Verslag OAR 15 maart

Bijeenkomst OmgevingsAdviesRaad windpark Oostermoer, 15 maart

Vergadering  :   Bijeenkomst OmgevingsAdviesRaad windpark Oostermoer                                                                                                                                                                                 
Datum            :   15 maart 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Aanwezig       :   Helen Norp, Vincent Ratgers, Ali Edelenbosch, Albert Koops, Kai Waterreus, Henk
                           Eling, Gerda Sanders, Gerrit Valk, Gjalt Gjaltema, Remko van der Made, Pim 
                           Bruggeman, Rob Rietveld, Jennie ten Cate, Klaas Brandwijk, Riny Postema (notulist) 
                           Arie van Dijk, Pauline van de Vijgh, Michel Maris                                                                                   
                                                                                          
Afwezig          :   Sonja de Ridder

 


 

Agendapunt Omschrijving Acties
1. Opening Gerrit Valk opent de vergadering. Hij heet allen welkom. In het bijzonder Michel Maris.      
2.  Mededelingen en
     Ingekomen stukken
geen  
3. Verslag bijeenkomst   OAR 14 dec 2021 Verslag vastgesteld      

4. St Gebiedsfonds WP Oostermoer
a. Stand van zaken
b. Behandeling  regelingen
   i. Burenregeling
  ii. Insluitingsregeling
 iii. Uitvoeringsregeling
 iv. Huish. Regelement
c. Invulling Bestuur gebiedsfond
d. Invulling Raad van Toezicht

Terugkoppeling vanuit de werkgroep Gebiedsfonds:  
o    Zowel van de gemeente als van de provincie is er een voordracht van de leden Raad van Toezicht. (d)
o    De Website is per 1 april beschikbaar. Hierop zijn alle regelingen en voorwaarden e.a. te vinden.
o    De werkgroep heeft de behandeling van de regelingen afgesloten. De statuten worden 18 maart gepasseerd bij de notaris. De regelingen worden nog doorgenomen tijdens de vergadering volgens de agenda. 
Tot zover de stand van zaken wat betreft de werkgroep. De voorzitter bedankt de werkgroep voor hun inzet.
T.a.v. de Insluitingsregeling wordt er nog specifiek gesproken over de definitie en het doel van de regeling. Alle regelingen worden vastgesteld.
b. behandeling regelingen:
Alle regelingen worden uitgebreid besproken.
T.a.v. de Insluitingsregeling wordt er specifiek gesproken over de definitie, het doel van de regeling en afstemming met de burenregeling. Alle regelingen worden ongewijzigd vastgesteld.
c. Invulling bestuur:
Michel Maris (voorzitter), Klaas Roelfzema, Gerda Sanders, Pim Bruggeman en Kai Waterreus.
d. Invulling Raad van Toezicht:
Rob Rietveld (vier dorpsorganisaties), Dirk Strijker (provincie) en Hans Haerkens (gemeente)
    
 
4. Toekomst OAR
a. Bespreken optie nieuwe invulling OAR
b. Bezetting nieuwe OAR
c. Taken/positionering OAR
    In december 2021 is er een evaluatie geweest. De vraag is of het wenselijk is dat de OAR wordt voortgezet in de vorm van een werkgroep. Er komen een aantal vragen/opmerkingen aan de orde:
o    Wie heeft welke bevoegdheid?
o    geen bevoegdheid
o    Monitoren is erg belangrijk. Klachten kunnen door OAR geïnventariseerd en gemeld worden. Niet alleen door leden dorpsbelangenverenigingen, maar ook door niet georganiseerden.
In aanvulling daarop: 
o    Niet alleen klachten, maar ook ideeën, opmerkingen kunnen ingebracht worden. En terug gekoppeld worden naar gemeente of stichtingsbestuur.
o    Corona is de reden dat er weinig met elkaar is gesproken.  
o    Wat voegt de OAR toe? Je kan als stichting in gesprek gaan met de verenigingen. Adviseer de verenigingen om ook een gezamenlijk overleg aan te gaan. Niet georganiseerden kunnen ook input geven. 
o    Ook is er een klachtenloket bij de gemeente.
o    Wil je een klankbord zijn, dan moet er structureel bijeen gekomen worden. (bijvoorbeeld  2/3 x per jaar)
Afgesproken wordt dat Ali en Albert gaan kijken wat er mogelijk is en houden de nu aanwezigen op de hoogte.
 
5. Landschappelijk  inpassingsplan Vanuit Gasselternijveenschemond wil men binnen afzienbare tijd mensen bij elkaar zien te krijgen. De eerste geluiden zijn positief.   
6. Wat verder ter tafel komt
 
•    Klaas Roelfzema is aangeschoven, nieuw bestuurslid van de stichting gebiedsfonds, hij stelt zichzelf voor. Hij is voorzitter van dorpsbelangen Gasselternijveenschemond. Hij gaat zijn best doen om straks het geld op een goeie manier te verdelen.
•    Er is in oktober 2021 door de bewonersadviesgroep Borger-Odoorn (BAG)  een persbericht uitgegaan naar de inwoners. De BAG heeft 8 kerngebieden benoemd, Stadskanaal is één van de kerngebieden. De voorzitters van de dorpsbelangenverenigingen Gasselternijveen en Gasselternijveenschemond hebben een brief gestuurd naar de BAG Borger-Odoorn en hebben aangegeven dat ze graag als 9e kerngebied willen worden aangemerkt.  De brief dateert van 26 november, op 3 februari is er een herinnering verstuurd. Tot op heden is er nog geen antwoord.
•    Vraag/opmerking: Onlangs is er contact opgenomen met het Windloket over knakkende windmolens. We werden doorverwezen naar het RUD (regionale uitvoeringsdienst). Van daaruit werden we doorverwezen naar het Windpark. Het Windpark gaf aan dat de molens nog in een testfase zitten en daardoor is het Windpark nog niet de eigenaar.
•    Reactie vanuit de gemeente: De RUD is de uitvoeringsdienst in de provincie Drenthe die de handhavings- en toezichttaken van de gemeente uitvoert. Zij behandelen alle binnenkomende meldingen en klachten. Er is terug gekoppeld naar de gemeente dat er nog steeds onderzoek wordt gedaan. Het heeft de nodige aandacht.
Het Windloket is het centrale punt voor klachten, het RUD pakt dit inhoudelijk op en zorgt voor terugkoppeling naar de klagers. Is dit niet naar alle tevredenheid, wil de gemeente dit graag horen. Op dit moment heeft de gemeente 2 handhavingsverzoeken in behandeling. Hierover worden gesprekken gevoerd. Het bestuur realiseert zich dat er overlast wordt ervaren, maar zijn ook gebonden aan de regelgeving betreffende de windmolens. De gemeente heeft een zienswijze ingediend in de procedure voor nieuwe rijksregels voor windturbineparken. De gemeente pleit voor aanvullende onderzoeken en het vaststellen van beter handhaafbare regels.
•    Naar aanleiding hiervan wordt er meegegeven aan de gemeente dat er veel irritaties zijn onder de mensen, omdat bij velen de grens is bereikt. Er wordt wel verdiend aan de windmolens, de opbrengst gaat naar de leverancier, want het is niet van de initiatiefnemers. Daar zijn geen afspraken mee gemaakt.
•    Advies vanuit de Provincie: Maak als stichtingsbestuur een goeie afspraak met de initiatiefnemers dat de afdracht aan het gebiedsfonds pas start op het moment dat het park volledig operationeel is. Dan heb je maximale inkomsten voor 15 jaar.
 
 
7. Afscheid Gerrit Valk    Ali bedankt Gerrit voor zijn rol als voorzitter. Door nog even terug te kijken op de afgelopen 3 jaren. 
Ook wordt Rob bedankt voor zijn inzet en succes gewenst met zijn rol in de Raad van Toezicht.    
 
8. Afsluiting De voorzitter sluit het overleg en bedankt een ieder voor zijn aanwezigheid en inbreng. Hij zal zeker op de hoogte blijven.