Advies ASD Concept Cultuurnota

De Adviesraad Sociaal Domein Aa en Hunze (ASD) heeft kennisgenomen van de concept cultuurnota 2022-2025 “Cultuur verbindt”.

Op de gemeentelijke website wordt aan belangstellenden de mogelijkheid geboden om inhoudelijk op de nota te reageren. 
Zowel per mail (t/m 20 mei) een schriftelijke reactie naar cultuurnota@aaenhunze.nl als mondeling op 12 mei naar de betrokken beleidsmedewerkers. 
Wij kiezen ervoor om deze brief per mail aan u te sturen. 

Ten aanzien van de conceptnota heeft de ASD de volgende aandachtspunten, vragen en opmerkingen.

Algemeen
Helaas heeft in het traject voorafgaand aan het opstellen van de conceptnota geen gesprek plaatsgevonden met onze adviesraad. Dat betreuren wij. 
De Adviesraad Sociaal Domein is van mening dat wanneer  er bij het opstellen van gemeentelijk beleid een directe relatie ligt met het sociaal domein, zoals dat bij onderhavige nota het geval is, een inbreng zou moeten worden gevraagd. 
De ASD reageert immers vanuit het perspectief van de inwoners van de gemeente. Daarom ontvangt u alsnog hierbij onze reactie.

Het voorliggende document is prettig leesbaar en wordt gelinkt aan het brede sociale domein. 
Wij delen uw standpunt dat het passief en actief beoefenen van kunst en cultuur bijdraagt aan maatschappelijke participatie en het realiseren van gelijke kansen voor iedereen. 
Ook geeft uw college aan dat cultuur zorgt voor samenhang tussen diverse groepen, ontmoetingen stimuleert, zorgt voor saamhorigheid en problemen zichtbaar en bespreekbaar maakt. 

Wij hebben geconstateerd dat cultuur met name specifiek gelinkt wordt aan het brede sociale domein via de nieuwe accenten die aan het cultuurbeleid worden toegevoegd. 
Dat waarderen wij omdat wij het van belang vinden dat vraagstukken vanuit meerdere betrokken disciplines en beleidsvelden gezamenlijk worden opgepakt. 
Daardoor kan een inwonergerichte benadering ontstaan. 
Dus: ook vanuit cultuur een bijdrage leveren aan de vraagstukken en problemen van de inwoners van de gemeente Aa en Hunze.

U geeft aan dat cultuur breed toegankelijk moet zijn, aan moet sluiten op andere beleidsterreinen als bijvoorbeeld het sociaal domein en dat cultuur ingezet wordt om maatschappelijke vraagstukken mede vorm te geven en om sociaal maatschappelijke thema’s te ondersteunen.
Binnen het cultuurbeleid wordt aandacht geschonken aan cultuureducatie, cultuurparticipatie, podia en evenementen, beeldende kunst, media, bibliotheken, cultureel erfgoed, musea en streektaal.
De Adviesraad heeft zich in zijn reactie beperkt tot de onderwerpen die het meest aansluiten bij het brede sociale domein.

Specifiek
In de conceptnota wordt aangegeven dat u denkt de toegankelijkheid van cultuur te bevorderen door bij subsidiëring rekening te houden met de toegankelijkheid van de activiteiten voor mensen met een beperking. 
Wij brengen graag de idee in om dit in het subsidiebeleid vorm te geven via het stellen van een subsidievoorwaarde.

Bij die toegankelijkheid denkt onze adviesraad niet alleen aan het meedoen van mensen met een lichamelijke beperking maar ook aan mensen met een geestelijke beperking of een financiële beperking.  
Wij geven daarom aan u mee om dit ook in het subsidiebeleid mee te nemen. 
En met betrekking tot die financiële beperking attenderen wij u op het door ons uitgebrachte advies met betrekking tot een samenhangend en ruimhartig minimabeleid. 
Meedoen is immers van groot belang vanuit de positieve gezondheid-gedachte.  

Wij lezen in de concept cultuurnota dat gedacht wordt aan het instellen van een subsidieregel voor het ondersteunen van culturele projecten op het snijvlak van cultuur – sociaal domein. 
Idee is om te experimenteren met culturele projecten gericht op maatschappelijke thema’s, zoals leefbaarheid, mantelzorg, laaggeletterheid, eenzaamheid, armoede etc. 
Wij juichen het instellen van een dergelijke subsidiemaatregel toe. 
Minder gepast vinden wij de eenzijdige en directe relatie die gelegd wordt met het bereiken van de nieuwe of kwetsbare doelgroepen.  Cultuur is immers voor ons allemaal.

Bij deze actie is ons niet geheel duidelijk welk resultaat de gemeente hiermee wil behalen, wat de doelstelling is, en aan welke doelgroepen voor die activiteiten gedacht wordt.  
Is het de bedoeling om groepen inwoners aan te spreken via hun eigen problematiek en hen daarmee te betrekken bij een culturele activiteit of is het de bedoeling dat via culturele activiteiten alle inwoners meer bewust worden van de vraagstukken en problemen waarmee groepen inwoners binnen Aa en Hunze te maken hebben.
Wellicht kunnen de inkomsten die gegenereerd worden uit  de verkoop van kunstwerken  ingezet worden bij deze subsidieregeling.

Graag horen wij meer over het beoogde resultaat, de doelstelling en de doelgroep.

De adviesraad is van mening dat het bereiken van die inwoners die geen gebruik maken van het culturele  aanbod in de  meest brede zin de hoogste prioriteit geniet: helaas lezen wij daar weinig over. 
Het inzichtelijk maken van het aanbod en het beter communiceren over alle activiteiten zou een belangrijke eerste stap kunnen zijn. De adviesraad verneemt graag hoe U dat denkt te realiseren.

Onder het kopje musea is opgenomen dat de beide musea in onze gemeente draaien op vrijwilligers en daarmee ook een belangrijke sociale functie hebben. 
Wij vinden dit geen gelukkige formulering en geven in overweging om de zinssnede enigszins aan te passen waardoor de waardering van de werkzaamheden van deze vrijwilligers beter tot zijn recht komt.

Wij gaan er van uit dat onze inbreng betrokken wordt bij de aanpassingen van de conceptversie van de Cultuurnota 2022-2025 Cultuur Verbindt die aan het college van burgemeester en wethouders wordt voorgelegd. 
Ook verzoeken wij u om in het collegeadvies bij de nota aan het college te adviseren om  in het vervolg de Adviesraad Sociaal Domein te vragen om over (concept)nota’s die een nauwe relatie hebben met het  sociaal domein een gevraagd advies uit te brengen. 

Met vriendelijke groet,

Namens de Adviesraad Sociaal Domein

M. Krijnsen                        H. Koster            
Voorzitter                        secretaris