Principeverzoek

Met een principeverzoek wordt de ‘haalbaarheid’ van uw verzoek onderzocht. U ontvangt van ons een voorlopige uitspraak waarin wij aangeven of wij voldoende mogelijkheden zien om medewerking aan uw verzoek te verlenen óf juist onvoldoende mogelijkheden zien om medewerking aan uw verzoek te ontlenen.
Deze voorlopige uitspraak is géén besluit of beschikking volgens de wet (Algemene wet bestuursrecht; Wet algemene bepalingen omgevingsrecht; Woningwet; Wet ruimtelijke ordening; etc.). U kunt tegen deze voorlopige uitspraak dan ook geen bezwaar- en/of beroep indienen.

Waarom een principeverzoek indienen 

Een principeverzoek is geen wettelijke procedure. Dit betekent dat wettelijke vereisten, zoals termijnen, procedures, documenten en aanvraagvereisten, niet gelden. Hierdoor is een principeverzoek laagdrempeliger en goedkoper dan een aanvraag voor een wettelijke procedure.

Wanneer u van ons een voorlopige uitspraak ontvangt waarin wij aangegeven voldoende mogelijkheden te zien om medewerking te verlenen (positieve beoordeling), kunt u een aanvraag indienen voor een wettelijke procedure. Het voordeel is dat het ‘voorwerk’ dan al is gedaan.

Wanneer u van ons een voorlopige uitspraak ontvangt waarin wij aangegeven onvoldoende mogelijkheden te zien om medewerking te verlenen (negatieve beoordeling), zullen wij aangeven wat u eventueel kunt doen om toch tot een positieve beoordeling te komen óf dat wij geen enkele mogelijkheid zien om medewerking te verlenen. 
U kunt dan overigens nog steeds een aanvraag indienen voor een wettelijke procedure.

Behandelingstermijn 

Wij streven naar een behandelingstermijn van 8 weken, maar dat is niet altijd haalbaar. Dit is afhankelijk van het aantal principeverzoeken dat er is binnengekomen, of het verzoek duidelijk en volledig is ingediend én de complexiteit van het ingediende verzoek. Het kan voorkomen dat er adviezen van andere afdelingen en/of externe partijen worden opgevraagd voordat wij een voorlopige uitspraak kunnen doen.

Buiten behandeling stellen

Wanneer wij onvolledige, onjuiste of anderzijds niet de benodigde informatie ontvangen om het principeverzoek te behandelen, kunnen wij het verzoek buiten behandeling stellen. Hierover zullen wij de schriftelijke aanvrager informeren. 
Wij behouden ons ten alle tijden het recht voor om, mits gemotiveerd, een principeverzoek buiten behandeling te stellen.

Geldigheid van een principeverzoek

Wanneer u een positieve reactie krijgt op uw principeverzoek kennen wij hier een termijn van 1 jaar (ingaand op de 1e dag na dagtekening van onze reactie op het principeverzoek) aan toe. Het kan voorkomen dat tussentijdse wijzigingen in wet- en regelgeving, politieke samenstelling (verkiezingen) of beleid tot een andere beoordeling leiden. Hier dient u rekening mee te houden.

Heeft u nog vragen

Wanneer u nog vragen heeft kunt u contact opnemen met de gemeente. Dit kan op de volgende manieren:
    Telefoonnummer:    14 0592
    E-mailadres:        gemeente@aaenhunze.nl
    Gemeentehuis:        Kijk voor de meest actuele openingstijden op onze website.

Start aanvraag principeverzoek

Vul hier uw aanvraag in.