College Aa en Hunze wil invloed uitoefenen via omgevingsvergunning en omgevingsraad toekomstig windpark

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Aa en Hunze wil enkel op procedureel niveau meewerken aan de benodigde omgevingsvergunningen voor het windpark De Drentse Monden en Oostermoer en deelnemen aan de nog op te richten omgevingsraad. Door voorschriften aan de vergunningen te verbinden en onderwerpen als participatie en compensatie in de omgevingsraad in te brengen, benut het college zijn invloed om de belangen van de omwonenden te behartigen. Dit voorstel legt het college voor aan de gemeenteraad die hierover zal beslissen.

Inpassingsplan Rijk

Begin februari 2015 heeft minister Kamp besloten dat er voor het windpark De Drentse Monden en Oostermoer 16 windturbines geplaatst kunnen worden. Het ministerie van Economische Zaken is daarop begonnen met de ruimtelijke procedures voor het rijksinpassingsplan. In dat kader vragen het ministerie van Economische Zaken en de initiatiefnemers of de gemeente de vergunningverlening wil verzorgen en deel wil uitmaken van een omgevingsraad.

Hinder beperken

Het college van Burgemeester en Wethouders vindt de omvang van het geplande windpark te groot en wil de mogelijke hinder van het windpark zoveel mogelijk beperken in het belang van de omwonenden. Door procedureel medewerking te verlenen aan de vergunningverlening is het voor de gemeente nog mogelijk om nadere voorwaarden te verbinden aan de vergunningen, bijvoorbeeld in het kader van geluidshinder. Bovendien kan de gemeente de leges, die de vergunningen opleveren, inzetten voor compensatie ten behoeve van de omwonenden. Dit zijn redenen om de vergunningverlening in eigen hand te nemen en niet over te laten aan het ministerie.

Omgevingsraad

Het ministerie van Economische Zaken en de initiatiefnemers maken een voorstel voor de omgevingsraad. Een omgevingsraad heeft als doel om omwonenden invloed te geven op communicatie, participatie en compensatie. Ook aan de gemeente is gevraagd of ze wil deelnemen aan de omgevingsraad. Het college stemt hiermee in onder de nadrukkelijke voorwaarde dat omwonenden ook deelnemen aan de omgevingsraad en voldoende medezeggenschap krijgen.

Gemeenteraad

Op 25 juni behandelt de gemeenteraad dit onderwerp. Dan wordt duidelijk of dit voorstel op voldoende steun kan rekenen.