Transitievisie Warmte ter inzage

De Transitievisie Warmte ligt tot en met 9 december ter inzage.

Warmtevisie Aa en Hunze

Beleid

De warmtevisie is een beleidsdocument, waarin de gemeente opschrijft hoe we onze gebouwen de komende decennia anders denken te gaan verwarmen. De basis van dat beleid is gevormd door onderzoeken naar alternatieven voor aardgas. Welke alternatieven zijn haalbaar in de dorpen? Welke zijn betaalbaar? Vervolgens zijn keuzes gemaakt en is beleid opgesteld.

In de kern komt het beleid erop neer dat Aa en Hunze geen dorpen gaat aanwijzen die voor 2030 van het aardgas af moeten. Dat komt omdat er nagenoeg geen collectieve alternatieven voorhanden zijn en omdat bij te veel snelheid de betaalbaarheid voor bewoners in het gedrang komt. Het is in onze gemeente veel logischer om in alle dorpen te beginnen met isoleren en de overstap naar hybride verwarming (deels aardgas, deels elektriciteit) te stimuleren. Daarmee voorkomen we ook lastenverzwaring en energiearmoede.

Elektrisch koken en verwarmen is het meest waarschijnlijke alternatief voor aardgas. Omdat dat om aanpassingen in gebouwen vraagt, wil Aa en Hunze daar de tijd voor bieden. Twee, drie opeenvolgende eigenaren maken het huis of gebouw zo – behapbaar – klaar voor de toekomst. Voor gebouwen die niet geëlektrificeerd kunnen worden, zal gezocht moeten worden naar andere oplossingen. Daarbij wordt aan groengas gedacht. In Gasselternijveen en Gasselternijveenschemond zou een warmtenet een oplossing kunnen zijn, maar daar is extra onderzoek voor nodig. Er zal in alle situaties extra aandacht voor kwetsbare doelgroepen komen.

Vervolg

Het college van B&W heeft ingestemd met de warmtevisie. Nu volgt een periode van informeren en inspraak. Daarna zal de gemeenteraad zich erover gaan uitspreken. Volgend jaar worden concrete plannen gemaakt, waarin wordt beschreven hoe we gebouw-eigenaren willen stimuleren en helpen.

Ter inzage

Bij de totstandkoming van de warmtevisie zijn vele organisaties betrokken geweest. Organisaties van dorpsbelangen en energie-initiatieven zijn geïnformeerd en geconsulteerd. Daar bovenop maken burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze bekend, dat de Transitievisie Warmte (warmtevisie) van de gemeente Aa en Hunze - met ingang van 11 november 2021 gedurende vier weken - tijdens openingstijden ter inzage ligt bij de centrale publieksbalie in het gemeentehuis, Spiekersteeg 1 in Gieten.

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan eenieder naar keuze schriftelijk, per mail of mondeling een zienswijze over de warmtevisie bij de gemeenteraad naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de gemeenteraad van Aa en Hunze, Postbus 93, 9460 AB Gieten. Wilt u per mail een zienswijze geven, dan kunt u mailen naar mvdalfsen@aaenhunze.nl

Wilt u een mondelinge zienswijze geven, dan kunt u dhr. Van Dalfsen via mvdalfsen@aaenhunze.nl mailen voor het maken van (bel)afspraak, of via het algemene telefoonnummer 14 0592 contact met hem zoeken.