Verslag 27 juni

Verslag van de vergadering van de Adviesraad Sociaal Domein (ASD) van de gemeente Aa en Hunze, gehouden op maandag 27 juni 2022 locatie: gemeentehuis Gieten, Raadzaal.

Aanwezig:            
Voorzitter:                dhr. M. Krijnsen
Secretaris:                dhr. H. Koster
Leden van de ASD:    mw. S. Boes, dhr. K. Groen, mw. A. Haveman, mw. R. Siegers, mw. R. Vis, dhr. H. Wilms
Ambtelijk secretaris:        mw. S. de Groot (afwezig)                    
Van de zijde van de gemeente:    mw. J. Dekker (t/m punt 2)
    Afwezig met kennisgeving:        dhr. K. Heeres, mw. L. Stolker, mw. J. Veen


1.    Opening en vaststellen van de agenda
De voorzitter opent de vergadering en verwelkomt een nieuw ASD-lid, te weten de heer Duncan den Boer. Na een kennismakingsronde wordt geconstateerd dat de adviesraad daarmee weer voltallig is.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2.    Zaken voor het overleg met de beleidsadviseur(s) van de gemeente Aa en Hunze
a.    Raadsvergaderingen: n.v.t.
b.    b. LTA: volgende vergadering weer doornemen.
c.    c. Inspiratiecafé en werkconferentie Sociaal Domein op 23 juni.
Goede bijeenkomst met veel organisaties tijdens het inspiratiecafé. Er zijn veel contacten gelegd en er is veel informatie opgedaan. De badges die gemaakt zijn vervulden een goede rol. Leuk concept voor de werkconferentie van de gemeenteraad.
d.    Punten van de beleidsadviseur:
-    De vluchtelingenopvang in Papenvoort loopt goed. De school wordt goed bezocht (samenwerking Midden-Drenthe). Er heeft ook een banenmarkt plaatsgevonden.
-    Cultuurnota: nog voor de zomervakantie gaat advies naar college van B&W
-    Gezondheidsnota: 16 juni vastgesteld; aantal punten nader uit te werken in uitvoeringsprogramma.
-    Aanbieders ondervinden veel problemen bij het leveren van hulpen bij het huishouden. De gemeente maakt zich daar grote zorgen over. Overwogen wordt om de Nederlandse taaleis los te laten om toch zorg te kunnen leveren. Binnenkort gaat een persbericht uit om de inwoners daarover te informeren.
-    Vragen aan de beleidsadviseur: geen.
-    Openstaande punten: geen.

3.    Verslag vergadering ASD van 23 mei 2022 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
Naar aanleiding van het verslag:
-    De heer Groen is aanwezig geweest bij de informerende bijeenkomst over de Woonvisie.
-    Starters en Ouderenhuisvesting zijn aandachtspunten.
-    Nog geen contact tussen werkgroep jeugd en de  Jeugdraad.
-    De actielijst wordt na updating vastgesteld.

4.    Wie gaat wanneer waarheen? 
Op dit moment geen nieuwe initiatieven.

5.    Mededelingen uit het DB
a.    Aantal en ten naamstelling werkgroep (nagestuurde bijlage
Handhaving de namen en nemen daarin de winsten van de cursus mee: bijvoorbeeld themawerkgroep werkende armen. We gaan uit van de vragen onder de inwoners van de gemeente en niet van de wetten sec.


b.    Declaratieformulier 
Het formulier is in overleg met de gemeente compacter en handiger gemaakt 
In het formulier wordt nog opgenomen dat de verblijfskosten alleen gekoppeld kunnen zijn aan een door het DB goedgekeurde activiteit.
In het formulier wordt op verzoek ook nog opgenomen dat eens per jaar gedeclareerd wordt.
c.    Vragen aan de wethouder:
De onderwerpen die 16 augustus in het kennismakingsgesprek aan de orde komen worden doorgenomen: o.a. armoedebeleid, relatie met de gemeenteraad.
d.    Uitnodiging van de Koepel: de Nationale Ombudsman zoekt adviesraadleden voor onderzoek over de Wmo. Er zijn 3 onlinebijeenkomsten: op 17 augustus, 6 en 22 september. De Wmo-werkgroep bespreekt na de vergadering wie aanwezig kan zijn.

6.    Ingekomen stukken 
Zie punt 5d.

7.    Uitgaande stukken
Er zijn geen uitgaande stukken.

8.    Communicatie
Mevrouw Boes stelt vanuit de werkgroep communicatie voor om een open facebookpagina te starten
Zij houdt de pagina bij en vraagt hulp bij het verzamelen van de input.
De inloggegevens komen bij de secretaris en zijn voor iedereen beschikbaar zodat elk lid er wat op kan plaatsen.
Het doel is om meer bekendheid te vergaren en contacten vanuit inwoners naar de adviesraad te vergemakkelijken. 
LinkedIn heeft meer een link naar werk. Informatie is ook voor werkgevers relevant dus is het ook zinvol om dat gremium te gebruiken.
Daarnaast wordt gedacht over stukjes in De Schakel. De Adviesraad Sociaal Domein reageert positief.
Daarnaast is in de werkgroep gesproken over communicatiemiddelen om zichtbaar te zijn: kaartjes, batches, een banner etc. (in beheer bij Sabine de Groot). Ook dit wordt positief ontvangen.

9.    Werkende armen
a.    Wat is onze rol in algemene zin:
In zijn algemeenheid wordt gesproken over de rol en reikwijdte van de Adviesraad. Het is een beetje zoeken: signaleren, in gesprek gaan, adviseren. Maar hoe kun je omgaan met een actueel probleem: een gesprek met een instelling/bedrijf kan leiden tot een actie in positieve richting.
De vraag ligt voor waar de grens ligt tussen attenderen en concrete actieve belangenbehartiging. Flyeren gaat te ver.
b.    Toelichting werkgroep over het thema werkende armen:
Wellicht is het een goede suggestie om de belangenbehartiging via De Arme Kant van Aa en Hunze te doen en hen eventueel te ondersteunen. Daarnaast is de Cliëntenraad eveneens een belangenbehartiger. 
Mensen met een uitkering hebben de energietoeslag gekregen. Mensen met een bewindvoerder hebben hulp. ZZP’ers hebben meestal een boekhouder en worden wellicht door hen daarop geagendeerd. Mevrouw Vis heeft informatie verzameld: gemeente, Voedselbank en Humanitas maken mensen attent op de mogelijkheid. De vraag is of mensen er gebruik van maken, niet iedereen wil dat.
De ASD geeft de suggestie aan mevrouw Stolker en de heer Wilms om vanuit de cliëntenraad de belangenbehartiging op te pakken: toeslagen zijn gemakkelijk op te vragen, waar vinden we de informatie. De ASD stimuleert de belangenbehartiging voor werkende armen.
Daarmee kan de werkgroep worden opgeheven.

10.    Jaarverslag Taalhuis Aa en Hunze 2021 
Het jaarverslag wordt voor kennisgeving aangenomen. 
De coördinator heeft een beperkt aantal uren voor zijn werkzaamheden.

11.    Jaarrekening 2021 en Bestuursrapportage jul-dec 2021 Stichting Attenta 
Het is niet positief dat er nog steeds een klein verlies is. 
In de stukken wordt de relatie met het voorliggend veld wat gemist. Er zijn veel organisaties in de gemeente Aa en Hunze terwijl Attenta aangeeft dat er nog hiaten zijn. Dat bevreemdt ons.


12.    Werkgroepen
a.    Participatie
b.    Wmo
c.    Jeugd 
Er is op dit moment geen nieuws vanuit de werkgroepen
        
13.    Rondvraag
De vergadering van de Adviesraad Sociaal Domein in juli vindt plaats op 25 juli in plaats van 18 juli
We bereiden dan onder andere het gesprek met de wethouder (16 augustus), het gesprek met de directeur van Attenta (ASD-vergadering 19 september) en de training van 20 september voor.
De bijbehorende AC/DB-vergadering vindt plaats op 19 juli van 12.30 – 13.30 uur.

14.    Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 12.00 uur