Windloket gemeente

Contact

De gemeente Aa en Hunze heeft een windloket ingericht. Daar kunt u terecht met vragen, ideeën en zorgen rondom de totstandkoming van het windpark.

U kunt mailen naar windloket@aaenhunze.nl of bellen met het gemeentelijke telefoonnummer 14 0592.

Hulp bij invullen formulier Planschade

Door de komst van windmolens is uw woning mogelijk minder waard geworden. Veel woningbezitters hebben daar al een schadevergoeding voor aangevraagd. En gekregen! Maar niet iedereen kent deze mogelijkheid. U misschien ook niet, terwijl u mogelijk wel in aanmerking komt voor een financiële vergoeding. Dorpsbelangen Gasselternijveenschemond en Dorpsbelangen Nieuwediep willen u graag informeren over hoe u een schadevergoeding kunt aanvragen. Twijfelt u of u in aanmerking komt? Heeft u moeite met het formulier invullen? Kom dan langs in het dorpshuis in Gasselternijveenschemond of Nieuwediep. 

De belangrijkste voorwaarden om voor een schadevergoeding in aanmerking te komen zijn:

 • De aanvraag moet vóór 21 februari 2023 bij de gemeente zijn ingediend.
  Op 1 januari verandert de wetgeving. Wij adviseren daarom om uw aanvraag voor 1 januari 2023 in te dienen. 
 • De aanvraag wordt behandeld nadat u € 300,- leges hebt betaald. U krijgt dat bedrag terug als de schadevergoeding wordt toegekend. 
 • Als u na 2 juni 2010 eigenaar bent geworden van uw woning komt u in principe niet in aanmerking (= peildatum volgens de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland). 
  Er loopt nog een beroepsprocedure over deze peildatum. Als u daar meer over wilt weten, kunt u contact opnemen met de gemeente via mailadres jtencate@aaenhunze.nl. 

Uiteraard is iedereen vrij om een schadevergoeding in te dienen, als u overtuigd bent dat er redenen zijn om in aanmerking te komen. Goed om te weten dat de betaalde leges niet worden terugbetaald als het verzoek wordt afgewezen.

Voor het aanvragen van de schadevergoeding kunt u gebruik maken van het formulier Planschade Windpark
Als bijlage moet u een kopie van het eigendomsbewijs (koopakte) meesturen.

Twijfelt u nog of heeft u hulp nodig bij de aanvraag?

Kom dan langs! Dorpsbelangen helpt u graag verder met het invullen van de aanvraag of met andere vragen, bijvoorbeeld of u kans maakt op een vergoeding.

 • Dorpshuis Gasselternijveenschemond, Noordzijde 165 in Gasselternijveenschemond.
  Wanneer? Maandag 3 oktober 2022 tussen 17.00 en 19.30 uur. 
 • Dorpshuis “de Schalm”, Nieuwediep 117 in Nieuwediep.
  Wanneer? Dinsdag 4 oktober 2022 tussen 17.00 en 19.30 uur.

Aanmelden

Aanmelden voor Gasselternijveenschemond kan bij Ali Edelenbosch via telefoonnummer 06 51 78 72 31 of e-mail info@dbgasselternijveenschemond.nl   
Aanmelden voor Nieuwediep kan bij Pim Bruggeman via telefoonnummer 06 34 64 73 92 of e-mail w.bruggeman1957@gmail.com of bij Alie Boven via telefoonnummer 06 11 61 81 92.
 

Planschade ivm Windpark De Drentse Monden en Oostermoer

Bij de gemeente Aa en Hunze komen geregeld vragen binnen over het aanvragen van een tegemoetkoming in planschade in verband met het Windpark De Drentse Monden en Oostermoer. Voor het aanvragen van deze tegemoetkoming in planschade kunt u gebruik maken van het formulier: Planschade Windpark.

Wat is planschade?

Planschade is vermogensschade (waardevermindering van onroerende zaken) en/of inkomensschade door als gevolg van een ruimtelijke procedure. Bijvoorbeeld wijziging van een bestemmingsplan of, zoals voor het windpark, de vaststelling van een inpassingsplan. De schade wordt bepaald door de oude planologische situatie te vergelijken met de nieuwe. Uitgangspunt bij de vergelijking is de maximale invulling van beide plannen. 

Let op de aanvraag moet ingediend zijn voor: 21 februari 2023

De aanvraag tegemoetkoming planschade moet ingediend worden binnen 5 jaar nadat het inpassingsplan onherroepelijk is geworden. Dat betekent 5 jaar vanaf het moment dat de Raad van State uitspraak heeft gedaan en het inpassingsplan heeft goedgekeurd (21 februari 2018).

Afhandeling aanvraag

De gemeente stuurt uw aanvraag door naar de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De RVO stuurt u een ontvangstbevestiging en neemt uw aanvraag in behandeling nadat u de verschuldigde leges, € 300,-, heeft overgemaakt. Wanneer de tegemoetkoming in planschade wordt toegekend krijgt u dit legesbedrag terug.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over recht op planschade in verband met het windpark? Dit kunt u lezen op de website van de Rijksoverheid

Aanvraagformulier tegemoetkoming planschade windpark

Met dit aanvraagformulier dient u een verzoek in voor de tegemoetkoming in de planschade die wordt veroorzaakt door de wijziging van het rijksinpassingsplan Windpark De Drentse Monden en Oostermoer.


Ga naar aanvraagformulier planschade windpark

Ga naar klachtenformulier windpark DMO

Bekijk de kaart windpark DMO en windturbinelocaties

Nieuwsberichten

Nieuwe rijksregels voor windturbineparken (januari 2022)

Op 30 juni 2021 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak gedaan in een zaak over de uitbreiding van Windpark Delfzijl Zuid. Door die uitspraak kunnen de rijksregels voor windturbineparken in het Activiteitenbesluit niet meer worden toegepast. Om opnieuw rijksregels voor windturbineparken vast te kunnen stellen, moet het Rijk eerst een milieueffectrapport maken. 

Omdat wij in onze gemeente ook een windpark hebben delen wij deze informatie.

De Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) is de eerste stap in het maken van een milieueffectrapport. Aan de hand van deze notitie wordt vervolgens het milieueffectrapport gemaakt dat de basis zal zijn voor de vast te stellen rijksregels voor windturbineparken. Hierbij worden ook onderzoeken naar de gezondheidsaspecten bij windturbines meegenomen.

Zienswijze indienen

Op www.platformparticipatie.nl/windturbinebepalingen kunt u alle informatie lezen over de procedure en het indienen van een zienswijze. In de zienswijze kunt u bijvoorbeeld aangeven wat u mist als belangrijk aandachtspunt voor het milieueffectrapport? Of dat de NRD onjuistheden bevat? En welke aandachtspunten u heeft voor het verdere proces? 

In januari is een digitale bijeen komst geweest voor het maatschappeijk veld. De presentaties van de bijeenkomst terugkijken op www.platformparticipatie.nl/windturbinebepalingen.

Ontheffing bouwbesluit werken buiten reguliere werktijden (7 oktober 2020)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende ontheffing hebben verleend aan Windpark Oostermoer Exploitatie BV van het bepaalde in artikel 8.3 van het Bouwbesluit. Deze ontheffing is verleend voor het werken buiten de reguliere werktijden (reguliere werktijden maandag t/m zaterdag 7.00 uur - 23.00 uur) voor het
plaatsen van de windturbines van het Windpark Oostermoer op het grondgebied van de gemeente Aa en Hunze tijdens de mechanische opbouw fase.

Omdat de weersomstandigheden invloed kunnen hebben op de veiligheid bij het uitvoeren van de werkzaamheden is gevraagd om ontheffing voor het werken buiten de reguliere werktijden. Dit kan betekenen dat per locatie maximaal 5 nachten achter elkaar (eventueel inclusief een zondag) gebruik wordt gemaakt van de ontheffing. 

Afwijkende werktijden worden aangekondigd via de website: www.drentsemondenoostermoer.nl/bouwjournaal. Voor de omwonenden is een contactpersoon aangesteld.

Tegen het besluit kan binnen zes weken na bekendmaking (tot 18 november) bezwaar worden aangetekend bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze, Postbus 93, 9460 AB Gieten. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Hebben u of derde belanghebbenden er belang bij dat dit besluit niet in werking treedt, dan kan een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. 

Regionale Energiestrategie Drenthe (concept)

In de gemeenteraad van 28 mei 2020 wordt het concept van de Regionale Energiestrategie (RES) van de regio Drenthe besproken. Het document vindt u op onze website.
Binnenkort wordt een meer compacte publieksversie toegevoegd. De verwachting is dat de definitieve Regionale Energiestrategie (RES) regio Drenthe in juli 2021 zal worden vastgesteld.

Toezicht en handhaving

Ondanks dat de gemeente Aa en Hunze de vergunning niet heeft verleend, is het college wel verantwoordelijk voor het toezicht tijdens de bouw van het windpark. De gemeente ziet er op toe dat de windturbines gebouwd worden volgens de verleende vergunning en voert tijdens de bouw daarom geregeld een controle hierop uit.

Presentaties

Persberichten