Uitgifte in opstal van twee percelen gemeentegrond, aan de Asserstraat 39e te Gieten en aan de Nijlanderstraat 34 te Rolde.

Type bekendmaking
overig
Status
melding
Publicatiedatum
14-07-2022
Einddatum
25-08-2022
Kaart behorende bij: Uitgifte in opstal van twee percelen gemeentegrond, aan de Asserstraat 39e te Gieten en aan de Nijlanderstraat 34 te Rolde.

Beschrijving

Objectinformatie

Perceel 1

Adres: Asserstraat 39e Gieten
Perceel: Gemeente Gieten, sectie E, nummer 6552 (gedeeltelijk)
Perceelgrootte: circa 16 m2

Perceel 2

Adres: Nijlanderstraat 34 te Rolde
Perceel: Gemeente Rolde, sectie R, nummer 4216 (gedeeltelijk)
Perceelgrootte: circa 16 m2

Uitgifte in opstal 

De gemeente Aa en Hunze heeft een overeenkomst tot vestiging van opstalrecht gesloten met Rendo Buitenaf BV. Het betreft de uitgifte in opstal van 2 percelen ter grootte van 16 m2 voor de realisatie van 2 Points of Presence. Deze PoPkasten maken deel uit van en zullen behoren tot het door Rendo Buitenaf BV aangelegde glasvezelnetwerk. 

Geen andere gegadigden

Rendo Buitenaf BV is de aanlegger van het glasvezelnetwerk waartoe de twee PoPkasten benodigd zijn en waartoe zij zullen gaan behoren. Gelet hierop en met het oog op het reeds aangelegde glasvezelnetwerk tussen Rolde is Rendo Buitenaf BV de enige die redelijkerwijs in aanmerking komt.

Kort geding

Tegen de voorgenomen uitgifte in opstal kunnen geen zienswijzen, bezwaren of beroep in de zin van de Algemene wet bestuursrecht worden ingediend of ingesteld. Mocht u zich niet kunnen verenigen met de voorgenomen uitgifte in opstal dan dient u dat, binnen een termijn van 20 kalenderdagen na publicatie van deze bekendmaking, kenbaar te maken door een kort geding tegen dit voornemen aanhangig te maken bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Nederland. Indien u een kort geding aanspant, verzoeken wij u ons dit binnen voornoemde termijn van 20 kalenderdagen schriftelijk mede te delen, bij voorkeur door het per e-mail opsturen van de conceptdagvaarding aan gemeente@aaenhunze.nl. De termijn van 20 kalenderdagen merken wij aan als vervaltermijn. Bij gebreke van een tijdig aanhangig gemaakt kortgeding vervalt het recht tegen al het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans heeft u uw rechten daarop verwerkt. De gemeente Aa en Hunze en Rendo Buitenaf BV zouden immers onredelijk worden benadeeld indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog tegen het aangaan van de overeenkomst zou worden opgekomen.

Het voornemen van de verkoop van de gronden is ook gepubliceerd in het Gemeenteblad op https://www.officielebekendmakingen.nl.

Gieten, 5 juli 2022