Wateroverlast door hevige regenval

Het klimaat verandert. Dat betekent dat er langere periodes van droogte en hitte zijn, maar ook meer neerslag in een korte periode en nattere winters. Vooral de toenemende hevige piekbuien zijn in dit geval vaak de boosdoener van wateroverlast.

Tijdens de aanleg van het water- en rioolsysteem is uitgegaan van de op dat moment geldende normen voor de maximale afvoer van regenwater. Dit verschilt per dorp, wijk en straat. Wij kunnen ons systeem niet zomaar vervangen als die normen niet meer passen bij de verandering van het klimaat. Wat we wel doen is zoveel mogelijk regenwater afkoppelen van het systeem, zodat wateroverlast beperkt wordt. Dit is niet overal haalbaar en/of toereikend. 

Afvoer water

Volgens de wet- en regelgeving heeft de gemeente een zorgplicht voor de afvoer van afvalwater, overtollig regenwater en grondwater. Dit betreft een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting. Hoe we hiermee omgaan is vastgelegd in ons Gemeentelijk Rioleringsplan. Helaas komt het steeds vaker voor dat ons systeem niet voldoende regenwater kan afvoeren en er tijdelijk water op straat blijft staan of dat er wateroverlast optreedt. We zien dit op veel plekken in het land. We blijven werken aan een het vergroten van de afvoer van ons water- en rioolsysteem, maar dat er als gevolg van een veranderd klimaat vaker wateroverlast ontstaat kunnen wij niet voorkomen.

Wat kunt u zelf doen?

Wat u zelf kan doen is ook het regenwater afkoppelen van het gemengde of vuilwater rioolstelsel, als dat nog niet is gebeurd. In ongeveer 60-70% van de gevallen loost het regenwater nog via het riool op een rioolwaterzuivering. Het systeem wordt daarmee onnodig belast en we brengen schoon regenwater vermengd met vuil water naar de zuivering. Dat is zonde! Voor het afkoppelen van regenwater hebben we een subsidieregeling. Kijk voor meer informatie en de voorwaarden op onze website:
www.aaenhunze.nl/afkoppelenregenwater 

Wat doen wij?

Middels klimaatadaptatiebeleid wordt bepaald hoe we onze gemeente in de toekomst zo klimaatrobuust mogelijk gaan inrichten. Dat is een continu proces, dat actueel wordt gehouden met de nieuwste inzichten. Bij nieuwbouw, herinrichtingen en rioolvervanging richten wij het systeem in naar de nieuwste normen. 
Voor meer informatie over de werking van het water- en rioolsysteem en over taakverdeling verwijzen we naar we website:
https://www.riool.info/home