Uitgifte in opstal van perceel gemeentegrond, ter hoogte van Gieterstraat 90 te Rolde.

Objectinformatie Adres: nabij Gieterstraat 90 te Rolde
Perceel: Gemeente Rolde, sectie V, nummer 588 (gedeeltelijk),
Perceelgrootte: circa 17,62 m2
Uitgifte in opstal
De gemeente Aa en Hunze heeft een overeenkomst tot vestiging van opstalrecht gesloten met Enexis Netbeheer. Het betreft de uitgifte in opstal van een perceel ter grootte van circa 17,62 m2 voor de realisatie van een middenspanningskast. Deze middenspanningskast is nodig voor de uitbreiding van het elektriciteitsnet .

Geen andere gegadigden

Enexis Netbeheer is de netbeheerder die de distributie van energie verzorgt in Noord-, Oost- en Zuid-Nederland. Deze middenspanningskast is benodigd voor en zal behoren tot het energienetwerk dat Enexis Netbeheer beheert in Noord-, Oost- en Zuid-Nederland. Gelet hierop en met het oog op het reeds aangelegde netwerk in Rolde is Enexis Netbeheer de enige die redelijkerwijs in aanmerking komt.

Kort geding

Tegen de voorgenomen uitgifte in opstal kunnen geen zienswijzen, bezwaren of beroep in de zin van de Algemene wet bestuursrecht worden ingediend of ingesteld. Mocht u zich niet kunnen verenigen met de voorgenomen uitgifte in opstal dan dient u dat, binnen een termijn van 20 kalenderdagen na publicatie van deze bekendmaking, kenbaar te maken door een kort geding tegen dit voornemen aanhangig te maken bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Nederland. Indien u een kort geding aanspant, verzoeken wij u ons dit binnen voornoemde termijn van 20 kalenderdagen schriftelijk mede te delen, bij voorkeur door het per e-mail opsturen van de conceptdagvaarding aan gemeente@aaenhunze.nl. De termijn van 20 kalenderdagen merken wij aan als vervaltermijn. Bij gebreke van een tijdig aanhangig gemaakt kortgeding vervalt het recht tegen al het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans heeft u uw rechten daarop verwerkt. De gemeente Aa en Hunze en Enexis Netbeheer zouden immers onredelijk worden benadeeld indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog tegen het aangaan van de overeenkomst zou worden opgekomen.

Het voornemen van de verkoop van de gronden is ook gepubliceerd in het Gemeenteblad op https://www.officielebekendmakingen.nl.

Gieten, 3 mei 2023