Voorzitter Adviesraad Sociaal Domein

De Adviesraad Sociaal Domein Aa en Hunze (ASD) geeft het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd advies over zaken die spelen in het Sociaal Domein. Daarom is het van belang dat deze raad gevormd wordt door een groep mensen die komt uit een brede vertegenwoordiging van inwoners van de gemeente Aa en Hunze.  De vergaderingen van de Adviesraad Sociaal Domein zijn circa eens per maand op een maandagochtend, soms op een avond in een van de kernen van de gemeente Aa en Hunze. Daarnaast wordt van de leden verwacht dat zij deelnemen aan werkgroepen die zich specifiek op een of meerdere thema’s van het Sociaal Domein richten.
Voor de leden van de Adviesraad Sociaal Domein bestaat een onkostenvergoeding.

De adviesraad Sociaal Domein Aa en Hunze is per 1 januari 2020 op zoek naar: 

Een voorzitter, die inwoner is van de gemeente Aa en Hunze en voldoet aan het onderstaande profiel. 

Profielschets voorzitter adviesraad sociaal domein Aa en Hunze.

Algemeen profiel:

 • Denken, analyseren en handelen op HBO- dan wel universitair niveau;
 • Kennis van de regelgeving op de beleidsterreinen binnen het sociaal domein; 
 • Kennis van de actuele ontwikkelingen binnen het sociaal domein;
 • Inzicht in- en belangstelling voor bestuurlijke verhoudingen;
 • Affiniteit met politieke besluitvormingsprocessen;
 • Beschikken over leidinggevende en bestuurlijke capaciteiten;
 • Bij voorkeur ervaring met burger-/cliëntenparticipatie;
 • Zich profileren als de representant van de ASD;
 • Inwoner van de gemeente Aa en Hunze. 

Competenties:

 • Een netwerker met een groot sociaal netwerk;
 • Het voortouw nemen, dan wel zich actief opstellen in de samenwerking met de gemeente Aa en Hunze;  
 • Communiceren op basis van vraaggerichtheid en resultaatsgerichtheid;
 • Een flexibele opstelling ten opzichte van de leden van de adviesraad;
 • Het bevorderen van samenhang in de oordeelsvorming van de individuele leden van de adviesraad;
 • Het leveren van een objectieve bijdrage aan de voorbereiding van de advisering;
 • Een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de visie van ASD, op het sociaal domein van de gemeente;
 • Openstaan voor meningen en adviezen vanuit de samenleving;
 • Kunnen omgaan met tegengestelde belangen.

Kenmerken van de voorzitter
Als voorzitter bezit u de volgende specifieke kennis en vaardigheden:

 • Bestuurlijke ervaring en een relevant netwerk of de bereidheid dit netwerk op te bouwen;
 • Kennis van de bestuurlijke en politieke processen en daardoor in staat bestuurlijke afwegingen te maken;
 • U bent een teamspeler, verbinder, resultaatgericht en besluitvaardig;
 • Het vermogen analytisch en strategisch te denken en heeft goede mondelinge- en schriftelijke communicatieve vaardigheden;
 • Een goed inlevingsvermogen, kan goed luisteren en doorvragen;
 • U bent flexibel beschikbaar en goed bereikbaar voor interne en externe contacten.

Taken van de voorzitter:

 • Zit de vergaderingen van de ASD voor en draagt zorg voor een goed verloop van de vergaderingen;
 • Verdedigt de belangen van de adviesraad richting burgemeester en wethouders, de gemeenteraad, de ambtenaren en externe partijen;
 • Stelt samen met de secretaris en de leden van het dagelijks bestuur de agenda van de vergadering van de ASD op;
 • Vertegenwoordigt de adviesraad intern en extern;
 • Is betrokken bij de activiteiten in het sociaal domein.

Wij bieden U:

 • Een unieke gelegenheid om inspraak vorm te geven in het sociaal domein;
 • De kans om samen met de leden van de adviesraad vorm te geven aan een stevige innovatieve structuur van de adviesraad;
 • Een positie waarbij u invloed hebt op het gemeentelijk beleid;
 • Werken met enthousiaste vrijwilligers.

Ten slotte

De leden van de adviesraad (ook de voorzitter) zijn geen wethouder, raadslid, commissielid of ambtenaar van de gemeente Aa en Hunze; zij verrichten niet beroepsmatig diensten aan deze gemeente, zijn niet in dienst bij een zorgaanbieder en bekleden ook anderszins geen functie van waaruit zij een belang (kunnen) hebben bij de advisering van de adviesraad.