Voorgenomen verkoop perceel gemeentegrond Bloemakkers te Gieten

Objectinformatie
Adres: Rondkamp Gieten
Perceel: Gemeente Gieten, sectie H, nummer 1294 (gedeeltelijk)
Perceelgrootte: circa 677 m2

Voornemen tot aangaan koopovereenkomst 

De gemeente Aa en Hunze is voornemens om een koopovereenkomst te sluiten met Grevos Beheer B.V.. Het betreft de verkoop van een strook grond van ongeveer 10 meter breed gelegen op het bedrijventerrein Bloemakkers in Gieten. Het perceel ligt aansluitend op het reeds in eigendom zijnde perceel bij GreVos Beheer B.V. en zal worden benut om de plannen op die kavel beter passend te maken. De gemeente Aa en Hunze geeft hiermee uitvoering aan de onderhandelingen die vanaf medio 2021 zijn gevoerd met de beoogd koper.

Geen andere gegadigden

De verkoop van kavels op het bedrijventerrein Bloemakkers zijn via de gemeentelijke webpagina openbaar bekend gemaakt. De kavels worden verkocht op volgorde van aanmelding. Koper heeft bij de koop van de naastgelegen kavel ook belangstelling getoond voor de kavel waarvan nu een deel wordt verkocht. Gelet op de afmeting van het perceel is de koper, als eigenaar van het aansluitende perceel, de enige die redelijkerwijs in aanmerking komt voor het perceel om deze te ontwikkelen.

Kort geding

Tegen de voorgenomen verkoop kunnen geen zienswijzen, bezwaren of beroep in de zin van de Algemene wet bestuursrecht worden ingediend of ingesteld. Mocht u zich niet kunnen verenigen met de voorgenomen verkoop dan dient u dat, binnen een termijn van 20 kalenderdagen na publicatie van deze bekendmaking, kenbaar te maken door een kort geding tegen dit voornemen aanhangig te maken bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord Nederland. Indien u een kort geding aanspant, verzoeken wij u ons dit binnen voornoemde termijn van 20 kalenderdagen schriftelijk mede te delen, bij voorkeur door het per e-mail opsturen van de conceptdagvaarding aan gemeente@aaenhuze.nl. De termijn van 20 kalenderdagen merken wij aan als vervaltermijn. Bij gebreke van een tijdig aanhangig gemaakt kortgeding vervalt het recht tegen al het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans heeft u uw rechten daarop verwerkt. De gemeente Aa en Hunze en GreVos Beheer B.V. zouden immers onredelijk worden benadeeld indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog tegen het voornemen respectievelijk het aangaan van de overeenkomst zou worden opgekomen.

Het voornemen van de verkoop van de gronden is ook gepubliceerd in het Gemeenteblad op https://www.officielebekendmakingen.nl.