Voorgenomen ruil percelen gemeentegrond Rondkamp te Gieten

Type bekendmaking
overig
Status
melding
Locatie (postcode)
  • 9461VE 1
Publicatiedatum
16-11-2022
Einddatum
28-12-2022
Kaart behorende bij: Voorgenomen ruil percelen gemeentegrond Rondkamp te Gieten

Beschrijving

Objectinformatie
Adres: Rondkamp Gieten
Perceel: Gemeente Gieten, sectie H, nummers 1232 (gedeeltelijk) en 1294 (gedeeltelijk)
Perceelgrootte: respectievelijk circa 61 m2 en circa 69 m2
Adres: Rondkamp Gieten
Perceel: Gemeente Gieten, sectie H, nummers 1244 (gedeeltelijk) en 1227 (gedeeltelijk)
Perceelgrootte: respectievelijk circa 43 m2 en circa 14 m2.

Voornemen tot aangaan ruilovereenkomst 
De gemeente Aa en Hunze is voornemens om een ruilovereenkomst te sluiten met Waterschap Hunze en Aa’s. Het betreft de ruil van twee percelen grond tegen twee percelen grond in eigendom bij Waterschap Hunze en Aa’s gelegen aan de Rondkamp te Gieten. Waterschap Hunze en Aa’s en de gemeente Aa en Hunze willen de percelen ruilen om de huidige watergang deels te verleggen.

Geen andere gegadigden
De gemeente Aa en Hunze geeft de percelen grond aan Waterschap Hunze en Aa’s uit omdat deze percelen zich uitsluitend lenen om ingezet te worden ten behoeve van de verlegging van de huidige (water)infrastructuur in eigendom bij Waterschap Hunze en Aa’s. Gelet op het voorgaande, is de gemeente Aa en Hunze van oordeel dat er op grond van objectieve, redelijke en toetsbare criteria slechts één serieuze gegadigde, te weten Waterschap Hunze en Aa’s, in aanmerking komt voor het aangaan van de ruilovereenkomst (verkoop) van deze percelen.

Kort geding
Tegen de voorgenomen ruil kunnen geen zienswijzen, bezwaren of beroep in de zin van de Algemene wet bestuursrecht worden ingediend of ingesteld. Mocht u zich niet kunnen verenigen met de voorgenomen ruil dan dient u dat, binnen een termijn van 20 kalenderdagen na publicatie van deze bekendmaking, kenbaar te maken door een kort geding tegen dit voornemen aanhangig te maken bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord Nederland. Indien u een kort geding aanspant, verzoeken wij u ons dit binnen voornoemde termijn van 20 kalenderdagen schriftelijk mede te delen, bij voorkeur door het per e-mail opsturen van de conceptdagvaarding aan gemeente@aaenhuze.nl. De termijn van 20 kalenderdagen merken wij aan als vervaltermijn. Bij gebreke van een tijdig aanhangig gemaakt kortgeding vervalt het recht tegen al het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans heeft u uw rechten daarop verwerkt. De gemeente Aa en Hunze en Waterschap Hunze en Aa’s zouden immers onredelijk worden benadeeld indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog tegen het voornemen respectievelijk het aangaan van de overeenkomst zou worden opgekomen.

Het voornemen van de ruil van de gronden is ook gepubliceerd in het Gemeenteblad op https://www.officielebekendmakingen.nl.