Verslag adviesraad sociaal domein 19 september 2022

Verslag van de vergadering van de Adviesraad Sociaal Domein (ASD) van de gemeente Aa en Hunze, gehouden op maandag 19 september 2022 locatie: gemeentehuis Gieten, Raadzaal

Aanwezig:            
Voorzitter:            dhr. M. Krijnsen
Secretaris:            dhr. H. Koster
Leden van de ASD:    dhr. D. den Boer, mw. S. Boes, mw. A. Haveman, dhr. K. Heeres, 
mw. R. Siegers, mw. L. Stolker, mw. R. Vis, dhr. H. Wilms
Ambtelijk secretaris:        mw. S. de Groot                     
Namens gemeente:        mw. S. van Esveld
    Afwezig met kennisgeving:    dhr. K. Groen, mw. J. Veen

1.    Opening en vaststelling van de agenda
De voorzitter verwelkomt dhr. J. Boekholt, de directeur bestuurder van De Volmacht en mw. S. van Esveld, zij vervangt de beleidsadviseur van de gemeente mw. J. Dekker. 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. De voorzitter opent de vergadering.  

2.    Toelichting op het beleid van De Volmacht door dhr. Boekholt
De leden van de adviesraad stellen zich kort voor aan dhr. Boekholt waarna hij zichzelf voorstelt. De heer J. Boekholt is al 15 jaar directeur bestuurder van De Volmacht en is vandaag aangesloten voor een gesprek met de adviesraad. De adviesraad heeft vooraf een aantal vragen gesteld over onderwerpen die betrekking hebben op het sociaal domein.
•    Vraag vanuit de ASD: Hoe zit het met de samenwerking met Woonborg? Heeft de organisatie een rol bij het meedoen in de samenleving? Bijvoorbeeld glasvezel. 
Dhr. Boekholt: De Volmacht zit in (een deel van) de gemeente Aa en Hunze en daarnaast zit ook Woonborg in deze gemeente, maar wel in een ander deel. Ze respecteren elkaars grenzen, maar werken wel samen.
•    Dhr. Boekholt vertelt over een aantal plannen waar de Volmacht mee bezig is en wat ze hebben gerealiseerd, zoals de 6 sociale huurwoningen aan de Naweg en 10 woningen op de locatie van het Groene Kruis in Rolde. De Volmacht is bezig met een aantal grote projecten die invloed hebben op de maatschappij, zoals De Wijk van de Toekomst in Gieten. Voor dit proces zijn ze begonnen met gesprekken met de buurt om op te halen wat er in de buurt speelt. Allerlei soorten problematiek komt dan voorbij. Dhr. Boekholt: we kijken naar deze wijk om te leren voor wat er onder de huurders leeft. Er spelen twee thema’s; langer zelfstandig thuis wonen en duurzaamheid. Er is een modelwoning gemaakt die een aantal jaren in de wijk heeft gestaan om te kijken wat er mogelijk is. Er zijn zaken toegepast om te kijken wat kan en daarna wordt gekeken naar wat mee te nemen. Er is daarbij een samenwerking tussen de zorg, welzijn en De Volmacht. 
•    Vraag vanuit de ASD: Welke actie wordt uitgevoerd als er geen huur wordt betaald?
Dhr. Boekholt: De verhuurmedewerker ziet het als de huur niet betaald wordt en zorgt voor vroegsignalering. Soms is het heel breed omdat er meer problemen zijn, maar soms kan iemand ook een keer vergeten de huur te betalen. Er zit een filtering tussen. We gaan heel snel in gesprek en kijken hoe we het kunnen oplossen. We proberen mensen bewust te maken en te zorgen dat mensen contact opnemen en niet zelf met de problemen blijven zitten. Als we niet weten dat er problemen zijn dan kunnen wij ook niet helpen. We hebben ook twee onderhoudsbussen rondrijden en zij zijn de ogen in het veld. 
Woning uitzetting heel zelden voor. Afgelopen jaar is niemand uit een woning gezet.
•    Vraag vanuit de ASD: Hoeveel mensen staan er op de wachtlijst? Zijn dit jongeren, senioren en/of mensen met een status?
Dhr. Boekholt: Thuiskompas is ons verhuurportal. Eerst deden we alles bij ons op kantoor met een verdeel en heerssysteem. Nu zijn alle corporaties in Drenthe aangesloten op Thuiskompas en daar zie je alle huurwoningen die in Drenthe worden aangeboden. Er zijn wachtlijsten en sommige mensen wachten inderdaad 10 jaar op een woning, maar er zijn er ook die al na 1 jaar een woning hebben. Dit heeft te maken met of ze inschrijven op een specifieke staat of veel breder zoeken, kwalitatieve woning of kwantitatieve woning.
•    Vraag vanuit de ASD: Duurzaamheid: In hoeverre wordt vernieuwing of onderhoud van de huizen uitgesteld?
Dhr. Boekholt: Er wordt nu nog niets uitgesteld. Wel zijn er een aantal punten die ons zorgen baren, zoals de beschikbaarheid van materialen en de prijzen van materialen die gigantisch hoog zijn geworden. Dakisolatie waarvoor begin dit jaar opdracht is verleend kan pas vanaf december beginnen. Het is een beroerde periode, maar we moeten dit wel doen. We kunnen het nu nog redelijk doen, maar we zijn wel bang voor de begroting van volgend jaar. We liggen voor op andere stichtingen, maar daar kopen huurders niets voor. 
•    Vraag vanuit de ASD: Is er overwogen om mensen materialen te geven om zelf te isoleren?
Dhr. Boekholt: Nee, maar het is een zinvolle vraag om mee te nemen. 
De beleidsadviseur vult aan dat er wel energiecoaches zijn die langs kunnen komen met een bespaar-box. 
De voorzitter bedankt de heer Boekholt voor zijn komst en zijn uitgebreide uitleg over de verschillende onderwerpen waar De Volmacht mee bezig is. 

3.    Zaken voor het overleg met de beleidsadviseur(s) van de gemeente Aa en Hunze
1.    Raadsvergaderingen
Er wordt afgesproken dat raadsstukken die normaal via mw. Dekker worden doorgestuurd via de ambtelijk secretaris kunnen. Zij zorgt dat het doorgestuurd wordt.  
2.    LTA (en wie gaat waar heen)
De nieuwe Lange termijn agenda is nog niet beschikbaar.
3.    Punten van de beleidsadviseur
Mw. van Esveld laat weten dat een van de beleidsmedewerkers die ook in een van de ASD werkgroepen zit een andere baan heeft en deze week voor het laatst is. Er wordt gezocht naar vervanging.
4.    Punten voor de beleidsadviseur: 
•    Nieuwe regiodeal: volgens ons participeert Aa en Hunze voor wat betreft de WMO en Jeugd in ieder geval in twee projecten van de huidige regiodeal. Wat zijn de (zijn er) plannen voor de nieuwe regiodeal?
Er staat een nieuwe regiodeal in de steigers voor 2024, maar er is nog geen formeel besluit op genomen. Het is aan de Rijksoverheid of er een nieuwe regiodeal komt.
•    Is er advies aan de Jongerenraad gevraagd over het item ‘rookvrije generatie’ en zo ja: wat vonden de jongeren daarvan?
De gezondheidsnota is nog niet zo lang geleden aangenomen en er is een tijdelijk gat op het gezondheidsbeleid. Het wordt opgepakt door onze nieuwe collega die op 3 oktober begint.
De ASD geeft aan zich ook zorgen te maken over de jongerenraad zelf en de bereikbaarheid. Een van de leden geeft aan de indruk te krijgen dat de jongerenraad wat zweeft. De ASD vraagt daar aandacht voor en vraagt ook of iemand daar het voortouw/de regie in neemt. Het beeld is dat ze ondersteund worden door de griffie.
Mw. Van Esveld weet hier onvoldoende over om direct hierop te kunnen reageren. Ze neemt dit mee en komt er op een later moment op terug.
Reactie mw. Van Esveld 30-9: De jongerenraad is kort voor de zomer gestart. Het is nog even zoeken naar waar zij zich mee bezig willen houden en vanuit de organisatie moet goed op het netvlies komen dat we ook de jongerenraad betrekken. De komende maanden zal zich dit steeds meer uitkristalliseren. De jongerenraad wordt ondersteund door de griffie. Samen nemen ze de LTA door, zodat de jongerenraad weet wat eraan komt. En de griffie is wegwijzer in de organisatie op onderwerpen waar de jongerenraad zich mee bezig wil houden. Op donderdagavond komt de jongerenraad samen, de griffie schuift dan ook aan.

4.    Terugkoppeling van het gesprek van het DB met wethouder Kiena ten Brink op 16 augustus jl.
Het DB geeft een terugkoppeling van het gesprek met de wethouder. 
Er is gesproken over het ongevraagde advies armoedebeleid. Het is lastig voor mensen in armoede hoe om te gaan met alle informatie die overal te vinden is, als men het al kan vinden. Dit wordt meegenomen in het armoedebeleid. De wethouder voelde dit wel aan. Er is nu geen fonds sport of cultuur voor volwassenen, maar de wethouder gaf aan dit te willen onderzoeken.
Over het cultuurbeleid vond de wethouder het logisch dat we niet om advies zijn gevraagd. Ze ziet het zo dat er alleen advies gevraagd wordt over de drie wetten, omdat anders over alles wel een link met sociaal domein gelegd kan worden. We mogen wel op alle onderwerpen reageren met een ongevraagd advies.
Over ongevraagde adviezen is ook gesproken. De wethouder ziet liever meer overleg dan een ongevraagd advies. We bespreken onze mening in de werkgroepen en bij een patstelling gaan we eerst in overleg met de wethouder voor we met een ongevraagd advies komen. Ze biedt ruimte om in gesprek te gaan en een afspraak met haar te maken. Punt van aandacht is wel dat het geen achterkamertjespolitiek moet worden. Voor de wethouder kan het verhelderend zijn om met de werkgroep en ambtenaar om de tafel te zitten. 
De mogelijkheid om een hardheidsclausule in het rooster van aftreden op te nemen is ook aan de wethouder voorgelegd. De wethouder vraagt ons om creatief naar het rooster te kijken. Is het niet mogelijk om nu al te werven als over een half jaar iemand eruit gaat? Ze is niet van plan om nu hiermee naar de gemeenteraad te gaan en ze dacht dat we meer mogelijkheden voor kunnen vinden. 
5.    Verslag vergadering ASD van 27 juni 2022 
De naam van de heer den Boer staat niet goed in het verslag. Dit wordt aangepast. Met deze wijziging wordt het verslag vastgesteld.
De actielijst wordt ongewijzigd vastgesteld. 

6.    Ingekomen stukken
•    Verslag overleg Centraal Punt Mantelzorg 28 juli 2022 (bijlage 3);
Voor kennis aangenomen.
•    Nieuwsbrief van het VIP over vrijwilligerswerk (al ontvangen);
Voor kennis aangenomen.
•    Nieuwjaarsreceptie gemeente Aa en Hunze.
Dhr. Krijnsen vertelt dat hij hierbij was. Het was heel nat, maar wel een goed verzorgde receptie. Het was leuk om mensen te ontmoeten en de bezoekers kregen een leuk memoriespel. Mw. Haveman was ook aanwezig.

7.    Uitgaande stukken
Er zijn geen uitgaande stukken.

8.    Mededelingen uit het DB:
•    Rooster van aftreden
Het nieuwe rooster van aftreden ligt voor ter vaststelling. Het DB ligt dit stuk toe.
Eind dit jaar loopt de termijn van dhr. Groen af en het voorstel is om binnenkort een nieuw lid te werven en te werken met een inwerkperiode. Tijdelijk hebben we dan wel meer dan 12 leden. 
We moeten meer naar de toekomst kijken en tijdig werven, inwerken en goed anticiperen. We zitten ook met het punt dat er soms meerdere leden tegelijk aftreden. We zitten dan met veel kennisverlies en hoe vangen we dit op? De secretaris vraagt iedereen nu al na te denken over creatieve oplossingen. 
Het rooster van aftreden wordt vastgesteld en de leden denken na over creatieve oplossingen bij het aftreden van (meerdere) leden en aantrekken van nieuwe leden. Dit wordt een actiepunt voor maart/april.
Voor het werven van een nieuw lid ter vervanging van dhr. Groen wordt een sollicitatiecommissie gevormd: mw. S. Boes, mw. A. Haveman en dhr. Heeres.
•    Netwerkoverleg Attenta
Dhr. Krijnsen geeft aan dat hij niet goed kan beoordelen of zijn verhaal goed is geland. Het was een breed gezelschap. We waren niet onbekend en hij hoorde bij de nieuwjaarsbijeenkomst dat we actiever waren op facebook. 
Bij de voorbereiding kwam hij op de vraag wat er is gebeurd met de adviezen in de afgelopen 4 jaar. Hier moeten we eens naar kijken. De vraag is of de reacties op de adviezen direct achter de adviezen mogen op de website, zodat dit ook zichtbaarder is.
•    Eindejaarsborrel ASD?
Mw. Boes licht het idee toe voor een eindejaarsbijeenkomst en alle leden zijn akkoord met het idee. Mw. Boes en mw. Vis worden benoemd als feestcommissie om dit voor te bereiden.  
•    Mail van inwoner uit gemeente
Er is adequaat op gereageerd door de gemeente en Attenta heeft dit opgepakt.

9.    Concept vergaderrooster 2023
De secretaris ligt het concept vergaderrooster toe en de inventarisatie die daaraan vooraf is gegaan. Het uitgangspunt van het concept vergaderrooster is dat de vergadering de laatste maandag van de maand plaatsvindt. Uit de inventarisatie kwam geen eenduidig beeld over andere tijdstippen en locaties, dus de vraag blijft wat we hiermee doen. Er volgt een kleine discussie waarbij verschillende inzichten worden gedeeld.
De vergadering van oktober wordt gehouden op maandagavond in Rolde. Dit is om uit te proberen. Het is een zoektocht naar bezoekers, een manier om in verbinding te komen met inwoners. Ideeën die worden aangedragen voor het vergaderen op locatie:
•    Kies voor op locatie een onderwerp dat gericht is op het gebied van de locatie
•    Gastsprekers juist op locaties doen
•    Een inleider die dicht bij de mensen staat
Er wordt ingestemd met dat de vergaderingen volgend jaar op de laatste maandag van de maand zijn. De vergadering in mei is op dinsdag 30 mei i.v.m. Pinksteren.
Er wordt afgesproken om volgend jaar max. 3 keer op locatie te vergaderen. Voor nu staat het gepland in januari, mei en oktober en we beginnen dan om 19.30 uur. Er wordt nog voorgesteld om in plaats van oktober in november op locatie te vergaderen, maar hier is nog geen beslissing over genomen. 

10.    Training van 20 september
Morgen is de training samen met de beleidsambtenaren. Er is een programma rondgestuurd. Zijn daar nog vragen over? Er zijn geen vragen over, maar wel opmerkingen over het ambitieuze programma. De voorzitter laat weten dat het laatste onderdeel komt te vervallen als we meer tijd nodig hebben voor de andere onderdelen.

11.    Werkgroepen
•    Participatie
Geen punten vanuit de werkgroep om nu te bespreken. 
•    WMO
Het verslag van de werkgroep bijeenkomst van 29 augustus zat bij de agendastukken. Er zijn geen vragen of opmerkingen. 
•    Jeugd
De werkgroep heeft een gesprek gehad met een medewerker jeugdwerk van Impuls en hiervan een verslag gemaakt. Naar aanleiding van dit verslag wordt besproken wat de ASD hierin kan betekenen. Op dit moment kunnen we niet veel met dit signaal vanuit een medewerker. De werkgroep kan dit signaal wel bespreken met de beleidsmedewerker van dit onderwerp. Verder wacht de ASD het jaarverslag van Impuls af. Als er bespreekpunten zijn dan zal dit daarin ook naar voren moeten komen. Dhr. Heeres neemt contact op met de medewerker om te adviseren het probleem in eigen organisatie te bespreken. 

12.    Rondvraag
-    Dhr. Den Boer: logo’s voor LinkedIn pagina. Ambtelijk secretaris stuurt de logo’s door.
-    Mw. Siegers: raadsstukken eindrapportage pilot wet koolmees. Werkgroep participatie. Verwacht dat we eindrapportage zouden krijgen.
-    Mw. Siegers heeft gelezen dat de gemeente telefonisch beter bereikbaar zou zijn. Dit moeten we in de gaten houden betreft informatievoorziening.
-    Mw. Haveman: De beleidsmedewerker die weggaat is ook de ondersteuner van de toegankelijkheidsraad. Er is nog geen vervanging voor. 
-    Mw. Boes: Wat is vervolg na gesprek met bestuurder de Volmacht? Willen we in gesprek met de huurdersvereniging? Dhr. Krijnsen heeft hier al op ingespeeld door dit met de bestuurder van De Volmacht te bespreken.

13.    Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering om 11.51 uur.