Agenda vergadering van de Adviesraad Sociaal Domein 30 oktober

Datum: maandag 30 oktober 2023
Aanvang: 19.30 uur (inloop vanaf 19.15 uur)
Locatie: Dorpshuis, Grolloo


1.    Opening en vaststelling agenda

2.    Gesprek Jongerenraad (van 19.30 – 20.00 uur) en met Roelof Dilling (van 20.00 – 20.30 uur: informatie over het woonproject Grolloo)

3.    Zaken voor overleg met de beleidsadviseurs:  

4.    Bespreken notulen van de vergadering van 25 september 2023 

5.    Ingekomen stukken

6.    Uitgaande stukken

7.    Adviesaanvragen:
•    Uitgebracht advies m.b.t. de verordening bekostiging leerlingenvervoer Aa en Hunze 2023. met een toelichting op de gevolgde interne procedure 
•    Adviesaanvraag m.b.t. de gewijzigde Nadere regels voor maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Aa en Hunze 

8.    Mededelingen en/of besluiten van het DB

9.    Werkgroepen
a)    WMO
b)    Participatie
c)    Jeugd

10.     Rondvraag

11.    Sluiting