Welstand, daar heb je iets aan!

U weet precies hoe uw nieuwe woning er uit moet komen te zien. Bijvoorbeeld een moderne woning met strakke lijnen en veel glas. Alleen hebben de huizen in de omgeving een jaren ’30 stijl… Dit kan een probleem opleveren.

Voordat de gemeente namelijk een bouwvergunning kan verlenen, moet het plan eerst worden voorgelegd aan de welstandcommissie. Zij bekijken in hoeverre uw huis in de omgeving past.

Maar wat doet de welstandcommissie precies? En op basis van welke punten toetsen zij?

De welstandnota 2013

Een bouwplan moet voldoen aan de redelijke eisen van welstand, zo zegt de wetgeving. Als u een omgevingsvergunning nodig heeft voor het bouwen, legt de gemeente Aa en Hunze de aanvraag voor aan de welstandcommissie. De commissie toetst of het bouwplan voldoet aan de welstandseisen zoals vastgelegd in welstandnota.

U kunt de welstandnota hier bekijken.

Welstandsnota 2020 ter inzage

De herijkte concept-Welstandsnota ligt met ingang van 25 juni 2020 gedurende zes weken ter inzage. U krijgt als inwoner van onze gemeente de kans om uw zienswijze op dit document aan ons kenbaar te maken. Uw zienswijzen zullen worden betrokken bij het opstellen van de definitieve welstandsnota. Daarna zal de nota worden voorgelegd aan de raad om vast te stellen. Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze over de concept-welstandsnota bij de gemeenteraad naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan het College van B&W van Aa en Hunze, Postbus 93, 9460 AB Gieten. Wilt u een mondelinge zienswijze geven dan kunt u hiervoor een afspraak maken via telefoonnummer (0592) 26 78 92 (Dhr. Booij).

Download hier de concept-welstandsnota 2020.

De welstandscommissie

Er is een kleine en een grote commissie. Het merendeel van de plannen wordt behandeld in de kleine commissie. Plannen die niet voldoen aan de nota worden soms een beetje bijgestuurd zodat ze wel voldoen. Lukt dit niet, dan gaat het plan door naar de grote commissie. Ook plannen die vanwege hun omvang of ligging belangrijk zijn gaan naar de grote commissie.

Kleine commissie

De kleine commissie bestaat uit onze vaste architect, Annemarie de Groot, en de ambtelijk secretaris. In de kleine commissie worden niet alleen plannen beoordeeld. Hier kan ook op basis van eerste schetsen over de plannen worden gepraat. We zoeken naar oplossingen en meestal wordt het plan er beter van. Ook als u overleg wilt over de uitvoering van een bouwplan, waarvoor u geen vergunning nodig heeft, of waarvoor geen welstandseisen gelden (welstandsvrijegebieden) kunt u contact met ons opnemen en vragen om een gesprek met de kleine commissie.

Grote commissie

In de grote commissie worden de plannen behandeld die niet zonder meer in overeenstemming zijn met de welstandsnota of plannen die een grote impact hebben op de omgeving. De grote commissie bestaat uit:

  • Twee architecten, beiden stemhebbend
  • Een burgerlid, stemhebbend
  • Een voorzitter, niet stemhebbend
  • Een ambtelijk secretaris, niet stemhebbend.

De vergaderingen van de grote commissie zijn openbaar

Openbaarheid van de vergaderingen

Vindt u het leuk om eens een welstandsvergadering bij te wonen? Belt u dan gerust met ons. Dan vertellen wij u wanneer de volgende vergadering is. U bent van harte welkom!

Contact

Meer weten over welstand? U kunt ons klantcontactcentrum bellen of mailen. Telefoonnummer (0592) 26 78 21, of kccfo@aaenhunze.nl.