Inloopbijeenkomsten voorontwerpbestemmingsplan Buitengebied

Op maandag 10 en donderdag 13 november organiseert de gemeente Aa en Hunze twee inloopbijeenkomsten voor het voorontwerpbestemmingsplan Buitengebied. Tijdens deze bijeenkomsten kunnen inwoners van de gemeente en andere belangstellenden zich laten informeren over het plan. Burgemeester en wethouders van Aa en Hunze bereiden het bestemmingsplan Buitengebied voor.

Waarom een nieuw bestemmingsplan?

De huidige bestemmingsplannen voor het buitengebied van de gemeente Aa en Hunze zijn voor het merendeel verouderd. Daarom brengt de gemeente een nieuw bestemmingsplan voor het buitengebied in procedure. Voor de grotere kernen zijn de laatste jaren al nieuwe bestemmingsplannen vastgesteld. In een bestemmingsplan wordt geregeld hoe gronden mogen worden gebruikt en welke bebouwing er eventueel op mag worden gebouwd.

Wat ging vooraf en wat is het vervolg

Na een discussie in een werkgroep met raadsleden en de wethouder ruimtelijke ordening werd in januari 2013 een nota van uitgangspunten voor het nieuwe bestemmingsplan vastgesteld. De keuzes waren geïnspireerd op de strategische toekomstvisie “Buitengewoon Aa en Hunze 2020: investeren in een duurzame ontwikkeling in een robuust landschap”. De ontwikkelingsruimte voor onder andere agrarische bedrijven moet in het bestemmingsplan worden gemotiveerd door een milieuonderzoek. Dat wettelijk verplichte onderzoek, een zogenaamde Plan-m.e.r. (milieueffectrapportage), is medio 2013 gestart.

Nu start een periode van inspraak en overleg. De planning is dat dit in het voorjaar van 2015 (april) kan worden afgerond met het opstellen van een ontwerpbestemmingsplan. Op dat moment moet ook het milieuonderzoek worden afgerond. Met het bekendmaken van het ontwerpbestemmingsplan en het milieurapport (PlanMER) start daarna de formele procedure. Volgens planning wordt de procedure in het vierde kwartaal afgerond met de vaststelling van het definitieve plan door de gemeenteraad.

Overleg met instanties

Ter voldoening aan artikel 3.1.1 BRO wordt het voorontwerpbestemmingsplan in het kader van overleg ook voorgelegd aan:

 • Ministeries van V&W, EL&I en Defensie
 • de provincie Drenthe
 • de waterschappen Hunze en Aa’s en Reest en Wieden
 • de gemeenten Assen, Borger-Odoorn, Coevorden, Midden-Drenthe, Stadskanaal, Tynaarlo en Veendam
 • LTO Noord
 • De Natuur- en Milieufederatie Drenthe, Staatsbosbeheer en stichting het Drentse Landschap
 • Gasunie
 • Waterleidingmaatschappij Drenthe (WMD)
 • Waterbedrijf Groningen

Enkele belangrijke thema’s

In het Buitengebied is een aantal thema’s waarvoor veel belangstelling bestaat bij bewoners. Het betreft:

 • ontwikkelingsmogelijkheden agrarische bedrijven
 • dienstwoningen recreatiebedrijven
 • horeca
 • windenergie
 • mantelzorgwoningen

Bij de voorbereiding van het nieuwe bestemmingsplan heeft de raad zich over enkele  thema’s eerder uitgesproken. Hieronder wordt kort aangegeven wat er bij het opstellen van het bestemmingsplan mee is gedaan:

Ontwikkelingsmogelijkheden agrarische bedrijven

De raad heeft zich eerder uitgesproken over ontwikkelingsmogelijkheden. Deze zijn in het bestemmingsplan verwerkt.

Dienstwoningen recreatiebedrijven

Maximaal mogen er twee dienstwoningen worden gebouwd. Voor kleinere recreatiebedrijven gelden daarvoor bijzondere voorwaarden.

Horeca

De ontwikkelingsmogelijkheden zijn vorig jaar de raad bepaald. Deze mogelijkheden zijn opgenomen in  het bestemmingsplan.

Windenergie

In het nieuwe bestemmingsplan buitengebied zijn geen mogelijkheden opgenomen voor windmolens. Hiervoor wordt momenteel een draagvlakonderzoek uitgevoerd.

Mantelzorgwoningen

Het bestemmingsplan biedt mogelijkheden voor mantelzorg bij woningen.