Verslag 23 mei

Verslag van de vergadering van de Adviesraad Sociaal Domein (ASD) van de gemeente Aa en Hunze, gehouden op maandag 23 mei 2022 locatie: gemeentehuis Gieten, Raadzaal.

Aanwezig:            
Voorzitter:            dhr. Krijnsen
Secretaris:            dhr. H. Koster
Leden van de ASD:    mw. S. Boes, dhr. K. Groen, mw. A. Haveman (t/m punt 5), dhr. K. Heeres, mw. R. Siegers, mw. J. Veen, mw. R. Vis, dhr. H. Wilms
Ambtelijk secretaris:    mw. S. de Groot                    
Namens gemeente:        mw. J. Dekker (t/m punt 3)
    Afwezig met kennisgeving:    mw. L. Stolker


1.    Opening en vaststellen van de agenda.
De voorzitter opent de vergadering en de agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
Op de tribune zit een gast. Hij komt vandaag naar de vergadering kijken om kennis te maken met de ASD en om te besluiten of de ASD iets voor hem is. 
De vorige ambtelijk secretaris is in 2020 gestopt bij de ASD, maar had nog geen officieel afscheidsmomentje gehad. Nu wordt hier alsnog bij stilgestaan en bedankt de ASD haar voor haar inzet in al die jaren. 

2.    Zaken voor het overleg met de beleidsadviseur(s) van de gemeente Aa en Hunze.
a)    Raadsvergaderingen
Er is een nieuw college en de verwachting is dat de definitieve portefeuillehouders verdeling snel bekend wordt gemaakt. 
b)    LTA 
Er is geen nieuwe Lange Termijn Agenda, maar de vorige keer is de lijst doorgenomen. 
De voorzitter stelt voor de punten bij langs te gaan en af te spreken wie naar waar naartoe gaat.
-    19 mei Woonvisie: is niet doorgegaan en nog geen nieuwe datum bekent.
-    2 juni gezondheidsbeleid: R. Siegers geeft aan hier naar toe te gaan.
-    9 juni cultuurnota: A. Haveman en R. Siegers gaan.
-    16 juni besluitvormend gezondheidsbeleid: 
-    23 juni werkconferentie: M. Krijnsen
c)    Voorlichtingsbijeenkomsten m.b.t. het sociaal domein.
Op 23 juni staat een werkconferentie gepland. De ASD wordt uitgenodigd om aanwezig te zijn.
Op 23 juni is ook het inspiratiecafé waar de ASD voor wordt uitgenodigd. Als de ASD wil dan kan ze zich hier presenteren. De leden van de ASD geven aan dat ze zich wel graag willen presenteren. Bij agendapunt 8 wordt dit inhoudelijk verder besproken.
d)    Punten van de beleidsadviseur:
•    Brief aanpassen verordening
Mw. J. Dekker laat de ASD weten de brief over het aanpassen van de verordening te hebben ontvangen, maar ze dit heeft laten liggen om dit met de nieuwe wethouder te bespreken. De voorzitter geeft aan dat dit akkoord is, maar dat er geanticipeerd wordt op goedkeuring. 
Mw. J. Dekker zoekt uit of dit ook naar de raad moet.
e)    Vragen aan de beleidsadviseur:
•    Oekraïne
Mw. J. Dekker: De school is geopend en er worden continu gebouwen ingericht. Vorige keer heeft ze al aangegeven dat het best wel veel impact heeft op de organisatie. Inmiddels zijn er vier locatieleiders geworven en de collega’s komen terug in de organisatie. Ze verwacht dat de komende maanden de rust erin gaat komen.
Bij Attenta is één melding voor jeugdzorg waar een indicatie voor moet komen. De rest is allemaal op de locatie geregeld en alles is gecombineerd. De werkdruk bij Impuls is wel een ding. Het signaal komt binnen dat er veel vrijwilligers geworven worden om zich in te zetten voor Oekraïners, maar dat er voor andere dingen moeilijk vrijwilligers te vinden zijn.
WPDA heeft dingen moeten laten liggen om het huishoudgeld goed te kunnen regelen. Het onderwerp Werkende armen is daardoor iets opgeschoven.
•    Werkende armen
Vorige vergadering zijn er vragen over dit onderwerp beantwoord, maar er was nog een vraag over de stand van zaken voor de verkenning. Door de werkzaamheden voor Oekraïne is Werkende Armen even op de achtergrond geweest, maar staat nu voor juni op de planning en dan gaan ze bij de WPDA aan de slag met de inventarisatie. 
Mw. Boes geeft aan dat dit wel een heel belangrijk onderwerp is waar iets mee moet gebeuren. 
Er zijn allerlei voorzieningen, maar er is heel veel schaamte en de drempel is heel hoog om die hulp ook aan te vragen.
De ASD leden laten weten dit een heel belangrijk onderwerp te vinden en hier graag verder over door willen praten. Er wordt voorgesteld om dit als apart onderwerp te agenderen voor de volgende vergadering en de betreffende beleidsmedewerkers hiervoor uit te nodigen.
Dhr. Wilms vindt het te lang duren om pas de volgende vergadering hier verder op in te gaan en vraagt zich af of het dan geen mosterd na de maaltijd is. Andere leden geven aan dat de problematiek nog langere tijd zal blijven bestaan. 
•    Energietoeslag
De energietoeslag is geregeld. De ASD vraagt wat er gebeurt als je tussentijds in de bijstand komt of uit de bijstand gaat. Mw. J. Dekker: De peildatum is 1 januari 2022, maar er is maatwerk mogelijk. Het gaat om een eenmalig bedrag dat in 4 keer wordt betaald. Als je in de tussentijd uit de bijstand gaat dan wordt het bedrag dat je hebt ontvangen niet teruggevorderd.
f)    Openstaande punten
Er zijn geen openstaande punten.

3.    Verslag vergadering ASD van 25 april 2022 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
Naar aanleiding van het verslag:
•    De Jeugdraad heeft nog geen contact gezocht. De werkgroep jeugd zoekt zelf contact.
•    Kwaliteitsteam NMD: Dit is besproken met mw. Veen en dhr. Groen. 
•    Eindrapport wet Koolmees: Wanneer kunnen wij dit eindrapport ontvangen?
•    Cultuurnota: Het proces is anders gegaan dan in verslag vermeld. De reactie op de cultuurnota is inmiddels verstuurd. 
Actielijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

4.    Wie gaat wanneer waarheen? 
De lijst is al besproken bij punt 2b. De reden van het doorgeven en noteren van wie wanneer waarheen gaat heeft te maken met het plan om een jaarverslag te maken. In het jaarverslag kunnen we laten zien wat we afgelopen jaar allemaal gedaan hebben. Ook geeft het onszelf overzicht.
Daarnaast helpt het om grip te kunnen houden op de financiën. De vorige vergadering is besloten dat alle bijeenkomsten/cursussen met kosten tot €100,- bij de secretaris/penningmeester gemeld moeten worden. Als iemand naar een bijeenkomst/cursus wil met kosten boven de € 100,- dan moet dit aangevraagd worden bij het DB. Er wordt geen termijn afgesproken voor het aanvragen. Als er haast bij is kan het DB dit snel per mail bespreken.

5.    Mededelingen uit het DB
•    Herijking Huishoudelijk Reglement: Dit staat al een aantal maanden op de agenda en blijft er nog op staan. Er wordt eerst gewacht op het aanpassen van de verordening, waarover een brief naar het college is gestuurd.
•    De vorige vergadering is gesproken over een gesprek met de Volmacht. Het DB stelt voor om de bestuurder van de Volmacht uit te nodigen voor september.
•    Er zijn verschillende documenten rondgestuurd en aangepast. Het gaat om het vergaderrooster, de adressenlijst en het rooster van aftreden. In het najaar wordt het rooster voor 2023 gemaakt. In het rooster van aftreden is rekening gehouden met de aanpassing van de verordening. Iedereen gaat akkoord met deze stukken. Als iemand bij het zien van de lijst nog relevante nevenactiviteiten heeft die toegevoegd moeten worden dan kun je dit alsnog melden. Het gaat om activiteiten die raakvlakken hebben met je rol als lid van de ASD.
•    Het declaratieformulier is op de laatste aanpassingen na klaar om in concept rond te sturen.

6.    Ingekomen stukken: 
In de vorige vergadering is afgesproken dat het DB aangeeft of ingekomen stukken informerend, ter kennisname of om te bespreken zijn. De voorzitter geeft aan dat dit er bij in is geschoten en daarna te laat is gezien. De leden vragen om hier volgende keer op te letten.
•    Cultuurnota
De nota hebben we ontvangen en ook al op gereageerd. Cultuur is niet specifiek sociaal domein maar wel belangrijk gelet op de dwarsverbanden en de relatie die ook in de nota met het sociaal domein wordt gelegd.
•    Reactie college op advies gezondheidsbeleid
De werkgroep geeft aan dat er een goede reactie is opgesteld en dat er op veel punten wordt ingegaan. Het is voor ons nog wel interessant dat er veel verwijzingen zijn naar uitvoeringsplannen. Wat moeten we daarmee? Op een bepaald moment moeten projecten ook worden geëvalueerd. Daar zouden we graag een planning van ontvangen. Er wordt besloten om te wachten op de nieuwe medewerker om in gesprek te gaan over hoe het verder vorm gaat krijgen.
*Punt voor kennismakingsgesprek met nieuwe college: Er wordt vaak verwezen naar uitvoeringsplannen. 
•    Jaarverslag Taalhuis
Er wordt kort over gesproken en besloten om het voor de volgende vergadering te agenderen.
•    Jaarrekening 2021 en Bestuursrapportage jul-dec 2021 Stichting Attenta
Dit stuk is ter kennisname, maar kan toch vragen oproepen. Er wordt besloten om de bestuurder van Attenta uit te nodigen voor de oktobervergadering. Dit is een vergadering op locatie.
•    Coalitieakkoord
Wordt voor kennisgeving aangenomen.

7.    Uitgaande stukken:
•    Brief aan college ‘hardheidsclausule’ 
Dit wordt door het nieuwe college beantwoord en duurt daardoor iets langer.
•    Reactie Cultuurnota
We hebben nog geen reactie ontvangen, maar het is ook nog maar pas geleden verstuurd.

8.    Werkconferentie en Inspiratiecafé
Voor het Inspiratiecafé willen we graag een podium vragen met een kraam of tafel. Ideeën die genoemd worden zijn:
-    Een vlag of spandoek met ons logo, zodat we goed zichtbaar zijn. Het is niet zeker of dit nog te realiseren is en of we daar ruimte voor kunnen krijgen.
-    Het is wel mogelijk om ons logo op A3 te printen. Dit is al een mooi formaat en best goed zichtbaar. De ambtelijk secretaris gaat dit regelen
-    Naambordjes of naamstickers. De ambtelijk secretaris heeft stofstickers die je op je kleding kunt plakken. Hierop kan naam en logo geprint worden. Ze zal dit voor alle aanwezige leden regelen.
-    Mw. Siegers laat weten aanwezig te zijn namens het Taalhuis, maar ze kan misschien ook aandacht vragen voor de ASD. 
-    Er wordt als idee ingebracht dat het leuk is om iets uit te kunnen delen met ons logo, maar wat dan? De meeste leden zijn erover eens dat het geen pen moet worden. 
-    Bij de werkconferentie is de ASD toehoorder. Naamstickers is dan misschien wel mooi, maar hier kunnen we ons niet echt presenteren. 

9.    Werkgroepen 
a)    Participatie
b)    WMO
c)    Jeugd 
Er is op dit moment geen nieuws vanuit de werkgroepen. 
Het verslag van het Armoedepact is naar de leden gestuurd. A. Haveman geeft aan dat het een mooi verslag is. Voor kennisgeving aangenomen.
Mw. J. Veen doet verslag van het Centraalpunt Mantelzorg. Er komt een cursus ter ondersteuning van partners van mantelzorgers, Partners in Balans. 
Er is nu een werkgroep over Dement Vriendelijk Aa en Hunze met verschillende disciplines. Mw. I. Twickler stuurt dit aan. Dit is wel een aandachtspunt voor werkgroep WMO. 


10.    Rondvraag. 
-    Dhr. Wilms vraagt naar de scholen die niet onder Primah vallen. Valt dat buiten de ASD? 
We krijgen er geen jaarrekening van, maar er wordt wel vanuit de gemeente contact mee gehouden. Het gaat om twee scholen in onze gemeente.
-    Mw. Boes wil het nog even hebben over het Inspiratiecafé en de communicatie in het algemeen. Er is vorige keer kort over gesproken, maar gaan we het er ook een keer echt over hebben en plannen maken? Er is een communicatiecommissie bestaand uit dhr. Heeres en mw. Haveman. Er wordt voorgesteld en afgesproken dat mw. Boes, dhr. Heeres en mw. Haveman het Inspiratiecafé en de verdere communicatie voorbereiden. 
De ambtelijk secretaris sluit hier ook bij aan en probeert er een gemeentelijke medewerker van communicatie bij aan te laten sluiten.
-    Mw. Boes, dhr. Wilms en mw. Vis bereiden het onderwerp Werkende armen voor om tijdens de volgende vergadering te bespreken en dieper op het onderwerp in te gaan.

11.    Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 11.42 uur.