Verslag 22 maart

Verslag van de vergadering van de Adviesraad Sociaal Domein (ASD) van de gemeente Aa en Hunze, gehouden op dinsdag 22 maart 2022 locatie: gemeentehuis Gieten, Raadzaal.


Aanwezig:            
Voorzitter:            mw. R. Siegers,
Secretaris:            dhr. H. Koster
Leden van de ASD:    dhr. K. Groen, mw. A. Haveman, mw. H. v.d. Maas, mw. L. Stolker, 
mw. J. Veen, mw. R. Vis,  dhr. H. Wilms, 
Ambtelijk secretaris:    mw. S. de Groot                    
Namens gemeente:        mw. J. Dekker (t/m punt 3d), mw. R. Rademaker (t/m punt 3)
                                    
Afwezig met kennisgeving:    mw. S. Boes, dhr. K. Heeres, dhr. M. Krijnsen


1.    Opening en vaststellen van de agenda.
Mw. Siegers is in afwezigheid van dhr. Krijnsen de voorzitter. Er zijn een aantal leden door verschillende omstandigheden niet aanwezig. Dhr. Koster sluit iets later aan.
Mw. M. Oosting laat de ASD weten te moeten stoppen als lid van de ASD. Ze vindt het erg jammer en licht haar keuze om te stoppen toe. Ze stopt per direct.
Agendapunt 13 en 14 worden omgewisseld. Met deze wijziging wordt de agenda vastgesteld.

2.    Gesprek met mw. A. Blom van Impuls en mw. R. Rademaker van de gemeente over vrijwilligersbeleid
Naar aanleiding van een brief van de ASD over het vrijwilligersbeleid en de reactie van de gemeente hierop heeft de ASD om een toelichting gevraagd. Mw. R. Rademaker en mw. A. Blom van Impuls zijn aangesloten om door middel van een presentatie een nadere toelichting te geven op het vrijwilligersbeleid.
De rol van de gemeente in het vrijwilligersbeleid is bescheiden, doordat verenigingen en organisaties veel zelf al hebben geregeld. Wel zijn er veel verschillende subsidieregelingen en zijn de medewerkers van de gemeente er om mee te denken. 
Er worden door de ASD vragen gesteld over de verschillende subsidies. Hoe weet je of er een subsidie voor jou is en hoe wordt dit gecommuniceerd? 
Mw. R. Rademaker: De verschillende subsidieregelingen staan op de website. Het meeste is op onderwerp ingedeeld en staat niet in één groot overzicht met alle subsidies. Als je een subsidie voor een sportactiviteit zoekt, dan zoeken de meeste mensen dit onder het kopje sport. We hebben geen subsidieloket. Met een subsidie zoals Frisse Start (voor activiteiten om op te starten na corona) communiceren we op de nieuwspagina van de website en per mail naar de verenigingen die ook de vorige Frisse Start subsidie hebben aangevraagd. 
Mw. A. Blom vertelt wat het VIP precies doet. Er wordt onder andere veel aandacht besteed aan nieuwe wetgeving en informatiebijeenkomsten hierover georganiseerd. Alle verenigingen moeten aan zware regelingen voldoen en dat is niet altijd haalbaar en/of betaalbaar. Er ligt een grote administratielast, ook door meer regels vanuit Europa. Het VIP kan dit niet bij de verenigingen wegnemen, de eindverantwoording blijft bij het bestuur van de vereniging. Wel kan het VIP verenigingen informeren en dat doen ze onder andere door middel van nieuwsbrieven. Ook hebben ze een Excel spreadsheat ontwikkeld voor de financiën en proberen ze mee te denken. Verder besteden ze aandacht aan promotie. Er zijn heel veel mogelijkheden om vrijwilligerswerk te doen. 
Na de presentatie worden er nog een vraag gesteld over monitoring en evaluatie. Dit zijn nu 2 kwantitatieve indicatoren, maar zijn er ook kwalitatieve indicatoren?
Dit is wel hoe het nu opgeschreven staat in de opdrachtomschrijving, maar we zijn er wel over in gesprek. We willen niet alleen cijfers, maar juist vertellen. Je wilt het maatschappelijk effect in beeld krijgen. Er is zeker aandacht voor, maar het is wel een zoektocht. Als de ASD hier ideeën overheeft of mee wil denken dan horen we dat graag!
Met deze presentatie heeft de ASD voldoende toelichting gehad naar aanleiding van de brief. Er wordt afgesproken dat de ASD en R. Rademaker contact met elkaar zoeken als er vragen of signalen zijn en het dialoog aan te gaan. Het is niet altijd nodig om een officiële brief te sturen, maar soms vind de ASD dit wel nodig om een duidelijk signaal af te geven.
De voorzitter bedankt A. Blom en R. Rademaker voor de uitgebreide presentatie.

3.    Zaken voor het overleg met de beleidsadviseur(s) van de gemeente Aa en Hunze.
a)    Raadsvergaderingen
Na de verkiezingen is het afwachten wie met elkaar wil samenwerken in het college en wat voor afspraken ze gaan maken. In de tussentijd loopt alles gewoon door.
b)    LTA (nieuwe versie komt 30 maart)
c)    Voorlichtingsbijeenkomsten m.b.t. het sociaal domein.
-
d)    Punten van de beleidsadviseur:
•    Beschermd wonen/Maatschappelijke opvang (brief college)
Mw. J. Dekker: de laatste informatie is dat het rijk niet klaar is per 1 januari 2023. De conclusie is dat we niet door decentraliseren per 1 januari 2023. We zijn er intern mee bezig. De brief gaat over de splitsing die is uitgesteld tot 2026. Wij hebben de inkoop al afgestemd, zodat er bij doorstroming al een wmo product klaar staat. In Zuidwest Drenthe hebben ze nog geen goede keten om de afscheiding te laten plaatsvinden. Hoogeveen en Meppel hebben de wens om zelf lokaal wat te regelen. We zijn akkoord gegaan dat de splitsing pas in 2026 is. Dit staat los van de doordecentralisatie.
•    Tegemoetkoming energiekosten
Er ligt een voorstel dat iedereen die al bekend is bij de WPDA zo snel mogelijk de betaling van € 200,- ontvangt. Voor de rest is het wachten op de spelregels en besluitvorming vanuit het Rijk. Van mensen in de bijstand is zeker dat ze in aanmerking komen, maar het sluit anderen ook niet uit. Het is nu alleen nog niet bekend waar de grens komt te liggen. We willen voorkomen dat mensen het bedrag terug moeten betalen. Ook hebben we te maken met het punt privacy, waardoor we andere mensen niet in beeld hebben. We lopen door de eerste betaling van € 200,- aan de menen in de bijstand wel al vooruit op wat vanuit het Rijk wordt besloten. 
e)    Vragen aan de beleidsadviseur:
•    Oekraïne
R. Rademaker zit in een subwerkgroep over Oekraïne. De komst van de vluchtelingen naar Nederland is op een vergelijkbare manier aangepakt als rondom corona. Het gaat via de veiligheidsregio’s. Er zijn 25 veiligheidsregio’s en Drenthe valt onder 1 veiligheidsregio. 
In Aa en Hunze wordt ook gekeken naar plek voor de opvang van vluchtelingen en hiervoor is de locatie van Yorneo in Papenvoort in beeld. Hier kunnen 150 mensen opgevangen worden. Bij een plek voor noodopvang komt het COA in beeld, maar in dit geval moet de gemeente alles doen. Er moet in een paar weken een kant en klare plek uit de grond gestampt worden en daarnaast moet er ook nog het een en ander geregeld worden rondom gezondheid, geestelijke gezondheid en onderwijs. We doen dit samen met de GGD, vluchtelingenwerk en Impuls Welzijn. We zijn in gesprek met Impuls om de coördinerende rol van vrijwilligers op zich te nemen.
Er zijn veel mensen in de gemeente die hebben laten weten dat ze mensen in huis willen opvangen. Dat betekent niet niks. Er zijn nog veel vragen over en die proberen we zo goed mogelijk te beantwoorden. Er staan ook al veel vragen en antwoorden op website van de VRD. Mensen die laten weten dat ze mensen in huis willen opvangen worden doorverwezen naar Takecarebnb. Takecarebnb screent en koppelt mensen. Vanuit de overheid is hun gevraagd deze rol op zich te nemen. 
De verwachting is dat deze mensen hier langere tijd zullen zijn. Het is een pittige klus en vraagt veel van de collega’s en organisatie. De ASD wenst Ria en haar collega’s veel succes met deze klus.
d)   Openstaande punten. 
        - 
4.    Verslag vergadering ASD van 28 februari 2022  
Bij de aanwezigen mist dhr. Koster. Met deze aanvulling wordt het verslag vastgesteld.
                            
5.    Ingekomen stukken 
•    Reactie college op ongevraagd advies armoedebeleid (apart agendapunt)
Wordt behandeld bij punt 9
•    Brief college over beschermd wonen
Is behandeld bij punt 3d

6.    Uitgaande stukken
-

7.    Herijking Huishoudelijk Reglement
Het Huishoudelijk Reglement is bijna klaar, maar er resteerde nog een vraag. In de stukken staat dat de maandelijkse vergoeding per jaar wordt uitbetaald en dat de rest per kwartaal wordt gedeclareerd. In de praktijk blijkt dat alles 1 keer per jaar gedeclareerd en uitbetaald wordt. Er wordt besloten dit in het Huishoudelijk Reglement aan te passen.
De volgende vergadering komt het aangepaste Huishoudelijk Reglement ter vaststelling op de agenda. 

8.    Gezondheidsbeleid
•    Brief adviesaanvraag + concept gezondheidsnota
•    Conceptadvies ASD
De werkgroep heeft een conceptadvies gemaakt in reactie op de adviesaanvraag over het gezondheidsbeleid. Centraal stond dat het niet alleen mooi op papier moet staan maar dat je er in de praktijk ook grip op moet hebben en mogelijkheden om grip erop te houden. 
A. Haveman vindt het goed dat er expliciet vermeld wordt ‘We adviseren… ‘
L. Stolker geeft aan het een duidelijk en goed advies te vinden en vind het fijn dat er te lezen dat er verwezen wordt naar een samenhangend armoedebeleid. We werken aan het zelfde doel.
Op blz. 2 staat nog wel een zin die niet goed loopt. ‘Bij de evaluatie gebruikt u…’ deze alinea wordt nog doorgelezen en aangepast. Bij de website lijkt het of de zin doorloopt en er staat een punt te veel bij .nl. Dit wordt aangepast.
Met deze aanpassingen wordt het stuk vastgesteld. Er is niet veel veranderd en gedaan met onze eerdere opmerkingen en daarom komt dit weer terug in het advies. De secretaris past het advies aan en zorgt dat het wordt verstuurd.

9.    Armoedebeleid (n.a.v. ongevraagd advies)
•    Reactie van het college op het ongevraagd advies
L. Stolker vindt het niet makkelijk om hier een reactie op te geven. Ze kan niet goed de vinger erop leggen in wat ze mist in de reactie van het college. Het lijkt of we langs elkaar heen praten. Er volgt een gesprek over de reactie van het college en over het armoedebeleid. Wat kan de adviesraad nu nog hiermee? 
Er wordt afgesproken dat de secretaris in overleg met mw. Stolker met een conceptbrief komt om op korte termijn met de nieuwe wethouder hierover in gesprek te gaan. De brief komt ter bespreking in het DB.
Het DB buigt zicht over de vraag hoe de gemeenteraad meegenomen kan worden in de onderwerpen waar de ASD advies over uitbrengt. Hoe onafhankelijk is de adviesraad? Wat is in belang van de inwoners? Kan een (ongevraagd)advies of reactie van het college in cc naar de gemeenteraad gestuurd worden? In het verleden is hier al eens iets over afgesproken, maar dit was niet in een officiële vergadering en is niet vastgelegd. 

10.    Mindmap ‘inwerken’
Mw. Haveman geeft aan dat ze na gesprek met mw. Boels op het idee kwam om een soort inwerkschema te maken. Ze mistte ook iets van een buddysysteem. Samen met mw. Siegers heeft ze wat gedachten gewisseld en daar zijn deze 2 stukken uit ontstaan. De mindmap bevordert de creativiteit en visualiseert het. Het is niet een vaststaand stuk, maar een werkdocument. 
De rest van de leden vinden het een mooie aanzet. Het buddy idee ziet niet iedereen zitten, maar je hoeft dit ook niet verplicht te doen. In aanvullen wordt aangegeven dat er behoefte is aan een informatiesysteem. 
Voor het informatiesysteem is de ambtelijk secretaris bezig met een opzet via Teams. Ze laat zien hoe dit er dan uit gaat zien. De ASD leden zullen dan wel zelf Teams moeten installeren. Hiervoor zal nog een vergaderlink gestuurd worden. Via deze link zou ook een optie te zien zijn om Teams te installeren. Voor een volgende vergadering of ander moment kan de ambtelijk secretaris een collega uitnodigen die een uitleg over het werken met Teams kan geven. 

11.    Training 12 april
Op dinsdag 12 april heeft de ASD een training. Iedereen wordt om 9.00 uur verwacht en het programma begint om 9.15 uur. Het programma wordt afgesloten met een lunch.

12.    Werkgroepen 
a)    Participatie
Verslag van de laatste vergadering komt nog. Dhr. H. Wilts van de gemeente heeft een presentatie over de arbeidsregio gestuurd. L. Stolker stuurt dit door naar de rest van de ASD. 
b)    WMO
De werkgroep komt op 16 mei weer bij elkaar. 
c)    Jeugd
Op 18 mei heeft de werkgroep weer een vergadering. J. Veen is bij een inspiratiebijeenkomst van CMO STAMM gewest. Bij een mooie gele bus konden jongeren zich melden over wat ze belangrijk vonden. Ze kan iedereen zo’n inspiratiebijeenkomst aanbevelen. Hieruit komt het idee om contact te leggen met de jeugdraad. 
d)    Werkgroep Onafhankelijke Cliëntondersteuning
Dit is een klankbordgroep van de gemeente waar we zitting in hebben. Er is een digitale bijeenkomst geweest met Zorgbelang, Impuls en mw. J. Dekker. In deze bijeenkomst is de werkwijze verteld. We wachten af wat er staat te gebeuren. Als het conceptplan klaar is komt er een nieuwe bijeenkomst. Het project is begin dit jaar gestart en gaat 2 jaar duren.

13.    Afscheid oud leden
Mw. Haveman vertelt over de plannen voor het afscheid van oud leden. Het afscheid is op donderdag 14 april.

14.    Rondvraag
-    De vergadering loopt vaak uit en er is bijna geen pauze. Er wordt voorgesteld om de vergadering om half 10 te beginnen. Het DB neemt het voorstel mee.
-    Naar aanleiding van de presentatie over het vrijwilligersbeleid wordt afgesproken om dit verhaal in te laten dalen en mee te nemen naar de werkgroepen. In de werkgroepen wordt nagedacht of er nog aanvullende vragen zijn en hoe we er een vervolg aangeven. Evaluatie en monitoring blijft belangrijk en het is goed om het in elk geval over een half jaar weer te agenderen.  
-    Inloggen via de Koepel: Sinds kort moet je persoonlijk inloggen met je eigen email.
-    Op de pagina van de adviesraad op www.aaenhunze.nl staan de namen met email/telefoonnummers van de leden. De leden kunnen op deze manier benaderd worden door inwoners. De adviesraad behandelt geen individuele gevallen, maar kan de signalen wel meenemen/verzamelen. Als je benaderd wordt kun je doorverwijzen naar waar de mensen wel terecht kunnen, zoals de Stichting Arme Kant van Aa en Hunze en Attenta. Je kunt misschien niet altijd als ASD helpen, maar vaak wel als mens.

15.    Sluiting
De voorzitter bedankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid en inbreng. De punten voor het DB worden meegenomen en wordt over teruggekoppeld naar de rest van de ASD. 
De voorzitter sluit de vergadering om 12.25 uur.