Verslag adviesraad sociaal domein 24 oktober 2022

Verslag van de vergadering van de Adviesraad Sociaal Domein (ASD) van de gemeente Aa en Hunze, gehouden op maandag 24 oktober 2022 locatie: De Boerhoorn, Rolde

Aanwezig:            
Voorzitter:            dhr. Krijnsen
Secretaris:            dhr. H. Koster
Leden van de ASD:    mw. S. Boes, dhr. D. den Boer, dhr. K. Groen, mw. A. Haveman (tot punt 2), dhr. K. Heeres, mw. R. Siegers, mw. L. Stolker, mw. R. Vis, mw. J. Veen, dhr. H. Wilms
Ambtelijk secretaris:    mw. S. de Groot                    
Namens gemeente:        -                                    
Afwezig met kennisgeving:    -

1.    Opening en vaststelling agenda.
De voorzitter heet iedereen van harte welkom met een speciaal welkom voor de gastsprekers Marleen Schulte adjunct directeur bij de gemeente en Bert de Groot locatiemanager bij de opvang van Oekraïners in Papenvoort. 
Er wordt vanavond vergaderd in Rolde in plaats van op de ochtend in het gemeentehuis. De adviesraad wil graag meer in verbinding komen met de inwoners om wat er speelt in de samenleving op te kunnen halen, zodat ze dit mee te kunnen nemen in hun adviezen aan het college. De adviesraad hoopt dat door op locatie te vergaderen er meer inwoners de vergaderingen bijwonen en in verbinding te komen. De voorzitter bedankt de mensen op de publieke tribune voor hun komst.
De voorzitter opent de vergadering. 

2.    Informatie over de opvang van Oekraïners in Papenvoort door Marleen Schulte (gemeente Aa en Hunze) en Bert de Groot (locatiemanager)
Dhr. De Groot vertelt dat hij in mei is begonnen als locatiemanager in Papenvoort, maar dat medewerkers van de gemeente daarvoor al samen met vrijwilligers de locatie hebben klaargemaakt en ingericht. Er zijn 6 gebouwen van Yorneo omgebouwd. Er wonen nu ongeveer 180 mensen en daarmee zit het bijna vol. Het zijn voornamelijk vrouwen en kinderen. 

Startperiode
Dhr. De Groot: Het is een hele ontwikkeling geweest. In het begin kwamen de mensen uit Oekraïne met bussen tegelijk binnen en die moesten allemaal opgevangen en wegwijs gemaakt worden. Nu komen de mensen meer druppelsgewijs binnen. 

In het begin is het heel erg zoeken naar de weg in de Nederlandse maatschappij. Veel is ingewikkeld en digitaal. Papenvoort is afhankelijk van openbaar vervoer, maar je kunt niet met geld betalen in het OV. Je hebt dan een OV-chipkaart nodig en deze kun je alleen opladen met een bankpas. Voordat je een bankpas hebt moet er eerst nog veel meer geregeld worden, maar daarvoor heb je een OV-chipkaart nodig om daar met het OV te kunnen komen. Je kwam in een loep terecht, maar inmiddels heeft het merendeel een bankrekening, BSN en is de OV-chipkaart geregeld. De weg begint zich te vormen. Vrijwilligers en medewerkers van de gemeente hebben de mensen geholpen met vervoer naar de ambassade en het aanvragen van OV-chipkaart en bankrekening.

Na de praktische zaken die in het begin leefden beginnen er nu andere dingen bij te komen. Zo komen een aantal Oekraïners uit grote steden en een aantal van het platteland. De achtergronden zijn heel verschillend. In de zomer kon je buiten zitten, maar nu zit je binnen dicht op elkaar met mensen die je niet zelf gekozen hebt en andere normen en waarden hebben. Hier proberen we ondersteuning voor te bieden door onder andere huiskamergesprekken. 
In Drents verband zijn er gesprekken geweest waaruit Papenvoort naar voren komt als een bijzondere plek, in positieve zin. 

Werk
Dhr. De Groot: De meeste Oekraïners wilden graag snel aan het werk en voor zichzelf zorgen. Hierbij stimuleren we ze zo veel mogelijk, al lopen wij soms ook tegen de grenzen van het systeem aan. Veel werken er inmiddels in de schoonmaak, maar de taal is een barrière om werk te krijgen. Er zijn uitzendbureaus die hen goed begeleiden en soms voorzien in vervoer. Wij ondersteunen ze zodat ze bij de juiste mensen terecht komen.

Oorlogssituatie en hulp
Dhr. De Groot beschrijft een aantal voorbeelden die hij heeft meegemaakt waardoor de oorlog dichtbij komt. Je kunt je hier niet op voorbereiden, maar als deze situaties zich voordoen dan wordt de hulp ingeschakeld van Impuls, de huisarts en eventuele anderen. De medewerkers bieden vooral een luisterend oor.

Kinderen 
Dhr. De Groot: De kinderen zijn vooral kinderen en spelen zoals kinderen spelen. Het lijkt ze op het oog weinig te doen, maar er zijn wel signalen dat ze het een en ander hebben meegemaakt. Leren fietsen vinden de meeste kinderen erg leuk en ze helpen elkaar hier ook bij.
Onder kinderen verstaan we iedereen onder de 18 jaar. Een aantal zijn zonder ouders zijn gekomen, maar die reizen dan wel samen met een broer of zus boven de 18 jaar. 

Vragen
•    Een van de ASD leden vertelt dat ze in de krant gelezen heeft dat er ook Oekraïners 
weer vertrokken waren, maar dat het niet bekend is waar ze naartoe zijn gegaan. Klopt dit?
Mw. Schulte: Het klopt dat er een aantal mensen weer is vertrokken. De publicatie in de krant is een juridisch verhaal, maar we weten wel waar ze naartoe zijn gegaan. 
•    Hoe redden de mensen zich financieel? 
Mw. Schulte: De verblijfskosten zijn gratis en ze krijgen leefgeld waar ze hun spullen van kunnen kopen. We willen het liefst dat ze zo snel mogelijk voor zichzelf kunnen zorgen en zelf kunnen koken en dergelijke. 
•    Hoe is de rol van de vrijwilligers nu?
Dhr. De Groot: Eerst ging het vooral om de inrichting en nu is het de digitale ondersteuning en Nederlandse les. De vrijwilligers vormen groepjes en vervullen activiteiten waar behoefte aan is. We zijn bevoorrecht met deze vaste groep trouwe vrijwilligers. 
•    Is er een relatie tussen de particuliere opvang en de opvang in Papenvoort?
De particuliere opvang valt wel onder de verantwoordelijkheid van de gemeente, maar niet onder de opvang in Papenvoort. Ze kunnen daar wel terecht voor kleding en onderwijs, maar niet voor taalles. Voor de taalles is er via het Taalhuis wel een lesboek. Voor de privélessen kan hiervoor contact opgenomen worden met het Taalhuis. 
•    Is er al perspectief op verlenging van de verblijfsperiode?
Mw. Schulte: Sinds een week heeft het Rijk daar een besluit over genomen om de maatregel te verlengen tot maart 2024. Dit geeft de mensen zekerheid om stappen te kunnen zetten. Zelf hebben we een contract bij Yorneo tot april 2023.
•    Inmiddels zijn er ook verhalen dat Russische deserteurs deze kant op komen. Hoe voorkomt de gemeente dat die mensen op dezelfde opvanglocaties terecht komen?
Mw. Schulte: Die mensen komen niet op dezelfde opvanglocaties terecht. Papenvoort is alleen voor Oekraïners. De opvang uit andere landen gaat via een andere lijn, via Ter Apel. Als dat wel zou gebeuren dan komen ze op valse voorwaarden binnen en worden ze snel genoeg herkend. 
•    Klopt het dat een deel van de jongeren digitaal les krijgt vanuit Oekraïne? 
Dhr. De Groot: ja dat klopt. Dit is soms lastig met de onderwijsplanning. 

De voorzitter bedankt mw. Schulte en dhr. De Groot voor de grote hoeveelheid informatie die ze gedeeld hebben en vraagt of er nog een punt is waar ze graag iets over vertellen.
Mw. Schulte: We zijn heel dankbaar voor de betrokkenheid van de inwoners. Er zijn heel veel spullen gedoneerd en we hebben bijna niets hoeven kopen. Elk huis is ingericht met een eigen sfeer. Af en toe komen er nog inwoners spelletjes brengen. Er zijn bijvoorbeeld Oekraïense kinderen die in Rolde op voetbal zitten en die kregen voetbalschoenen die iemand over had. Dat is heel mooi om te zien. 
De adviesraad laat weten dat ze het erg informatief vonden om te horen hoe het verloopt met de opvang van Oekraïners in Papenvoort. 

3.    Zaken voor overleg met de beleidsadviseurs: 
Er zijn van te voren geen vragen aan de beleidsambtenaren gesteld. De voorzitter heeft de nieuwe vragen die er nu liggen meegegeven aan de beleidsambtenaar die vanavond als toehoorder aanwezig was. 
Mw. Veen wil graag weten of aan de jongerenraad al advies is gevraagd over de uitvoering van de motie rookvrije gemeente die door de gemeenteraad is aangenomen bij de besluitvorming over de nota gezondheidsbeleid
De ambtelijk secretaris gaat de werkwijze en status van deze adviesaanvraag opvragen.
a)    Raadsvergaderingen
-
b)    LTA (en wie gaat wanneerwaar heen) 
•    17 november Jaarstukken Impuls: De ambtelijk secretaris vraagt de stukken op.
Kan Impuls alles leveren met dit budget? Het is wel goed om dit in de gaten te houden.
•    1 december Startnotitie Strategische toekomstvisie: zitten daar sociale componenten in?
Tip van mw. Siegers: Het is altijd goed om de raadsstukken te bekijken. 
•    8 december Woonvisie: dhr. Groen gaat hier naartoe. 
c)    Informatie en voorlichtingsbijeenkomsten m.b.t. het sociaal domein
-
d)    Punten van de beleidsadviseur(s)
-
e)    Vragen aan de beleidsadviseurs
•    De vragen van de werkgroep participatie zijn al doorgegeven.
•    Werkgroep Wmo heeft nog vragen, maar zal deze eerst in de werpgroep bespreken.
f)    Openstaande punten
-

4.    Verslag van de vergadering van 19 september 2022 
Het verslag mist de bladzijdenummering. Ambtelijk secretaris voegt dit toe en zal erop letten bij dit verslag. Daarmee wordt het verslag vastgesteld.
Naar aanleiding van het verslag:
-    Mw. Boes laat weten een mail te hebben ontvangen van de jongerenraad. De werkgroep jeugd en de voorzitter zijn uitgenodigd om op donderdagavond als de jongerenraad vergadert langs te komen of een afspraak te maken voor een nadere kennismaking.
-    Regiodeal: Mw. Veen laat weten dat dit niet doorgaat voor een nieuwe periode, omdat de kosten/baten niet in evenwicht zijn en het onvoldoende op zou leveren. 
-    Eindejaarsborrel: Er is een datum bekend.
-    In januari is de vergadering op locatie en er is afgesproken dat we dan een gastspreker hebben. Er wordt besloten om hiervoor de huurdersvereniging De Deelmacht uit te nodigen. 
De actielijst wordt vastgesteld.

5.    Ingekomen stukken
•    Tussenrapportage Sociaal Domein  2022  (zie ook mail mw. Siegers 21 september jl.)
S.v.p. ter bespreking agenderen in de werkgroepen;
Goed om in de werkgroepen te bespreken en te kijken wat de ambtelijke reactie hierop is.
•    Mail Zorgbelang Drenthe: vraag of er belangstelling is voor een bijeenkomst voor adviesraden 
Dhr. Krijnsen gaat, is er meer belangstelling?
De mail is om eerst te inventariseren of adviesraden geïnteresseerd zijn. Er is nog geen datum bekend. Zodra er meer bekend is wordt besproken wie er naartoe gaan.

6.    Uitgaande stukken
•    Geen uitgaande stukken

7.    Mededelingen uit het DB
a)    T.b.v. ons jaarverslag over 2022 graag doorgeven naar welke trainingen, seminars etc. je als lid van de ASD bent geweest;
De secretaris is begonnen met informatie verzamelen om een jaarverslag op te stellen. Het heeft nog geen haast, maar graag voor het eind van het jaar. 

b)    Declaratieformulier 2022 
Iedereen kan dit formulier alvast zover mogelijk invullen: na de laatste vergadering in 2022 graag z.s.m. volledig ingevuld mailen naar de secretaris. 
Bij vragen graag even contact opnemen met dhr. Koster;
Het formulier lijkt voor iedereen duidelijk. Graag na de decembervergadering inleveren, zodat het voor het eind van het jaar ingediend kan worden.
c)    We gaan het jaar afsluiten op 15 december (van 16.00 – 18.00 uur): wat de organisatie voor ons in gedachten heeft blijft een verrassing;
Mw. Boes: Graag de agenda hiervoor vrij houden. 
d)    Vergaderrooster 2023: 
Verzoek aan de werkgroepen om z.s.m. de planning voor 2023 door te geven.
Het verzoek is om de planning aan te vullen. De data van werkgroep Jeugd zijn al bekend. 
Mw. Stolker meldt dat ze niet kan vergaderen op de maandagochtenden. 
e)    Voorstel: in januarivergadering van 2023 de huurdersvereniging(en) uitnodiging. Ter bespreking: wat zijn de kaders, welke vragen hebben wij, welke info willen wij ophalen etc. 
Er wordt besloten de huurdersvereniging de Deelmacht voor januari uitnodigen. Dhr. Heeres en mw. Veen nodigen de huurdersvereniging uit. 
•    Wat is het doel van de inleiders en halen we er het maximale uit? Moeten we iets meer kader duiden? We moeten specifieker zijn in de uitnodiging. We willen:
-    Informatie ophalen en af en toe toespitsen op wie nog een vraag heeft.
-    Meer weten over de gebruikers van de woningen en waar lopen ze tegen aan. En wat kunnen wij voor ze betekenen. 
-    Energievraagstuk: mogelijkheden voor mensen met huurwoningen.
-    Actiepunt: nadenken over wat we willen bespreken met de huurdersvereniging.  Dit komt de volgende keer op agenda.
f)    Inleiders in het algemeen: kunnen we (ruime) kaders stellen aan de voorwaarden waaraan een inleider/spreker moet voldoen? (informatie ophalen en/of brengen bij de inwoners van onze gemeente, naamsbekendheid ASD vergroten en/of…) 
Voor deze sprekers moeten we een algemeen kader opstellen:
-    Wat willen we? Informatie ophalen/brengen en daarna per spreker invullen. 
-    Er wordt nagedacht over waarom we iemand uit willen nodigen 
-    Specificatie van info die je op wilt halen. 
-    De manier van vandaag is mooi voorbereid en een voorbeeld.
g)    In februari 2023 staat een gesprek van de wethouder met de Adviesraad gepland: voorbereiding in onze decembervergadering maar er kan nu al worden nagedacht over agendapunten, ook in de werkgroepen.
We hebben steeds een waslijst aan vragen gestuurd en we willen nu meer centrale thema’s bespreken. Als thema wordt de evaluatie van het armoedebeleid genoemd. De leden geven aan dit een goed thema te vinden om met de wethouder te bespreken. Onder dit thema zitten ook al veel sub thema’s en het kan vanuit de 3 werkgroepen vanuit verschillende invalshoeken besproken worden, vanuit de leefwereld en niet vanuit de systeemwereld. Er wordt afgesproken dat de werkgroepen dit bespreken. 

8.    Terugblik training 20 september 
Op 31 oktober kijkt werkgroep Wmo welke punten ze eruit willen halen om mee verder te gaan.
De voorbereidingen in werkgroep Jeugd is anders dan bij Wmo. Het zou mooi zijn als de werkgroepen een vergelijkbare werkwijze en verslaglegging hebben. 
Werkgroep Wmo is blij met de vaste beleidsambtenaar. De andere werkgroepen hebben geen vaste beleidsambtenaar. 
Opdracht is om gezamenlijk in de werkgroep naar het stuk te kijken en terug te koppelen in een vergadering. Er is een format voor de verslaglegging dat de werkgroepen kunnen gebruiken.
De voorzitter heeft van Petra van der Horst van De Koepel een aantal data doorgekregen voor een vervolg/evaluatie. Die datum is nu nog ver weg, dus niet iedereen weet nu of het past. Er wordt besloten de datum dinsdag 17 oktober vast te leggen. De voorzitter sluit dit kort met Petra en de ambtelijk secretaris legt het vast in de agenda’s van de beleidsambtenaren. 

9.    Voorbereiden gesprek met Attenta (novembervergadering).
In de vorige vergaderingen zijn al een aantal vragen doorgegeven. 
Een van de leden geeft aan dat er in de stukken van Attenta gesproken wordt over witte vlekken in Aa en Hunze met betrekking tot het toewijzen van hulp en zorg die niet vanuit de gemeente geleverd kan worden. Waar vallen die gaten en verwijzen ze dan naar de gemeente, buiten de gemeente of krijgen de mensen dan geen zorg? 

10.    Werkgroepen
Algemeen: in de verslagen graag een Actielijst opnemen (zie voorbeeld bij de verslagen van de ASD-vergaderingen).
a)    WMO
31 oktober vergadering. Geen meldingen. In de begroting van gemeente nog nieuwe dingen, aandachtpunten voor 2023.
Mogelijkheid voor bijzondere bijstand voor wie niet onder algemene bijstand valt.
Weten mensen dat het kan, bijvoorbeeld energiekosten. Sommige gemeenten doen dit niet en zijn vaak heel gesloten over de mogelijkheden van de bijzondere bijstand. De regeling is er wel om er gebruik van te maken. 
Informatie over wat de mogelijkheden zijn is nodig. 
b)    Participatie 
Weet de gemeente dat de energierekening onder de bijzondere bijstand kan behoren? En weten inwoners dat ze aanvraag kunnen doen? Mw. Stolker stuurt een mail namens de werkgroep. 
c)    Jeugd
Het verslag van de werkgroep jeugd komt binnenkort. Ze lopen er tegenaan dat ze weinig respons krijgen als ze vragen hebben. De stand van zaken Onafhankelijke client ondersteuning staat geagendeerd voor de werkgroep Wmo 31 oktober.

11.    Rondvraag
Dhr. Den Boer: Er stond een stukje in de Schakel over deze avond. Graag in het vervolg in Word de tekst sturen, zodat ik dit ook op LinkedIn kan plaatsen.
Dhr. Groen: Mw. Dekker is nu al wat langer ziek. Zullen we haar een bloemetje sturen? De ambtelijk secretaris zorgt dat dit geregeld wordt.
Dhr. Groen: Hoe loopt het met het verstrekken van gratis menstruatieproducten? Wordt daar gebruik van gemaakt en is het al op meerdere plaatsen beschikbaar? Er zijn nog maar 2 plaatsen waar dit beschikbaar wordt gesteld. In De Spil in Gasselternijveen lijkt het dat er wel gebruik van gemaakt wordt. Een organisatie of buurthuis moet zelf een initiatief nemen om dit beschikbaar te stellen of de gemeente moet hier actie voor vragen. De werkgroep participatie kan de vraag stellen aan de beleidsambtenaar.
Ambtelijk secretaris: Heeft iedereen inmiddels geprobeerd om aan te melden bij Teams? Bij een enkeling lukt het nog niet, maar nog niet iedereen heeft het geprobeerd. Als je het geprobeerd hebt en het lukt wel of niet dan graag doorgeven aan de ambtelijk secretaris. 

12.    Sluiting
De voorzitter bedankt iedereen en sluit de vergadering om 21.28 uur.