Voorgenomen verkoop perceel gemeentegrond Kampsheide te Rolde.

Type bekendmaking
overig
Status
melding
Publicatiedatum
16-11-2022
Einddatum
28-12-2022
Kaart behorende bij: Voorgenomen verkoop perceel gemeentegrond Kampsheide te Rolde.

Beschrijving

Objectinformatie
Adres: Kampsheide Rolde
Perceel: Gemeente Rolde, sectie V, nummer 161 (gedeeltelijk)
Perceelgrootte: circa 6.477 m2

Voornemen tot aangaan koopovereenkomst 
De gemeente Aa en Hunze is voornemens om een koopovereenkomst te sluiten met Stichting Het Drentse Landschap. Het betreft de verkoop van een tweetal bosvennetjes gelegen in het bos/natuurgebied Kampsheide te Rolde. Deze worden aan de noordkant omgeven door eigendommen van Stichting Het Drentse Landschap en aan de zuidkant sluiten de percelen aan op percelen in beheer bij Stichting Het Drentse Landschap. Stichting Het Drentse Landschap gaat de vennetjes meer vrij stellen door ze op te schonen. Door de verkoop ontstaat en een eenduidige situatie waarbij het bos/natuurgebied volledig in eigendom en beheer bij Stichting Het Drentse Landschap komt. 

Geen andere gegadigden
Stichting Het Drentse Landschap zet zich in voor de bescherming van de natuur en het erfgoed in Drenthe. Gelet hierop en met het oog op de reeds in eigendom zijnde percelen op Kampsheide, aansluitende zakelijke gebruiksrechten, ligging van de onroerende zaak, is de koper de enige die redelijkerwijs in aanmerking komt.

Kort geding
Tegen de voorgenomen verkoop kunnen geen zienswijzen, bezwaren of beroep in de zin van de Algemene wet bestuursrecht worden ingediend of ingesteld. Mocht u zich niet kunnen verenigen met de voorgenomen verkoop dan dient u dat, binnen een termijn van 20 kalenderdagen na publicatie van deze bekendmaking, kenbaar te maken door een kort geding tegen dit voornemen aanhangig te maken bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord Nederland. Indien u een kort geding aanspant, verzoeken wij u ons dit binnen voornoemde termijn van 20 kalenderdagen schriftelijk mede te delen, bij voorkeur door het per e-mail opsturen van de conceptdagvaarding aan gemeente@aaenhuze.nl. De termijn van 20 kalenderdagen merken wij aan als vervaltermijn. Bij gebreke van een tijdig aanhangig gemaakt kortgeding vervalt het recht tegen al het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans heeft u uw rechten daarop verwerkt. De gemeente Aa en Hunze en Stichting Het Drentse Landschap zouden immers onredelijk worden benadeeld indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog tegen het voornemen respectievelijk het aangaan van de overeenkomst zou worden opgekomen.

Het voornemen van de verkoop van de gronden is ook gepubliceerd in het Gemeenteblad op https://www.officielebekendmakingen.nl.