Planschade

Bericht vanuit de OmgevingsAdviesRaad aan de bewoners van het gebied waar het windpark Oostermoer wordt gerealiseerd.

In eerdere berichtgeving is gemeld, dat de OAR in overleg is gegaan met het windpark om te proberen een minnelijke regeling voor de planschade te treffen. Ondanks langdurig en intensief overleg is dat helaas niet gelukt. Het gevolg daarvan is dat alle bewoners, die menen recht te hebben op planschade, dit nu zelf via de gemeente waarin zij wonen moeten aanvragen. De OAR, bestaande uit vertegenwoordigers van WindNee, de dorpen Gasselternijveen, Gasselternijveenschemond, Gieterveen, Nieuwediep en het bewonersplatform zijn teleurgesteld over deze uitkomst. 

Wij willen als OAR de bewoners ondersteunen bij hun aanvraag. Daarom zal de OAR binnenkort een brief bij die bewoners laten bezorgen, die volgens onze inschatting in alle redelijkheid een kans op planschade hebben. Wij zullen u daarin uitleggen wat de te volgen stappen zijn die u kunt nemen en hoe wij u op weg kunnen helpen. Vanuit de OAR kunnen we centraal aan alle bewoners het aanbod doen om een scan te laten maken door een planschade deskundige, een inschatting van uw situatie. Daarna moet uzelf de afweging maken of, en zo ja op welke wijze, u een verzoek voor een planschadevergoeding gaat indienen. Ook wanneer u van ons geen brief ontvangt willen wij u helpen en kunt u voor vragen en ondersteuning bij uw dorpsbelangen terecht. 

Let wel: het besluit of u een verzoek voor planschade in wil dienen neemt u zelf en dit verzoek moet u dan ook zelf indienen bij de gemeente waarin u woont. Uw aanvraag zal door de gemeente worden doorgestuurd naar de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, die de aanvraag na betaling van de leges (€ 300,00) in behandeling zal nemen. Wanneer uw verzoek tot planschadevergoeding succes heeft krijgt u het bedrag van de leges terug. 

Binnenkort ontvangt dus een brief met aanvullende informatie als u in de directe omgeving van het windpark woont en volgens ons in aanmerking komt voor een planschadevergoeding. Houdt dus uw brievenbus in de gaten.

OAR Oostermoer