Verslag 28 februari

Verslag van de vergadering van de Adviesraad Sociaal Domein (ASD) van de gemeente Aa en Hunze, gehouden op maandag 28 februari 2022 locatie: gemeentehuis Gieten, Raadzaal.

Aanwezig:            
Voorzitter:            dhr. M. Krijnsen
Secretaris:            -
Leden van de ASD:    mw. S. Boes, dhr. K. Groen, mw. A. Haveman, dhr. K. Heeres, 
mw. H. v.d. Maas, mw. R. Siegers, mw. L. Stolker, mw. J. Veen, 
mw. R. Vis,  dhr. H. Wilms, dhr. H. Koster 
Ambtelijk secretaris:    mw. S. de Groot                    
Namens gemeente:        mw. J. Dekker (t/m punt 2)
                                    
Afwezig met kennisgeving:    mw. M. Oosting, mw. L. Stolker


1.    Opening en vaststelling agenda. 
De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom.
Vaststelling agenda: Punt 11 wordt bij punt 4 behandeld. Agenda wordt met deze wijziging vastgesteld.

2.    Kennismaking nieuwe leden
Er zijn twee nieuwe leden bij de adviesraad: mw. S. Boes en dhr. H. Koster. Ze stellen zich voor aan de adviesraad, waarna de andere leden zich ook kort voorstellen.  

3.    Mentorschap Noord
Vanuit Mentorschap-Noord wordt door mw. A. De Jongh informatie verstrekt over 
de invulling van het vrijwillig mentorschap. De mentor wordt door de rechtbank aangesteld als eigen regie voeren niet meer mogelijk is voor mensen. Het betreft algemene- en geen financiële ondersteuning en gaat om langdurige ondersteuning, totdat de cliënt zelf de regie weer kan oppakken.
Mentorschap Noord heeft de ASD en gemeenten aangeschreven omdat ze het begrip vrijwillige mentor meer onder de aandacht willen brengen. De vrijwillige mentor voldoet aan dezelfde kwaliteitseisen als de beroepskracht. Hij/zij ontvangt geen loon maar een onkostenvergoeding. Voordeel van de aanstelling van een vrijwilliger is het beperkte aantal koppelingen per vrijwilliger: dus meer tijd per cliënt om ook een vertrouwensband op te bouwen. 
Er zijn kosten aan mentorschap verbonden. De rechter bepaalt de toewijzing en de kostprijs per jaar. Voordeel van vrijwillig mentorschap is dat er geen BTW doorrekening plaatsvindt. Inwoners komen wel in aanmerking voor bijzondere bijstand.
Met de inkomsten worden de 2 coördinatoren betaald en de vrijwilligers ondersteund  en geschoold.
J. Dekker heeft de brief van Mentorschap Noord nog niet gezien bij college- en raadsstukken en vraagt zich af of vrijwillig mentorschap al bekend is bij Attenta en Impuls. Zij stelt voor, vanuit haar functie als beleidsadviseur, om samen een gesprek te voeren.

4.    Zaken voor overleg met de beleidsadviseurs: 
a)    Raads- en commissievergaderingen, 
Complimenten voor het gedegen advies inzake initiatiefvoorstel denktank jeugd.
b)    LTA
Op 23 juni is de tweede werkconferentie sociaal domein. Dit is dan openbaar en de ASD is welkom.
c)    Informatie en voorlichtingsbijeenkomsten m.b.t. het sociaal domein, 
-
d)    Punten van de beleidsadviseur(s), 
•    Gezondheidsbeleid wordt op 1 maart behandeld in het college en de adviesaanvraag volgt zo snel mogelijk.
•    Het ongevraagd advies armoedebeleid is in behandeling. 
•    Op de vraag over zelftesten en mondkapjes heeft J. Dekker per mail al gereageerd.
resultaten zijn. 
e)    Vragen aan de beleidsadviseurs
De adviesraad vraagt aandacht voor mensen met een licht verstandelijke beperking en laaggeletterden met betrekking tot de verkiezingen. 
f)    Openstaande punten, voor zover aanwezig. 
-

5.    Bespreken en vaststellen notulen van de vergadering van 25 januari 2022 
In het verslag staat werkgroep. Dit wordt voor de duidelijkheid aangepast naar werkgroep toegankelijkheid. Het verslag wordt met deze wijziging vastgesteld.
Na navraag blijkt er nog maar weinig juridische kennis over vluchtelingenwerk. Dit punt wordt meegenomen in het werkgroep overleg met M. van Leeuwen.
De actielijst wordt doorgenomen. Penningmeester wordt vervangen door secretaris. 

6.    Ingekomen stukken:
Op 24 februari was er vanuit de Koepel Adviesraden aandacht voor advisering bij regionale samenwerking. De Koepel Adviesraden heeft veel interessante en nuttige informatie. Er wordt afgesproken dat iedereen zich persoonlijk aan gaat melden. 

7.    Uitgaande stukken:
Het ongevraagd advies over het armoedebeleid is verzonden en inmiddels in behandeling.

8.    Herijking verordening ASD en Huishoudelijk Reglement
Het huishoudelijk reglement wordt besproken. Er zijn meerdere voorstellen voor aanpassingen. 
Er is nog te veel wat aangepast moet worden om het document nu vast te stellen. Er wordt afgesproken dat er nog eens goed naar gekeken wordt en de volgende vergadering voor te leggen ter vaststelling. Ook de andere stukken zoals de brief aan het college worden dan ter vaststelling behandeld.

9.    Benoeming nieuwe secretaris ASD
Het voorstel om dhr. H. Koster te benoemen als secretaris wordt aangenomen,

10.    Benoeming vicevoorzitter ASD
Het voorstel om mw. R. Siegers te benoemen als vicevoorzitter wordt aangenomen.

11.    Armoedebeleid
Stand van zaken ongevraagd advies aanpak armoedebeleid is reeds behandeld.

12.    Vrijwilligersbeleid 
Volgende maand staat het Vrijwilligersbeleid op de agenda van de ASD. Er wordt dan informatie gegeven vanuit VIP en gemeente.

13.    Gezondheidsbeleid
Adviesaanvraag wordt binnenkort verwacht

14.    Communicatie
We willen graag na elk gevraagd en ongevraagd advies informatie verstrekken aan de inwoners van Aa en Hunze. Allereerst stellen we een communicatieplan op. Dit is onderdeel van de cursus in april.

15.    Werkgroepen
Vanuit de werkgroepen wordt informatie verstrekt over de stand van zaken.

16.    Rondvraag en sluiting
Er wordt een opmerking gemaakt over de ambtelijke aanwezigheid bij de werkgroepen en tijdens de vergadering. Dit is iets om tijdens een evaluatie te bespreken met de ambtenaren. 
Voor het afscheid van oud-leden wordt een feestcommissie aangesteld. A. Haveman en S. Boes nemen deze taak op zich. 
De voorzitter sluit de vergadering om 12.15 uur en bedankt iedereen voor zijn/haar inbreng.