Verslag 25 april

Verslag van de vergadering van de Adviesraad Sociaal Domein (ASD) van de gemeente Aa en Hunze, gehouden op maandag 25 april 2022 locatie: gemeentehuis Gieten, Raadzaal.

Aanwezig:            
Voorzitter:            dhr. Krijnsen
Secretaris:            dhr. H. Koster
Leden van de ASD:    mw. S. Boes, dhr. K. Groen, mw. A. Haveman, mw. R. Siegers, 
mw. J. Veen, dhr. H. Wilms
Ambtelijk secretaris:    mw. S. de Groot                    
Namens gemeente:        mw. J. Dekker (t/m punt 3)
                                    
Afwezig met kennisgeving:    dhr. K. Heeres, mw. R. Vis, mw. L. Stolker

1.    Opening en vaststellen van de agenda.
Iedereen wordt welkom geheten door de voorzitter en hij opent de vergadering. 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
Over het afscheid van een aantal oud-leden komt een stukje in de Schakel te staan.

2.    Zaken voor het overleg met de beleidsadviseur(s) van de gemeente Aa en Hunze.
a)    Raadsvergaderingen
Afgelopen week zijn dhr. Krijnsen en mw. Veen bij de installatie van de Jeugdraad geweest. Er zijn al afspraken gemaakt om een kennismaking te plannen. Hiervoor neemt de Jeugdraad contact op met de voorzitter. Het voorstel is om het kennismakingsgesprek met de voorzitter en werkgroep Jeugd te doen. 
Er wordt gesproken over andere doelgroep-raden, zoals een ouderenraad. De meeste leden voelen hier niets voor en geven aan dat je dan overal een groepje voor kunt maken. Het wordt dan een raad om een raad te hebben.
Er stond een grote lijst met ingekomen stukken op de agenda, ook vanuit het sociaal domein.
Over het gezondheidsbeleid waren vragen gesteld en die vragen zijn in de raad behandeld. De antwoorden heeft de ASD al eerder ontvangen. 
Er lag ook een initiatiefvoorstel Jeugd, deze is met wat aanpassingen aangenomen, en een stuk over het  jaarverslag kwaliteitsteam NMD. 
b)    LTA (bijlage 01)
De LTA (Langetermijn agenda) wordt uitgebreid doorgenomen om te kijken welke onderwerpen voor de ASD van belang zijn.  
-    Sturingsmonitor: deze is al gepubliceerd en valt onder de hele Planning en Control cyclus
Mw. Dekker geeft aan dat ze nog een sociaal domein brede monitor willen die toegevoegd kan worden. 
-    Uitvoering woonvisie: veel raakvlak met sociaal domein
-    Gezondheidsbeleid: Kan er iemand van de ASD bij deze raadsvergadering aanwezig zijn?
-    Cultuurnota
-    Werkconferentie Sociaal Domein deel 2: openbaar
-    Bestuursrapportage: is onderdeel van de Planning en Control cyclus en staat op de website.
-    Eindrapportage pilot wet Koolmees: ASD ontvangt dit ook graag.
-    Monitor Sociaal Domein
c)    Voorlichtingsbijeenkomsten m.b.t. het sociaal domein.
Op 23 juni staat een werkconferentie gepland. De ASD ontvangt hiervoor nog een uitnodiging. 
d)    Punten van de beleidsadviseur:
•    Raadsbrief jaarverslag kwaliteitsteam NMD
De ASD heeft de brief en nota ontvangen. Er is wat verwarring over het al dan niet bespreken van dit onderwerp. Er wordt afgesproken dat mw. Dekker een datumvoorstel doet om een overleg te plannen met leden van de werkgroep WMO en Jeugd. Het stuk kan dan pagina voor pagina doorgenomen worden en mw. Dekker kan dan de vragen beantwoorden.  
e)    Vragen aan de beleidsadviseur:
•    Oekraïne 
Mw. Dekker: Het loopt goed. Er zijn al meer dan 30 vluchtelingen op Papenvoort gehuisvest. De laatste info is dat er bus onderweg is naar de Poolse grens om nog ongeveer 30 mensen op te halen. Het tweede gebouw is inmiddels ook klaar, ingericht en wordt morgen bewoond. Er wonen vooral vrouwen met kinderen en enkele mannen. 
De school op Papenvoort is inmiddels ook in gebruik genomen. Op Goede Vrijdag hebben een aantal collega’s hard gewerkt om dit voor elkaar te krijgen. Er zijn 2 lokalen en 2 docenten, een Oekraïense en een Nederlandse. De eerste 7 kinderen zijn daar al opgevangen en dit loopt ook in de meivakantie door. 
De sollicitaties voor locatiehoofden loopt ook. 
Er zijn ook vluchtelingen opgevangen in gastgezinnen. Voor de gastgezinnen is er een informatieavond geweest en dit is goed ontvangen. De vragen van de gastgezinnen zijn schriftelijk beantwoord richting de gastgezinnen.
Het inschrijven heeft een moeilijke start gehad. Dit kwam door dat dit een andere manier van inschrijven is en door personele inzet. Het zat hem vooral in het missen van mankracht. Het loopt nu goed en we zijn niet de enige gemeente waarbij het moeilijk liep. Er stonden berichten in de krant hierover, maar de aantallen die genoemd werden klopten niet.
Nu wordt er gewerkt aan het aanleggen van een schoolplein, is er aandacht voor sport en wordt er spelmateriaal verzameld. Op 28 april is er weer een inzameling voor buiten speelmateriaal. Er is ook aandacht voor oudere jeugd.
Er zijn heel veel positieve dingen, maar zijn er ook negatieve dingen?
Mw. Dekker: Het is een hele aanslag op de personele capaciteit van ons. Er zitten een aantal collega’s dag en nacht. Het is wel positief dat er vaste gezichten zijn, maar het begint te schuren met het eigen gezin. Voor het uitkeren van leefgeld gaat een collega met de kas daarheen. Om naar de ambassade in Den Haag te gaan moeten de mensen met de bus. Met leefgeld kopen ze een kaartje en zonder leefgeld hoeft dit niet, maar niet bij alle chauffeurs gaat het hetzelfde. Dit zijn processen die je anders wil inrichten. De cultuurverschillen is ook lastig, maar hier wordt aandacht aan besteed. Ze koken ook zelf en we proberen dat ze zo zelfvoorzienend mogelijk kunnen zijn. 
Dhr. Wilms vraagt hoe de gemeente omgaat met vluchtelingen die nu opgevangen worden bij een gastgezin binnen onze gemeente waar het niet lekker loopt.
J. Dekker heeft de vraag na de vergadering direct doorgezet en hierbij het antwoord: We hebben zeker binnen onze gemeente aandacht voor dit risico. Op dit moment zijn er nog geen signalen vanuit de gastgezinnen dat er problemen zijn. Mochten vluchteling herplaatst moeten worden, worden deze gemeld bij de VRD. De VRD gaat over de verdeling en het plaatsen van vluchtelingen op de locaties die de gemeenten inrichten.
•    Cultuurnota
Er kan tot 20 mei gereageerd worden, maar als er een adviesaanvraag moet komen dan kan dit niet op tijd in de raad liggen. De ASD geeft aan dat de cultuurnota vanuit beleid niet onder het Sociaal domein valt, maar vanuit de inhoud wel. 
Er wordt afgesproken dat de ASD de cultuurnota doorneemt en een afspraak maakt met de beleidsmedewerker om aan te geven wat ze belangrijk vinden. Als er zwaarwegende punten in zitten kan er altijd een ongevraagd advies ingediend worden.
•    Werkende armen
J. Dekker geeft antwoord op de vragen die gesteld zijn over werkende armen:
‘werkende armen vormen geen doelgroep op zich en komen niet in beeld bij de gemeente vanuit hun inkomenssituatie zolang zij betaald werk verrichten. Gemeenten hebben nl. geen toegang tot inkomensgegevens van inwoners. Bij de vraagverheldering is eventuele financiële stress een onderwerp dat ook aan de orde wordt gesteld (financiële stress is niet altijd afhankelijk van de hoogte van het inkomen, maar kan wel oorzaak zijn tot problemen op andere leefgebieden. 
Ook zal aan iedereen die zich bij wpda meldt met een vraag op gebied van werk en inkomen informatie en advies ontvangen op hun vragen. WPDA is wel gerechtigd op de aanvraag gerichte inkomensgegevens te verifiëren bij suwinet. En verder kan op verzoek bv de voorzieningenwijzer worden ingezet en ze kunnen ook in beeld komen via vroegsignalering.   
Wij voeren op dit moment in WPDA verband wel een verkenning uit naar het begrip/groep “werkende arme”  en de mogelijkheden hen te bereiken.’
De ASD vraagt of en hoe de gemeente deze mensen gaat informeren. De ASD noemt een aantal suggesties. J. Dekker neemt de vraag mee en komt erop terug.
Energietoeslag: Er wordt eerst € 200,- betaald. Hoe gaat dat met mensen die in die tijd in of uit de bijstand gaan? J. Dekker neemt de vraag mee en komt erop terug. 
d)   Openstaande punten 
geen openstaande punten.

3.    Verslag vergadering ASD van 22 maart 2022 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
Opmerkingen naar aanleiding van het verslag:
-    Het DB heeft de vraag over het sturen van onze adviezen naar de gemeenteraad besproken. Ze zijn tot de conclusie gekomen dat aan de voorkant goed met ambtenaren afgestemd moet worden. Het is aan het college wat ze ermee doen. Als we er niet uitkomen met de ambtenaren kunnen we met een ongevraagd advies komen. We kunnen dan aan het college vragen om dit ook te delen met de gemeenteraad.
Er gaat een voorstel naar het college om met elkaar in gesprek te gaan en dan kunnen we dit ook bespreken en hier afspraken over maken. Er moet sowieso nog een kennismaking komen met het nieuwe college.
-    Er wordt gevraag of er meer persoonlijke acties aan de actielijst toegevoegd kan worden. Dit wordt al wel gedaan, maar de ambtelijk secretaris gaat dit duidelijker vermelden.
-    Is het mogelijk om bij de ingekomen stukken te vermelden of het inhoudelijk of ter kennisname is? Nieuwsbrieven zijn over het algemeen ter kennisname en de rest moet echt opgenomen worden in de agenda.  

4.    Mededelingen uit het DB
In de vorige vergadering is er een aantal vragen gesteld die het DB heeft meegenomen en heeft besproken.
-    Begin en eind tijd van de vergadering aanpassen, omdat we vaak uitlopen?
De voorzitter geeft aan dat we zelf scherper op de tijd moeten zijn. Dit is een stukje discipline van ons zelf. We kunnen wel eerder beginnen, maar dan duurt de vergadering alsnog langer dan gepland. Er volgt een discussie over wat een goede afspraak zal zijn.
Het besluit is dat we om 10.00 uur beginnen en een kwartier voortijd aanwezig zijn om even met elkaar te praten. We streven naar een eindtijd van 12.00 uur. Als we een spreker hebben beginnen we om 9.30 uur en streven we ook naar een eindtijd van 12.00 uur. We willen uitlopen tot 12.30 uur voorkomen. 
-    Naar aanleiding van de vraag over de contactgegevens van de leden op de website stelt het DB voor om alleen van het DB de telefoonnummers en emailadressen te plaatsen en van de leden alleen de naam en eventueel woonplaats. 
De meeste leden zien dit niet zitten en willen graag zo bereikbaar mogelijk zijn voor inwoners. Er wordt besloten dat alle leden zelf aangeven met welke gegevens ze op de website willen staan. Iedereen stuurt zijn/haar gegevens naar de ambtelijk secretaris, zodat zij dit in een keer kan laten aanpassen.
-    Na het vertrek van mw. Oosting hebben we een vacature voor een twaalfde lid. Het voorstel is om de sollicitant die de vorige keer afviel, maar wel heel geschikt lijkt, aan te dragen. Deze persoon weet nog niet zeker of hij dit wil en neemt daarom de volgende vergadering plaats op de publieke tribune voor hij een besluit neemt. Zodra hij aangeeft lid te willen worden komt de sollicitatiecommissie met de voordracht en kunnen ze een toelichting geven over wie hij is. 
-    Het DB wil toe naar een jaarverslag. Hiermee kan de ASD laten zien wat ze doen en ook ter verantwoording van de kosten. Alle leden wordt gevraagd om trainingen en cursussen te melden bij de secretaris, zodat hij hier een lijst van bij kan houden. Als de kosten gratis of onder de € 100,- zijn is het alleen nodig om door te geven dat je die training gaat doen. Bij kosten hoger dan € 100,- is er goedkeuring van DB nodig. De secretaris kan zo ook het budget in de gaten houden.
-    De vorige vergadering is al besloten dat de declaraties aan het eind van het jaar ingediend worden. Er is al een declaratieformulier, maar de secretaris wil kijken of er nog wat aanpassingen nodig zijn. Het formulier wordt daarna naar alle leden gemaild, zodat iedereen het door het jaar heen bij kan houden. Begin volgend jaar kunnen we evalueren of er iets aan verander moet worden.     
-    De adressenlijst wordt rondgestuurd en de vraag aan alle leden om dit goed te controleren en de bevestiging dat het correct is of de wijzigingen door te geven aan de secretaris. Dit geldt ook voor het rooster van aftreden, maar daar kijkt het DB eerst nog naar want er lijken een aantal dingen niet te kloppen. 
-    De secretaris stelt een vergaderrooster voor waarin ook alle vergaderdata van de werkgroepen komen te staan. Voor volgend jaar kunnen we kijken of het logisch is en of het voor de ASD of DB vergaderingen aan kan. Voor dit jaar lukt dat niet meer.
-    In het verleden is voorgesteld om op locatie te vergaderen. Dit hebben we door corona niet goed uit kunnen proberen. Het DB vraagt wat de ASD leden ervoor voelen om buiten het gemeentehuis te vergaderen. Dhr. Groen ziet hier niet de meerwaarde van in, maar de andere leden zijn wel enthousiast. Het is een manier om meer bekendheid te creëren en informatie van buiten op te halen. 
Hoe vaak en wanneer is nog wel een vraag en daar wordt nog even over gediscussieerd. 
De voorwaarde van op locatie vergaderen is dat dit goed aangekondigd wordt. Om het uit te proberen wordt besloten om de oktobervergadering op locatie te doen. De vergadering is dan om maandagavond om 19.30 uur en inloop vanaf 19.00 uur. Mw. Boes regelt dit voor de oktobervergadering. Mw. Veen regelt dat we de vergadering van januari 2023 in Gasselte kunnen houden. Hierna evalueren we of en hoe we hier verder mee gaan. Dhr. Wilms stelt voor om via Impuls aankondigingsposters te verspreiden.

5.    Ingekomen stukken: 
•    De ingekomen stukken worden voor kennisgeving aangenomen.

6.    Uitgaande stukken:
•    Advies gezondheidsbeleid
We hebben nog geen reactie ontvangen, maar het college heeft 6 weken om te reageren en die zijn nog niet om. Het is natuurlijk ook nog wachten op het nieuwe college. We zetten dit op de actielijst om dit niet uit het oog te verliezen.
•    Reactie brief armoedebeleid
Er is gekozen om het nieuwe college uit te nodigen om het integraler aan te pakken en direct meer te bespreken. Er wordt een lijstje opgesteld met wat we willen bespreken. De input voor de bespreekpunten kunnen aangeleverd worden bij de secretaris. 

7.    Herijking Huishoudelijk Reglement (HHR)
De definitieve versie laat op zich wachten door de hardheidsclausule. We stellen voor om een hardheidsclausule op te nemen in de verordening en daarna in de HHR. Dit voorstel komt voort uit de conclusie dat er straks anders drie leden tegelijk aftreden. We willen met dit voorstel kwaliteitsverlies voorkomen. 
Landelijk zie je dat ASD’s werkgroepen aanpassen. Van systeemwereld naar leefwereld. Dit kwam naar voren tijdens de training op 12 april. Wij moeten nog over nadenken wat wij daarmee willen. In alle werkgroepen wordt dit nog besproken.

8.    Training 12 april, terugblik
Het algemene beeld is dat het een geslaagde bijeenkomst was.
Voor het vervolg wordt er in de werkgroepen nog over gesproken.  

9.    Werkgroepen 
a)    Participatie
b)    WMO
c)    Jeugd 
Er is op dit moment geen nieuws vanuit de werkgroepen. 
Het verslag van het Armoedepact is naar de leden gestuurd. A. Haveman geeft aan dat het een mooi verslag is. Voor kennisgeving aangenomen.
Mw. J. Veen doet verslag van het Centraalpunt Mantelzorg. Er komt een cursus ter ondersteuning van partners van mantelzorgers, Partners in Balans. 
Er is nu een werkgroep over Dement Vriendelijk Aa en Hunze met verschillende disciplines. Mw. I. Twickler stuurt dit aan. Dit is wel een aandachtspunt voor werkgroep WMO. 

10.    Rondvraag. 
-    Bij dhr. Groen is er onduidelijkheid over het nieuwe lid dat al is goedgekeurd door de sollicitatiecommissie, maar waarover nog niets wordt gedeeld in de vergadering. Vanuit de sollicitatiecommissie en het DB wordt aangeven dat dit nu zo gaat omdat deze persoon nog niet zeker is dat hij lid wil worden. Als hij hier al zeker van was, dan had er nu al meer informatie gedeeld kunnen worden. Nu nog terughoudend i.v.m. privacy. 
-    Mw. Siegers kijkt samen met mw. Haveman naar de cultuurnota. Mw. Haveman kijkt hier ook als lid van de werkgroep toegankelijkheid naar.
-    Mw. Haveman wil graag de directeur van woningstichting De Volmacht uitnodigen om een aantal onderwerpen met hem te bespreken. Er is nog even twijfel over of je dan de directeur of de huurdersvereniging uit moet nodigen. Het DB bespreekt dit voorstel en komt er op terug.
-    De ambtelijk secretaris geeft aan dat ze uitleg heeft gehad over het gebruik van Teams. Alle leden zullen Teams moeten installeren en een account aanmaken met het emailadres dat ze ook voor de ASD gebruiken. Zodra ze dit gedaan hebben dan kunnen de leden bij de documenten en kan de ambtelijk secretaris meer uitleg geven en laten zien. Het is mogelijk om dit op telefoon, laptop, tablet en/of computer te installeren. Dit kan via: Aanmelden | Microsoft Teams (zie rechtsboven het knopje registreren en midden op het scherm het knopje downloaden) De vraag aan alle leden om dit te doen. Lukt het niet, neem dan even contact op met de ambtelijk secretaris zodat zij kan helpen. 

11.    Sluiting
De voorzitter bedankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid en wenst iedereen nog een fijne dag. De vergadering wordt gesloten.