Agenda vergadering Adviesraad Sociaal Domein 30 januari

Datum: maandag 30 januari 2023
Aanvang: 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur)
Locatie: Dorpshuis De Trefkoel, Gasselte

Agenda

1.    Opening en vaststelling agenda
2.    Gesprek met De Deelmacht 
3.    Zaken voor overleg met de beleidsadviseurs
4.    Bespreken notulen van de vergadering van 19 december 2022 
5.    Ingekomen stukken
6.    Uitgaande stukken
7.    Mededelingen en/of besluiten van het DB
8.    Werkgroepen
a)    WMO
b)    Participatie
c)    Verslag Jeugd
9.     Rondvraag
10.     Sluiting