Verslag adviesraad sociaal domein 25 juli 2022

Verslag van de vergadering van de Adviesraad Sociaal Domein (ASD) van de gemeente Aa en Hunze
Gehouden op maandag 25 juli 2022
Locatie: gemeentehuis Gieten, Raadzaal

Aanwezig:            
Voorzitter:                dhr. M. Krijnsen
Secretaris:                dhr. H. Koster
Leden van de ASD:    dhr. D. den Boer, mw. S. Boes, mw. A. Haveman, mw. R. Siegers, 
mw. L. Stolker, mw. J. Veen, mw. R. Vis, dhr. H. Wilms
Ambtelijk secretaris:        mw. S. de Groot                     
Van de zijde van de gemeente:    mw. J. Dekker (afwezig)
    Afwezig met kennisgeving:        dhr. K. Heeres. dhr K. Groen


1.    Opening en vaststelling van de agenda
De voorzitter opent de vergadering, speciaal welkom aan Sabine.
Aan de agenda wordt het agendapunt ‘de voorbereiding op het gesprek met de directeur van de Volmacht’ toegevoegd. De agenda wordt vastgesteld. 

2.    Zaken voor het overleg met de beleidsadviseur(s) van de gemeente Aa en Hunze
a)    Raadsvergaderingen: Niet van toepassing.
b)    LTA: in september komt weer een nieuwe LTA; NB Wet Koolmees.
c)    Punten voor de beleidsadviseur: 
-    Volgende maand nieuwe regiodeal agenderen.
Wat zijn de (zijn er) plannen voor de Nieuwe regiodeal: volgens ons participeert Aa en Hunze voor wat betreft de Wmo en Jeugd in ieder geval op dit moment in twee onderdelen?
-    Hulp bij de huishouding (zie punt 4, ingekomen stukken) agenderen.

3.    Verslag vergadering ASD van 27 juni 2022 
Het verslag wordt met aanvulling dat belangenbehartiging met name bij de cliëntenraad hoort en niet bij de heer Wilms en mevrouw Stolker persoonlijk vastgesteld.
Naar aanleiding van het verslag:
-    Begin oktober afspraak werkgroep gezondheidsbeleid met nieuwe beleidsambtenaar; aandachtspunt monitoring.
-    Mensen met een bewindvoerder hebben niet altijd hulp en ZZP-ers hebben niet altijd een boekhouder. De cliëntenraad werkt aan een informatieve poster. 
-    De ambtelijk secretaris pakt de actie Teams en de actie inloggegevens op.
-    Gesprek ombudsman over adviesraden: de heer Groen, mevrouw Haveman en mevrouw Vis pakken deze actie op.
-    Eind van dit jaar evalueren we de activiteiten die gestart zijn met betrekking tot communicatie.
Actieplan: 
Locatie voor cursus regelen in Gasselte: de dames Veen en De Groot regelen dit.

In september stellen we de vergaderdata van de Adviesraad 2023 vast.

4.    Ingekomen stukken
•    Raadsbrief levering Huishoudelijke Hulp juli 2022 (zie mail J. Dekker d.d. 12 juli jl.): voor kennisgeving aannemen.
Stadskanaal maakt van hulp bij de huishouding een maatwerkvoorziening. In Aa en Hunze is hulp bij de huishouding een algemene voorziening.
•    Schrijven College met betrekking tot het vaststellen van de Cultuurnota 2022 -2025 (bijlage).
Veel dingen worden verwezen naar een werkgroep toegankelijkheid: nemen we mee.
Aandachtspunt voor monitoring,
De reikwijdte van de ASD wordt in de reactie beperkt tot de wetten. Dat is niet terecht. 
Vervolgacties: 1 meenemen in gesprek wethouder, 2. inspraak tijdens opiniërende raadsvergadering plus 3. punt voor training met beleidsambtenaren. Mevrouw Siegers maakt een concept voor de inspraak tijdens opiniërende vergadering.
•    Uitnodiging aan de Adviesraad voor het netwerkoverleg van team Gieten van Attenta (15 september om 10:30 uur): M. Krijnsen gaat daar in principe naar toe.

5.    Uitgaande stukken
Er zijn geen uitgaande stukken.

6.    Mededelingen uit het DB:
•    Voor wat betreft de vrijwilligersvergoeding heeft het huishoudelijk reglement het over de functie ‘coördinator’: een functie die we feitelijk niet (meer) kennen. Het DB stelt voor deze functie te schrappen. Na discussie wordt dit voorstel aangenomen. Aandachtspunt voor de werkgroepen is wel de coördinatie en voorbereiding van de werkgroepvergaderingen. 
•    (Ontbreken) regelingen bij een minimum inkomen om in aanmerking te komen voor een zwemabonnement of een andere betaalde sportvoorziening. Vraag vanuit het DB: gaan we hier wel of niet een ongevraagd advies over geven of wachten we op nieuw beleid. Daar moet op tijd over nagedacht worden. Het is te linken aan ons ongevraagd advies armoedebeleid. We nemen het punt mee in ons overleg met de portefeuillehouder in augustus.

7.    Voorbereiding gesprek DB met de wethouder (16 augustus)
Zie bijlage (als start voor de bespreking)
Als aanvulling wordt het laatste punt van agendapunt 6 toegevoegd.

8.    Voorbereiding gesprek met de directeur van Volmacht (ASD-vergadering 19 september)
Als agendapunten worden genoemd:
-welke actie wordt uitgevoerd als er geen huur wordt betaald?
-hoeveel mensen staan er op de wachtlijst? Zijn dit jongeren, senioren en/of mensen met een status?
-hoe zit het met isolatie van huurwoningen? Wat is de stand van zaken?
-zonnepanelen op huurwoningen. Wat is de stand van zaken?
-hoe zit het met de variatie in spreiding? 
-hoe zit het met buurtbemiddeling? Welke rol heeft de corporatie?
-wat is de stand van zaken met de uitvoering van prestatieafspraken en de monitoring hiervan?
-hoe zit het met de samenwerking met Woonborg?
-heeft de organisatie een rol bij het meedoen in de samenleving? Bijvoorbeeld glasvezel.
De directeur wordt gemeld dat deze punten o.a. worden ingebracht.
We willen zicht hebben op hetgeen er gebeurd. Wellicht kunnen we de signalen gebruiken 
voor advisering, in ieder geval brengt het informatie.

9.    Voorbereiding gesprek met de directeur van Attenta (ASD-vergadering november)
Het aandachtspunt vroegsignalering wordt nog aanvullend benoemd. 

10.    Voorbereiding training van 20 september
Zie bijlage (als start voor de bespreking)
    Het punt: de rol van de ambtenaren kan ruimer opgepakt worden; zowel hun rol als onze rol als 
ASD-leden.
    
11.    Werkgroepen
•    Participatie
•    Wmo
•    Jeugd 
Er is op dit moment geen nieuws vanuit de werkgroepen behalve dat de werkgroep jeugd een overleg heeft met de jongerenwerker en er nog geen afspraak tot stand is gekomen met de Jongerenraad
    
12.    Rondvraag
Vanuit de werkconferentie met de raad brengt mevrouw Stolker in dat de inzet van ervaringsdeskundigen meer gebruikt zou moeten worden. Dit wordt beaamd.
De Voedselbank heeft koel rolcontainers nodig. De Jumbo in Gieten heeft een financiële bijdrage toegezegd.
Mevrouw Haveman en mevrouw Boes stellen een informatietekstje op voor De Schakel.

13.    Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 11.35 uur.