Windturbines in Aa en Hunze: standpunt van de gemeente

Deze week publiceert het ministerie van Economische Zaken (EZ) een ingezonden brief in de huis-aan-huis bladen over het beoogde windpark De Drentse Monden – Oostermoer. We willen u daarom graag nogmaals informeren over het standpunt van de gemeente Aa en Hunze en de wijze van onze betrokkenheid. We nemen u daarbij eerst nog kort mee in de stappen die eerder zijn gezet.

Zoekgebied

De Rijksoverheid wil 6.000 Megawatt ‘windenergie op land’ realiseren. Dan gaat het om zo’n 2.000 windturbines. Van dat totaal moeten er in Drenthe ongeveer 95 worden gerealiseerd (285,5 Megawatt). Medio 2010 is de gemeente Aa en Hunze voor het eerst geconfronteerd met het thema windenergie. De provincie Drenthe stelde toen de Provinciale Omgevingsvisie vast, zonder ons daar op enige wijze bij te betrekken. Hierin is een deel van onze gemeente aangewezen als zoekgebied voor windenergie.

Geen bevoegdheid

Vrij snel daarna kwamen initiatiefnemers (ondernemers) in Aa en Hunze en Borger-Odoorn met twee plannen voor een grootschalig windpark; windpark De Drentse Monden – Oostermoer. De gezamenlijke omvang hiervan was 400 tot 600 Megawatt, ofwel 130 tot 200 windturbines. Door de omvang van het aangevraagde windpark in de gemeente Aa en Hunze is de gemeente op grond van de Energiewet 1998 en de Provinciale omgevingsverordening niet bevoegd te besluiten over de realisatie daarvan. Voor zowel het windpark Oostermoer als De Drentse Monden hebben de initiatiefnemers daarom een aanvraag ingediend bij het ministerie van EZ. Minister Kamp (EZ) heeft zelfstandig het besluit genomen om deze aanvraag in behandeling te nemen en daarop de rijkscoördinatieregeling (RCR) van toepassing te verklaren (De RCR geeft de Minister de mogelijkheid om de besluitvormingsprocedures te verkorten en daarbij de normale wettelijke bevoegdheden van de gemeente en de provincie ter zijde te schuiven). Als gemeente zijn we niet gekend in de afweging die tot dit besluit heeft geleid. Door toepassing van de RCR heeft de gemeente geen enkele formele bevoegdheid meer in het besluitvormingsproces.

Eén locatie

Als reactie op de plannen voor de grootschalige windparken, heeft de gemeente Aa en Hunze samen met de provincie Drenthe en de andere gemeenten in het zoekgebied (Borger-Odoorn, Coevorden en Emmen) in 2013 de Gebiedsvisie Windenergie opgesteld. Dit document is vooral een ruimtelijk afwegingskader om te bepalen waar windturbines het best gerealiseerd kunnen worden in het zoekgebied dat door de provincie is aangewezen. In de Gebiedsvisie is binnen Aa en Hunze één locatie aangewezen waar de windturbines geplaatst zouden kunnen worden, onder nader te stellen voorwaarden. Het betreft hier de omgeving van Gasselterboerveenschemond. De opvatting van ons college is dat hier maximaal 10 windturbines gerealiseerd kunnen worden. De andere locaties in onze gemeente vinden wij sowieso niet geschikt om windturbines te plaatsen, omdat daarmee de woon- en leefomgeving voor onze inwoners teveel wordt aangetast en tevens afbreuk wordt gedaan aan de aanwezige landschappelijke en cultuurhistorische waarden.

Invloed

Met de Gebiedsvisie hebben wij geprobeerd om invloed uit te oefenen op de besluitvorming van het Rijk. Voor een deel heeft dat al effect gehad omdat de minister de omvang van de plannen inmiddels heeft teruggebracht naar een omvang van 150 – 185,5 Megawatt (50 tot 62 windmolens). De gemeente vindt dit aantal echter beslist veel te groot. De Gebiedsvisie veronderstelt een maximum van 120 Megawatt voor Aa en Hunze én Borger-Odoorn samen. De minister heeft aangegeven dat de Gebiedsvisie nadrukkelijk wordt betrokken in het besluitvormingsproces. Dit is onlangs ook nog eens onderstreept met het aannemen van een motie van de Tweede Kamer. Vooralsnog lijkt het er nog steeds op dat de plannen van de minister veel verder gaan dan wat de Gebiedsvisie toelaat (meer locaties en meer windturbines).

Belangen inwoners voorop

Samenvattend: de invloed van de gemeente is zeer beperkt, maar wij blijven bewust in gesprek met het Rijk, de provincie en de initiatiefnemers om te zorgen dat de uitgangspunten van de Gebiedsvisie zoveel mogelijk worden nageleefd. De belangen van onze inwoners stellen wij daarbij voorop. In het verlengde daarvan gaan wij ons inspannen om onze inwoners in het verdere traject zoveel mogelijk mee te laten praten. Ook willen wij een goede regeling voor inwoners die aantoonbare schade of hinder zullen hebben (compensatie) en dat inwoners die dichtbij de turbines komen te wonen voldoende mee kunnen profiteren van de opbrengsten van de windturbines (participatie). Het is aan de initiatiefnemers om met concrete voorstellen te komen.

Informatie

Heeft u naar aanleiding van deze informatie aanvullende vragen of wilt u meer weten? Kijk op www.aaenhunze.nl voor een volledig dossier Windenergie of neem contact op met de gemeente.
Dat kan via onze contactpersoon voor windenergie: Dhr. P. van der Veen via telefoonnummer (0592) 26 77 57 of email pvdveen@aaenhunze.nl

Het college van B&W van de gemeente Aa en Hunze