Openbare verkoopprocedure voormalig gemeentehuis Gasselte te Gasselternijveen

Op 19 april 2023 start de gemeente Aa en Hunze een openbare verkoopprocedure voor het voormalige gemeentehuis van Gasselte, gelegen aan de Vaart 11 te Gasselternijveen. De gemeente ziet mogelijkheden tot herbestemmen/ her ontwikkelen en wil het pand daarom verkopen. Het monumentale pand moet daarbij in ere worden hersteld. Daarvoor wil de gemeente een koper contracteren die het object overneemt om het te ontwikkelen tot een appartementencomplex dat voldoet aan de vooraf gestelde voorwaarden. Eén van die voorwaarden is dat er een aantal sociale huurwoningen wordt gerealiseerd. De minimale verkoopprijs is vastgesteld op een bedrag van € 120.000 (zegge: honderdtwintigduizend euro). Het genoemde bedrag is exclusief overdrachtsbelasting.

Om een koper te selecteren en contracteren, organiseert de gemeente een openbare verkoopprocedure met voorselectie. De verkoopprocedure is in twee fasen verdeeld. In de eerste fase, de selectiefase, wordt een maximum aantal gegadigden geselecteerd die een uitnodiging ontvangen voor de tweede fase. In de tweede fase, de gunningsfase, worden de geselecteerde gegadigden uitgenodigd om een bieding uit te brengen op het object. Ook het indienen van een plan van aanpak waarin de koper een voorstelling geeft van de wijze waarop zij invulling geven aan de wensen, uitgangspunten en doelstellingen van de gemeente hoort bij deze tweede fase. 

De gemeente roept geïnteresseerde partijen op om deel te nemen aan de verkoopprocedure.

Meer informatie over het voormalig gemeentehuis en over de verkoopprocedure is te lezen in deze bijlagen.

Rectificatie

Om onduidelijkheden ten aanzien van de toe te passen selectiecriteria te voorkomen heeft de gemeente een aantal aanpassingen doorgevoerd in de Selectieleidraad.

-    Paragraaf 3.2.1. in de tabel: ‘Ervaring met het herbestemmen van een pand’ wordt vervangen door: ‘Ervaring met herbestemming en/of renovatie van een pand’.
-    Paragraaf 4.2. in de tabel: SC1 ‘de herbestemming en renovatie van een karakteristiek of monumentaal pand’ vervangen door: ‘de herbestemming en/of renovatie van een karakteristiek, monumentaal of beeldbepalend pand’ (in de vervolg zin is een verwijzing naar ‘beeldbepalend’ opgenomen).
-    Paragraaf 4.2. in de tabel: SC2 ‘de omvorming van een bestaand pand tot een woonfunctie’ vervangen door: ‘de verbouw van een bestaand pand tot woning(en).
-    Paragraaf 4.2. in de tabel: SC3 ‘minimaal twee sociale huurwoningen heeft gerealiseerd’ vervangen door: ‘minimaal twee (sociale) huurwoningen heeft gerealiseerd’.
-    In het rekenvoorbeeld is 80 punten vervangen door 70 punten. Hiermee is het voorbeeld meer afgestemd op de te verdelen punten.

De wijzigingen zijn aangepast in een gerectificeerde selectieleidraad die in de plaats treedt van het vorige document 'Selectieleidraad - Verkoop Gemeentehuis Gasselternijveen versie '202200424'

Nota van Inlichtingen

Eventuele ontvangen vragen verwerkt de gemeente in een Nota van Inlichtingen.