Verslag adviesraad sociaal domein 21 november 2022

Verslag van de vergadering van de Adviesraad Sociaal Domein (ASD) van de gemeente Aa en Hunze, gehouden op maandag 21 november 2022 locatie: gemeentehuis, Gieten

Aanwezig:            
Voorzitter:            dhr. M. Krijnsen 
Secretaris:            dhr. H. Koster
Leden van de ASD:    dhr. D. den Boer, mw. S. Boes, dhr. K. Groen, mw. A. Haveman, 
dhr. K. Heeres, mw. R. Siegers, mw. L. Stolker, mw. R. Vis, 
mw. J. Veen, dhr. H. Wilms 
Ambtelijk secretaris:    mw. S. de Groot                    
Namens gemeente:        mw. I. Twickler                                
Afwezig met kennisgeving:    -

1.    Opening en vaststelling agenda.

De vergadering is geopend.  De voorzitter meldt dat bij agendapunt 7 ook een paar besluitpunten staan. De agenda wordt vastgesteld.

2.    In gesprek met Bert Benthem, directeur van Stichting Attenta 

De voorzitter verwelkomt dhr. Benthem. Hij is vandaag aangeschoven om met de ASD in gesprek te gaan over Stichting Attenta. Dhr. Benthem bedankt de ASD voor de uitnodiging. Hij is nu ruim 1,5 jaar bestuurder bij Stichting Attenta en vertelt over wat er afgelopen jaar is gebeurd.
Dhr. Benthem: Het afgelopen jaar is er vooral aandacht besteed aan de interne bedrijfsvoering. Het ziekteverzuim was hoog en er was veel inhuur. Er was veel wisseling van personeel richting inwoners en daarnaast kosten externen veel geld. Dit jaar heeft Stichting Attenta dit om weten te buigen naar meer mensen in eigen dienst en geen externen meer. Het ziekteverzuim is ook fors naar beneden gegaan. De 4 teams zijn stabiel en bestaan nu uit een combinatie van meer en minder ervaren medewerkers. En dit jaar heeft Attenta geen negatieve cijfers. Er zijn geen vacatures.
Vraag: In de krant lees je veel over problematiek bij de jeugd. Wat zien jullie hiervan?
Dhr. Benthem: Bij Wmo zien we een toename van 120 aanvragen meer dan een half jaar ervoor. Bij jeugdhulp is dit stabiel gebleven qua aantallen, maar de problematiek blijkt erger qua complexiteit. Er is niet vaak één oorzaak, maar meerdere problemen tegelijk. De problematiek is ook heel divers.
Vraag: Wat gebeurt er bij lange wachtlijsten?
Dhr. Benthem: De samenwerking met Impuls is verstevigd en elke week sluit iemand van Impuls bij de teams aan om vragen van inwoners te bespreken. Het aanbod dat mensen krijgen is niet altijd volledig dekkend, maar wel een haakje om stappen te kunnen zetten. We geven zelf geen hulp maar houden de cliënt wel in de gaten. Wel kijken we of we maatwerk kunnen leveren en de gemeente staat dit ook vaak toe als die hulp niet ingekocht is.. 
Attenta heeft zelf geen wachtlijsten. Binnen 10 werkdagen bellen we de aanvrager. Dit lukte vorig jaar nog niet, maar nu wel.
Vraag: In het jaarverslag van Attenta wordt gesproken over hiaten in het hulpverlenings-aanbod. Om welke hiaten gaat dit?
Dhr. Benthem: Dit gaat vooral om inkoopafspraken en zorg die nog niet was ingekocht. Wat niet ingekocht is kunnen we niet gebruiken. We kunnen dan wel gebruikmaken van het maatwerkbudget, maar als het vaker voorkomt dan geven we aan dat er inkoopafspraken over gemaakt zou moeten worden. Bij spoed bellen we binnen 24 uur terug naar de aanvrager. 
Vraag: Hoe zit het met het voorliggend veld?
Dhr. Benthem: Zo’n 52% van de aanvragers wordt doorverwezen naar het voorliggend veld. Het uitgangspunt is om de meest passende oplossing te bieden. We kijken daarbij naar wat de inwoner nodig heeft. 
Vraag: Hoe wordt getoetst of de inwoner de oplossing passend vindt?
Dhr. Benthem: De gemeente vraagt een bureau om een cliëntenonderzoek uit te voeren. We vragen zelf ook aan de inwoners wat ze ervan vinden. Er zijn over het algemeen weinig klachten. 
Ook hebben we een cliëntenpanel en die bestaat uit cliënten. Er is helaas niet veel animo voor, maar Attenta heeft nu wel een vaste groep van 5-7 personen. Het is niet het doel, maar het gaat daarbij snel over de inkoop. Indirect geeft dit wel aan dat er over Stichting Attenta zelf weinig klachten zijn als de gesprekken vooral over de inkoop gaan volgens dhr. Benthem.
Vraag: Wanneer is een zaak afgerond?
Dhr. Benthem: Formeel als de beschikking is afgegeven. Als bijvoorbeeld het huis is aangepast dan .is het klaar. In de praktijk is het dan nog niet altijd klaar. Zo zijn er inwoners die na dat ze geholpen zijn de consulent nog bellen voor iets anders. Ze kennen dan onze mensen en nemen contact op. De consulent is geen hulpverlener. Als ze met 1 of 2 gesprekken het probleem kunnen oplossen is dat prima, maar meer is niet de bedoeling. 
Vraag: Hoe zit het met de beschikking? Die komt toch van de gemeente?
Dhr. Benthem: Dat klopt. Wij geven advies aan de gemeente en de gemeente geeft een beschikking af. De beschikking is op briefpapier van Stichting Attenta. 
Vraag: Zorgt dat niet voor onduidelijkheid bij de inwoner? En is er dan geen sprake van rolvervaging?
Dhr. Benthem: Het leidt nog niet tot problemen en het is rechtsgeldig. Waarom dit in het verleden zo is besloten is niet bekend en misschien dat dit in de toekomst anders kan worden geregeld. 
Vraag: Jullie hebben vorig jaar coronasteun ontvangen. Moeten je dit terugbetalen en hoe ga je dat opvangen?
Dhr. Benthem: Het bedrag van € 50.000,- is al terugbetaald en dit jaar hebben we het bedrag niet nodig.
Laatste vraag: Wat is de grote uitdaging voor 2023? 
Dhr. Benthem: Hoe we handen en voeten gaan geven aan de groei bij Wmo. Als kleine organisatie hebben we niet veel te bieden, dus werken we samen met andere gemeenten. We gaan niet groter groeien, maar willen wel efficiënter worden. Het is te veel en te ingewikkeld voor een kleine stichting, dan is samenwerken efficiënter. 
We willen een zo open en eerlijk mogelijk beeld geven. Als je meer wilt weten kun je langskomen of een keer meelopen. Ik nodig jullie ook uit om aan te sluiten of in gesprek te gaan met het cliëntenpanel.
De voorzitter bedankt dhr. Benthem voor zijn openheid en accepteert het aanbod om in gesprek te gaan met het cliëntenpanel. Dhr. Benthem zal hiervoor een datum doorgeven.

3.    Zaken voor overleg met de beleidsadviseurs: 

a)    Raadsvergaderingen
In de raadsvergadering is er een positieve uitspraak gedaan over de minimaregelingen. De regeling was voor mensen met een inkomen tot 120% van het bijstandsniveau en dat gaat nu naar 130%.De gemeente moet zorgen dat de inwoners dit te weten komen. De ASD gaat ervanuit dat de gemeente dit goed oppakt.  
b)    LTA (en wie gaat wanneerwaar heen) 
De laatste Lange Termijnagenda is in de vorige vergadering al behandeld. 
c)    Informatie en voorlichtingsbijeenkomsten m.b.t. het sociaal domein
-
d)    Punten van de beleidsadviseur(s)
-
e)    Vragen aan de beleidsadviseurs
•    Mentorschap: De ASD heeft in februari een voorlichting gehad en daarna niets meer van gehoord. Er zou een afspraak worden gemaakt tussen de gemeente en Mentorschap. 
Mw. Twickler gaat navragen of er al contact is geweest.
•    Project Kansrijke Start: Het project loopt en wordt vanuit het Rijk structureel gefinancierd. Mw. Twickler geeft aan dat de werkgroep haar college mw. Van Leeuwen kan vragen om hier meer over te delen in de werkgroep. 
•    Evaluatie inburgering: Dit is in de raad geweest en het project is afgerond. Er is een stuk gedeeld met de werkgroep, maar niet ASD breed. Vraag aan de beleidsadviseur om officiële stukken via de ambtelijk secretaris naar de hele ASD te sturen. Informele stukken kunnen prima via de werkgroep. 
f)    Openstaande punten
-
De vragen aan de beleidsadviseur zijn dit keer niet goed schriftelijk doorgegeven en niet gedeeld met de hele ASD. De voorzitter vindt het vervelend dat het op deze de manier is gegaan.
Er volgt een discussie over de juiste manier van vragen stellen aan de beleidsadviseur en wanneer een vraag in de werkgroep gesteld moet worden en wanneer in de ASD vergadering. Een aantal leden mist een duidelijke structuur en afspraken hierover. Er wordt het volgende afgesproken:
•    In de werkgroepen wordt al veel besproken en aan de beleidsmedewerkers gevraagd. Dit wordt gedeeld met de ASD door middel van stukken doorsturen en de werkgroep verslagen.
•    Alles is een ASD aangelegenheid en wordt voorbereid in de werkgroepen. 
•    Vragen die niet alleen voor de werkgroep zijn of waarmee de werkgroep niet verder komt en in de ASD vergadering behandeld moet worden, worden naar het DB gestuurd. 
•    Als je vragen stelt aan de ambtenaar en je komt er niet uit dan voorleggen aan ASD. 
•    Alle vragen aan de beleidsadviseur gaan via de werkgroepen naar het DB. Dit kan via de vertegenwoordiger in de agendacommissie. Individuele vragen kunnen ook rechtstreeks naar het DB. Het DB coördineert de vragen en stuurt ze door naar de beleidsadviseur en deelt de vragen met de ASD leden.

4.    Verslag van de vergadering van 19 september 2022 

In het verslag staat dat mw. Boes contact heeft gehad met de griffie. Dit moet de jongerenraad zijn. Met deze aanpassing wordt het verslag vastgesteld.
Naar aanleiding van het verslag:
•    Hoe zit het met de adviesaanvraag aan de jongerenraad? Wie had initiatief moeten nemen? Hoe lopen de lijntjes en wat is de procedure? Hoe krijgen de jongeren informatie en hoe komt de adviesaanvraag bij hun? De werkgroep jeugd heeft donderdag een overleg met de jongerenraad en zal deze vragen stellen. 
De actielijst wordt vastgesteld.

5.    Ingekomen stukken

•    Clientervaringsonderzoek 2021 
Er wordt afgesproken om dit in de werkgroepen te bespreken en terug te koppelen in de ASD of er een vervolg op moet komen of dat we dit voor kennisgeving aannemen. Vragen worden teruggekoppeld naar het DB. 
•    Jaarverslag Impuls 2021 
Besloten wordt om dit in de werkgroepen te bespreken en terug te koppelen in de ASD of er een vervolg op moet komen of dat dit voor kennisgeven wordt aangenomen.
Mw. Boes vraagt zich af of we ook de jaarwerkplannen voor volgend jaar kunnen krijgen. We kijken nu vooral achteraf en stellen daar vragen over, maar willen we niet meer vooruit kijken en daarover adviseren? Mw. Veen geeft aan dat we ook wel vragen stellen over de toekomst en je hoeft niet altijd op basis van stukken met elkaar in gesprek te gaan. We kunnen meer vragen naar de trend/keuzes voor de toekomst. Als we vragen hebben kan dit via het DB aan de organisatie gesteld worden. We moeten gerichter kijken met welke organisaties we om tafel willen, waarom en waarover we het willen hebben. 
•    Bijeenkomst Zorgbelang Drenthe 
Het DB en mw. Haveman hebben zich aangemeld om naar deze bijeenkomst te gaan.
•    Sporthulpmiddel op maat uitproberen 
Ter kennisname. 

6.    Uitgaande stukken

•    Geen uitgaande stukken

7.    Mededelingen uit het DB

•    Werkgroepen: voorbereiden gesprek met huurdersvereniging (januari)
De werkgroepen wordt gevraagd om het gesprek met de huurdersvereniging voor te bereiden. 
•    Werkgroepen: voorbereiden gesprek met wethouder (februari)
Zoals in de vorige vergadering al besproken is, is het thema voor het gesprek met de wethouder Armoede. De werkgroepen bereiden het gesprek voor en bedenken vragen vanuit hun werkgroep op het gebied van armoede. De vragen worden naar de secretaris gestuurd. Individuele vragen ook graag naar de secretaris sturen.
•    Vergaderrooster 2023: definitieve versie 
De definitieve versie is aangepast. De gezamenlijke training van De Koepel en de werkgroep overleggen zijn toegevoegd. Het rooster wordt nu vastgesteld.
•    Begroting 2023
De secretaris licht de begroting toe en geeft aan onvoldoende gegevens uit het verleden te hebben om het goed te onderbouwen. Er wordt rekening gehouden met 13 leden voor de periodes waarin nieuwe leden beginnen voor aftredende leden zijn vertrokken. De begroting wordt vastgesteld. Er is binnenkort een gesprek met dhr. Meedendorp en de begroting wordt aan hem voorgelegd ter goedkeuring. 
•    Voordracht nieuw lid
Dhr. Heeres, mw. Boes en mw. Haveman hebben naar de procedure gekeken en geconstateerd dat dhr. Groen het eerst aftredende lid is. Uit de vorige sollicitatieronde was er nog een geschikte kandidaat aanwezig en die is nog steeds geïnteresseerd. 
Dhr. Heeres vertelt kort wie de kandidaat is en stelt voor deze persoon bij de volgende vergadering te benoemen. Het voorstel wordt aangenomen en dhr. Heeres wordt gevraagd de kandidaat voor de volgende vergadering uit te nodigen. 
•    Communicatie
Het DB stelt voor om in maart de communicatie te evalueren met onder andere de facebookpagina. Dhr. Heeres geeft aan contact te hebben gezocht met een medewerker van de afdeling communicatie van de gemeente, maar dat hij geen reactie terugkrijgt. 

8.    Werkgroepen

a)    WMO
Het verslag van 31 oktober is toegevoegd als bijlage. Er zijn geen vragen over.
Punt 5 uit het verslag gaat over de inventarisatie van punten voor de verbetering van het functioneren en harmoniseren van de werkgroepen. Alle werkgroepen wordt gevraagd ook een inventarisatie te maken.
De sub werkgroep Gezondheidsbeleid heeft een kennismaking gehad met de nieuwe beleidsmedewerker. De werkgroep heeft een goede indruk van haar. 
Mw. Siegers mailt mw. Twickler over de stand van zaken OCO. 
b)    Participatie 
Het verslag van de laatste vergadering is als bijlage toegevoegd. Er begint structuur in de werkgroep te komen en het verslag ziet er mooi uit.
Mw. Stolker heeft een mail doorgestuurd over de gemeentepolis. Er is een bijeenkomst over voor iedereen die werkzaam is in het sociaal domein.
c)    Jeugd
Het verslag van het werkgroep overleg is nog in concept. Er zijn geen vragen over. Het is een mooi uitgebreid verslag.
Komende donderdag heeft de werkgroep een afspraak met de jongerenraad. 

9.    Rondvraag

-    Mw. Vis heeft een mail ontvangen van iemand die allerlei kinderspullen heeft en vraagt om contact met haar op te nemen als iemand weet waar ze dit goed kunnen gebruiken. 
-    Mw. Siegers geeft aan dat er binnenkort dorpsgesprekken plaatsvinden in o.a. Gasteren en Gieterveen. Is dit iets voor ons als ASD of alleen als inwoner? Het gaat met name over huisvesting.
-    Dhr. Koen stelt voor om na te denken over plaatsen die je als werkgroep kunt bezoeken om informatie uit de samenleving op te halen. Als voorbeeld noemt hij huiskamers voor de werkgroep Wmo. Over het algemeen wordt hier positief op gereageerd, maar er zijn twijfels over of je dan de juiste gesprekken hebt als je aangeeft van de ASD te zijn. Mw. Veen laat weten dat voor de werkgroep jeugd dit is afgeraden door de jeugdwerker. Als we dit gaan doen dan moeten er goede afspraken gemaakt worden over hoe je dit aanpakt. 
-    Dhr. Krijnsen vraagt of de gemeente aandacht heeft voor mogelijke problemen op het gebied van energierekeningen en de effecten daarvan. Mw. Stolker geeft aan dat er in de raadsvergadering is gesproken over een noodfonds. De ASD kan de beleidsadviseur hier vragen over stellen.

10.    Sluiting

De voorzitter bedankt iedereen en sluit de vergadering om 11.28 uur.