Agenda Adviesraad Sociaal Domein 22 november 2021

Uitnodiging voor de vergadering van de Adviesraad Sociaal Domein van de gemeente Aa en Hunze op 22 november 2021.

 

Aanvang       10.00 uur
Plaats            Raadszaal gemeentehuis Gieten
Concept AGENDA
1.    Opening en vaststellen agenda
2.    Kennismaking met de dames Rita Siegers en Roelie Vis, de nieuwe leden van de             adviesraad.
    3.   Zaken voor overleg met de beleidsadviseurs:
               a.   Raads- en commissievergaderingen.
               b.   Informatie en voorlichtingsbijeenkomsten m.b.t. het sociaal domein.
               c.   Punten van de beleidsadviseur.  
               d.   Vragen aan de beleidsadviseur:
                      -  Blijft de collectieve zorgverzekering voor mensen met een laag inkomen ook   
                         in 2022 bestaan?
               e.   Openstaande punten:
                      -   Omgevingswet 
                      -   Regiodeal 
                      -   Gezondheidsbeleid 
  4.   Concept notulen 25 oktober, actielijst en verslag van gesprek met dhr van Benthem 
  5.   Ingekomen stukken. 
  6.   Notitie vrijwilligersbeleid. Concept brief aan college. 
  7.   Voorstel: t.z.t. Antoinette Blom (Impuls) uitnodigen om te vertellen wat zij doet. Als 
        toelichting op het vrijwilligersbeleid.  
  8.   Wervingstekst en profielschets voor het werven van nieuwe leden ASD.
  9.   Bezoek van de wethouder aan de vergadering van de adviesraad op 13 december.  
10.   Distributie hygiëne producten.
11.       Contact met NMD Adviesraden. 
12.      Jaarplanning 2022  
13.      Lange termijn agenda
14.   Algemeen t.a.v. de werkgroepen. 
15.    Begroting en rooster van aftreden agenderen we voor volgende vergadering.
16.   WVTTK en rondvraag
17.   Sluiting.