Windloket gemeente

Contact

De gemeente Aa en Hunze heeft een windloket ingericht. Daar kunt u terecht met vragen, ideeën en zorgen rondom de totstandkoming van het windpark.

U kunt mailen naar windloket@aaenhunze.nl of bellen met het gemeentelijke telefoonnummer 14 0592.
 

Aanvraagformulier tegemoetkoming planschade windpark


Met dit aanvraagformulier dient u een verzoek in voor de tegemoetkoming in de planschade die wordt veroorzaakt door de wijziging van een bestemmingsplan vanwege de aanleg of uitbreiding van een energie-infrastructuurproject. Het kan daarbij gaan om de volgende projecten: productie-installaties voor de opwekking van elektriciteit, van mijnbouwwerken en pijpleidingen ten behoeve van de winning van koolwaterstoffen en de opslag van stoffen, en van de uitbreiding van het landelijk hoogspanningsnet, het landelijk gastransportnet en andere landsgrensoverschrijdende gastransportnetten, of LNG-installaties van een bepaalde omvang.


Ga naar aanvraagformulier planschade windpark

Ga naar klachtenformulier windpark DMO

Bekijk de kaart windpark DMO en windturbinelocaties

 

Nieuwsberichten

Ontheffing bouwbesluit werken buiten reguliere werktijden (7 oktober 2020)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende ontheffing hebben verleend aan Windpark Oostermoer Exploitatie BV van het bepaalde in artikel 8.3 van het Bouwbesluit. Deze ontheffing is verleend voor het werken buiten de reguliere werktijden (reguliere werktijden maandag t/m zaterdag 7.00 uur - 23.00 uur) voor het
plaatsen van de windturbines van het Windpark Oostermoer op het grondgebied van de gemeente Aa en Hunze tijdens de mechanische opbouw fase.

Omdat de weersomstandigheden invloed kunnen hebben op de veiligheid bij het uitvoeren van de werkzaamheden is gevraagd om ontheffing voor het werken buiten de reguliere werktijden. Dit kan betekenen dat per locatie maximaal 5 nachten achter elkaar (eventueel inclusief een zondag) gebruik wordt gemaakt van de ontheffing. 

Afwijkende werktijden worden aangekondigd via de website: www.drentsemondenoostermoer.nl/bouwjournaal. Voor de omwonenden is een contactpersoon aangesteld.

Tegen het besluit kan binnen zes weken na bekendmaking (tot 18 november) bezwaar worden aangetekend bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze, Postbus 93, 9460 AB Gieten. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Hebben u of derde belanghebbenden er belang bij dat dit besluit niet in werking treedt, dan kan een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. 

Regionale Energiestrategie Drenthe (concept)

In de gemeenteraad van 28 mei 2020 wordt het concept van de Regionale Energiestrategie (RES) van de regio Drenthe besproken. Het document vindt u op onze website.
Binnenkort wordt een meer compacte publieksversie toegevoegd. De verwachting is dat de definitieve Regionale Energiestrategie (RES) regio Drenthe in juli 2021 zal worden vastgesteld.

Toezicht en handhaving

Ondanks dat de gemeente Aa en Hunze de vergunning niet heeft verleend, is het college wel verantwoordelijk voor het toezicht tijdens de bouw van het windpark. De gemeente ziet er op toe dat de windturbines gebouwd worden volgens de verleende vergunning en voert tijdens de bouw daarom geregeld een controle hierop uit.

Presentaties

Persberichten