Voorgenomen Ingebruikgeving gemeentegrond 2de Dwarsdiep 9 Gasselternijveenschemond

Type bekendmaking
meldingen
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 9515PP 9
Publicatiedatum
13-03-2023
Einddatum
24-04-2023
Kaart behorende bij:  Voorgenomen Ingebruikgeving gemeentegrond 2de Dwarsdiep 9 Gasselternijveenschemond

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij van plan zijn om een gedeelte van het kadastrale perceel gemeente Gasselte, sectie K, nummer 863 , met een oppervlakte van circa 445 m2, in gebruik te geven aan de aangrenzende eigenaar van 2de Dwarsdiep 9 te Gasselternijveenschemond. 
De beoogde gebruiker is de enige serieuze gegadigde op basis van de Notitie overhoekenbeleid 2010 van de gemeente Aa en Hunze. 
Tegen de voorgenomen uitgifte in gebruik kunnen geen zienswijzen, bezwaren of beroep in de zin van de Algemene wet bestuursrecht worden ingediend of ingesteld. Mocht u zich niet kunnen verenigen met de voorgenomen uitgifte in gebruik dan dient u dat, binnen een termijn van 20 kalenderdagen na publicatie van deze bekendmaking, kenbaar te maken door een kort geding tegen dit voornemen aanhangig te maken bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord Nederland. Indien u een kort geding aanspant, verzoeken wij u ons dit binnen voornoemde termijn van 20 kalenderdagen schriftelijk mede te delen, bij voorkeur door het per e-mail opsturen van de conceptdagvaarding aan  mderoo@aaenhunze.nl. De termijn van 20 kalenderdagen merken wij aan als vervaltermijn. Bij gebreke van een tijdig aanhangig gemaakt kortgeding vervalt het recht tegen al het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans heeft u uw rechten daarop verwerkt. De gemeente Aa en Hunze en aangrenzende eigenaar zouden immers onredelijk worden benadeeld indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog tegen het aangaan van de overeenkomst zou worden opgekomen.

Het voornemen van de verkoop van de gronden is ook gepubliceerd in het Gemeenteblad op https://www.officielebekendmakingen.nl.