Windloket gemeente

Contact

De gemeente Aa en Hunze heeft een windloket ingericht. Daar kunt u terecht met vragen, ideeën en zorgen rondom de totstandkoming van het windpark.

U kunt mailen naar windloket@aaenhunze.nl of bellen met het gemeentelijke telefoonnummer 14 0592.

Resultaten geluidsonderzoek windpark bekend
Gemeenten doen vervolgonderzoek en dringen bij Rijk aan op actie

De gemeenten Aa en Hunze en Borger-Odoorn hebben een geluidsonderzoek laten uitvoeren bij windpark De Drentse Monden en Oostermoer. Doel was om het verschil in (laagfrequent) geluid inzichtelijk te maken voor en na de plaatsing van de windturbines. Conclusie van de twee gespecialiseerde onderzoeksbureaus is dat het geluid is toegenomen, maar laagfrequent geluid beperkte invloed heeft. Dit betekent volgens de gemeenten echter niet dat inwoners geen overlast ervaren. Ze laten aanvullend brononderzoek doen en wenden zich nadrukkelijk tot het Rijk. 

Aanvullend brononderzoek

Burgemeester Anno Wietze Hiemstra van de gemeente Aa en Hunze ziet dat omwonenden van het windpark wel overlast ervaren. “Uit het onderzoek blijkt dat er ’s nachts een constante ‘deken van geluid’ is, die juist in ons stille plattelandsgebied extra opvalt. De mate van overlast kan verschillen per moment, per locatie en zelfs per persoon. Het is in de eerste plaats heel naar voor omwonenden, maar voor ons als gemeenten ook lastig om grip op te krijgen.” Aa en Hunze en Borger-Odoorn laten op basis van het geluidsonderzoek en binnengekomen klachten aanvullend brononderzoek doen. Daarmee kan voor specifieke locaties worden bepaald of turbines aan de vastgestelde specificaties voldoen. 

Rijksoverheid

De gemeenten zijn echter van mening dat ze de gevolgen van een windpark waar ze zelf niet voor gekozen hebben ook niet alleen kunnen en moeten dragen. Burgemeester Jan Seton van de gemeente Borger-Odoorn: “We hebben de onderzoeksresultaten gezamenlijk naar de ministeries van EZK en I&W én naar de Eerste en Tweede Kamer gestuurd, met daarbij het nadrukkelijke verzoek om hier met ons in gesprek te gaan over de impact die het windpark heeft op omwonenden. Ook willen we samen met het Rijk verkennen of bijvoorbeeld isolatiemaatregelen aan woningen de overlast kunnen helpen beperken.” Daarnaast pleiten de gemeenten voor vaart in landelijk onderzoek naar de gezondheidseffecten van windturbines en doen zij een klemmend beroep op het Rijk om de resultaten van het geluidsonderzoek mee te nemen bij het opstellen van landelijke normen voor nieuwe windparken. 

Presentatie omwonenden

Tijdens een informatiebijeenkomst voor omwonenden van het windpark zijn de resultaten van het geluidsonderzoek toegelicht. Hieronder vindt u de presentatie die gegeven is door de onderzoeksbureaus, een lijst met gestelde vragen en antwoorden tijdens deze avond en het vervolg.

Vervolg

Tijdens de bijeenkomst heeft wethouder Kiena ten Brink de volgende toelichting gegeven over de vervolgstappen:

Het is zeker niet zo dat er niks uit dit onderzoek is gekomen. De onderzoekers geven ook aan dat er ’s nachts een constante deken van geluid aanwezig is. En u heeft klachten. Daarom laten we een vervolgonderzoek doen in de vorm van een brononderzoek. Dit brononderzoek laten we uitvoeren bij een aantal windturbines waarvan uit het rapport blijkt dat daar meer geluid is en bij windturbines waar we (veel) klachten over hebben gekregen. In de voorbereiding van dit vervolgonderzoek nemen we ook de koelinstallatie onderin de windturbines mee.

Ook hebben we de onderzoeksresultaten, gezamenlijk met de gemeente Borger-Odoorn, naar de ministeries van EZK en I&W én naar de Eerste en Tweede Kamer gestuurd, met daarbij het nadrukkelijke verzoek om met ons in gesprek te gaan over de impact die het windpark heeft op omwonenden. Ook willen we samen met het Rijk verkennen of bijvoorbeeld isolatiemaatregelen aan woningen de overlast kunnen helpen beperken. Daarnaast pleiten we voor vaart in landelijk onderzoek naar de gezondheidseffecten van windturbines en doen wij een klemmend beroep op het Rijk om de resultaten van het geluidsonderzoek mee te nemen bij het opstellen van landelijke normen voor nieuwe windparken.

Planschade ivm Windpark De Drentse Monden en Oostermoer

Bij de gemeente Aa en Hunze komen geregeld vragen binnen over het aanvragen van een tegemoetkoming in planschade in verband met het Windpark De Drentse Monden en Oostermoer. Voor het aanvragen van deze tegemoetkoming in planschade kunt u gebruik maken van het formulier: Planschade Windpark.

Wat is planschade?

Planschade is vermogensschade (waardevermindering van onroerende zaken) en/of inkomensschade door als gevolg van een ruimtelijke procedure. Bijvoorbeeld wijziging van een bestemmingsplan of, zoals voor het windpark, de vaststelling van een inpassingsplan. De schade wordt bepaald door de oude planologische situatie te vergelijken met de nieuwe. Uitgangspunt bij de vergelijking is de maximale invulling van beide plannen. 

Let op de aanvraag moet ingediend zijn voor: 21 februari 2023

De aanvraag tegemoetkoming planschade moet ingediend worden binnen 5 jaar nadat het inpassingsplan onherroepelijk is geworden. Dat betekent 5 jaar vanaf het moment dat de Raad van State uitspraak heeft gedaan en het inpassingsplan heeft goedgekeurd (21 februari 2018).

Afhandeling aanvraag

De gemeente stuurt uw aanvraag door naar de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De RVO stuurt u een ontvangstbevestiging en neemt uw aanvraag in behandeling nadat u de verschuldigde leges, € 300,-, heeft overgemaakt. Wanneer de tegemoetkoming in planschade wordt toegekend krijgt u dit legesbedrag terug.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over recht op planschade in verband met het windpark? Dit kunt u lezen op de website van de Rijksoverheid

Aanvraagformulier tegemoetkoming planschade windpark

Met dit aanvraagformulier dient u een verzoek in voor de tegemoetkoming in de planschade die wordt veroorzaakt door de wijziging van het rijksinpassingsplan Windpark De Drentse Monden en Oostermoer.


Ga naar aanvraagformulier planschade windpark

Ga naar klachtenformulier windpark DMO

Bekijk de kaart windpark DMO en windturbinelocaties

Nieuwsberichten

Nieuwe rijksregels voor windturbineparken (januari 2022)

Op 30 juni 2021 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak gedaan in een zaak over de uitbreiding van Windpark Delfzijl Zuid. Door die uitspraak kunnen de rijksregels voor windturbineparken in het Activiteitenbesluit niet meer worden toegepast. Om opnieuw rijksregels voor windturbineparken vast te kunnen stellen, moet het Rijk eerst een milieueffectrapport maken. 

Omdat wij in onze gemeente ook een windpark hebben delen wij deze informatie.

De Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) is de eerste stap in het maken van een milieueffectrapport. Aan de hand van deze notitie wordt vervolgens het milieueffectrapport gemaakt dat de basis zal zijn voor de vast te stellen rijksregels voor windturbineparken. Hierbij worden ook onderzoeken naar de gezondheidsaspecten bij windturbines meegenomen.

Zienswijze indienen

Op www.platformparticipatie.nl/windturbinebepalingen kunt u alle informatie lezen over de procedure en het indienen van een zienswijze. In de zienswijze kunt u bijvoorbeeld aangeven wat u mist als belangrijk aandachtspunt voor het milieueffectrapport? Of dat de NRD onjuistheden bevat? En welke aandachtspunten u heeft voor het verdere proces? 

In januari is een digitale bijeen komst geweest voor het maatschappeijk veld. De presentaties van de bijeenkomst terugkijken op www.platformparticipatie.nl/windturbinebepalingen.

Ontheffing bouwbesluit werken buiten reguliere werktijden (7 oktober 2020)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende ontheffing hebben verleend aan Windpark Oostermoer Exploitatie BV van het bepaalde in artikel 8.3 van het Bouwbesluit. Deze ontheffing is verleend voor het werken buiten de reguliere werktijden (reguliere werktijden maandag t/m zaterdag 7.00 uur - 23.00 uur) voor het
plaatsen van de windturbines van het Windpark Oostermoer op het grondgebied van de gemeente Aa en Hunze tijdens de mechanische opbouw fase.

Omdat de weersomstandigheden invloed kunnen hebben op de veiligheid bij het uitvoeren van de werkzaamheden is gevraagd om ontheffing voor het werken buiten de reguliere werktijden. Dit kan betekenen dat per locatie maximaal 5 nachten achter elkaar (eventueel inclusief een zondag) gebruik wordt gemaakt van de ontheffing. 

Afwijkende werktijden worden aangekondigd via de website: www.drentsemondenoostermoer.nl/bouwjournaal. Voor de omwonenden is een contactpersoon aangesteld.

Tegen het besluit kan binnen zes weken na bekendmaking (tot 18 november) bezwaar worden aangetekend bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze, Postbus 93, 9460 AB Gieten. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Hebben u of derde belanghebbenden er belang bij dat dit besluit niet in werking treedt, dan kan een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. 

Regionale Energiestrategie Drenthe (concept)

In de gemeenteraad van 28 mei 2020 wordt het concept van de Regionale Energiestrategie (RES) van de regio Drenthe besproken. Het document vindt u op onze website.
Binnenkort wordt een meer compacte publieksversie toegevoegd. De verwachting is dat de definitieve Regionale Energiestrategie (RES) regio Drenthe in juli 2021 zal worden vastgesteld.

Toezicht en handhaving

Ondanks dat de gemeente Aa en Hunze de vergunning niet heeft verleend, is het college wel verantwoordelijk voor het toezicht tijdens de bouw van het windpark. De gemeente ziet er op toe dat de windturbines gebouwd worden volgens de verleende vergunning en voert tijdens de bouw daarom geregeld een controle hierop uit.

Presentaties

Persberichten