Rioolaansluiting aanvragen

De gemeente verzorgt de permanente en tijdelijke aansluiting op het gemeentelijk riolerings- en afwateringsstelsel (huishoudelijk- of bedrijfsafvalwater, regenwater en drainagewater en bronneringswater). Voor het maken en hebben van een aansluiting is toestemming nodig. Afhankelijk van uw plannen, de locatie ervan en de ter plaatse aanwezige rioolstelsels, wordt door de gemeente de juiste manier van afwatering gekozen. Bij bedrijfsafvalwater kunnen extra eisen worden opgelegd in het kader van het Activiteiten Besluit en de Wet Milieubeheer. 

Afvalwater en regenwater (ook drainage- en bronneringswater) moeten gescheiden worden aangeboden. Afvalwater moet worden aangesloten op de riolering. Regenwater moet, indien mogelijk, geïnfiltreerd worden in de bodem of op een sloot worden aangesloten. Drainage- en bronneringswater moeten altijd op een sloot worden aangesloten.

Na het verlenen van toestemming voor de rioolaansluiting wordt door de gemeente, op uw kosten, een zogenaamde huisaansluiting aangelegd. Vaak zijn dit twee leidingen (afval- en regenwater) vanaf het hoofdriool naar uw perceelsgrens. Na de aanleg kunt u zelf aansluiten op deze huisaansluitingen.

Aanvraag

U kunt een rioolaansluiting aanvragen door het digitale formulier in te vullen:

Uw aanvraag voor een aansluiting op riolering wordt door de gemeente beoordeeld aan de hand van een aantal criteria:

  • Kwantiteit van het via de aansluiting te lozen afval-, regen-, drainage- en bronneringswater;
  • Kwaliteit van het via de aansluiting te lozen afval-, regen-, drainage- en bronneringswater.

Informatiedocumenten

Neem voordat u uw aanvraag start het informatiedocument door.

De gemeente controleert of uw gegevens correct en compleet zijn ingediend. Bij een niet-complete of niet-correcte aanvraag krijgt u een brief of mail met het verzoek de ontbrekende stukken of gegevens in te dienen. Gebeurt dit niet, dan wordt de aanvraag niet-ontvankelijk verklaard en niet in behandeling genomen. Na ontvangst van uw (volledige) aanvraag beoordeelt de gemeente uw aanvraag. Binnen vier weken nadat de gemeente uw aanvraag heeft ontvangen, krijgt u bericht over het verdere verloop van de aanvraag.

Na ontvangst van de verschuldigde leges en kosten van de aanleg van de rioolaansluiting start de gemeente binnen twee weken met de werkzaamheden. Verrekening van de aanlegkosten vindt plaats op basis van werkelijk gemaakte kosten. Daarnaast zijn leges verschuldigd. Voor het gebruik van de rioolaansluiting wordt u aangeslagen voor de rioolheffing.