Kostenverhaal

Wanneer u van ons een voorlopige uitspraak ontvangt met een positieve beoordeling, een zogenoemd principebesluit, geven wij eveneens aan of uw initiatief past binnen het geldende bestemmingsplan of dat er een planologische procedure noodzakelijk is om uw plan te kunnen realiseren.

Het voeren / doorlopen van een planologische procedure kost veel ambtelijke inzet van diverse medewerkers. Denk daarbij aan Ruimtelijk beleid (stedenbouw en de medewerker RO en grondzaken), Ruimtelijk beheer (medewerkers civiel, riool, openbare verlichting, groen en Geo). De gemeente is wettelijk verplicht (Wet ruimtelijke ordening) om de kosten hiervan te verhalen op de initiatiefnemer. 
Kostenverhaal is alleen van toepassing indien er sprake is van een zogenaamd bouwplan, waarvoor een ruimtelijke procedure is vereist. Het begrip bouwplan wordt in het Besluit Ruimtelijke Ordening (hierna: Bro) als volgt gedefinieerd:
 
1)    De bouw van één of meer woningen;
2)    De bouw van één of meer andere hoofdgebouwen;
3)    De uitbreiding van een gebouw met ten minste 1000 m² bruto-vloeroppervlakte of met een of meer woningen;
4)    De verbouwing van één of meer aaneengesloten gebouwen die voor andere doeleinden in gebruik of ingericht waren, voor woondoeleinden, mits ten minste 10 woningen worden gerealiseerd;
5)    De verbouwing van één of meer aaneengesloten gebouwen die voor andere doeleinden in gebruik of ingericht waren, voor detailhandel, dienstverlening, kantoor of horecadoeleinden, mits de cumulatieve oppervlakte van de nieuwe functies ten minste 1500 m² bruto-vloeroppervlakte bedraagt;
6)    De bouw van kassen met een oppervlakte van ten minste 1000 m² bruto-vloeroppervlakte.

De kosten voor mogelijke planschade, eventueel benodigde (gebieds-) onderzoeken en de aanpassing van de openbare ruimte worden eveneens bij u in rekening gebracht. Tenslotte verhalen wij kosten voor de eventueel benodigde inzet van derden bij juridische procedures (behandelen zienswijzen, bezwaar en (hoger-) beroep en de daartoe benodigde aanvullende (externe) onderzoeken en juridisch advies door externen.

Over dit alles, maken we afspraken met u. Dat leggen we in een overeenkomst met u vast. Dit heet een anterieure overeenkomst. Deze overeenkomst wordt gesloten voordat de planologische procedure plaatsvindt.  

Wij geven u graag duidelijkheid vooraf. Bij initiatieven tot 20 woningen werken we voor het kostenverhaal met standaard bedragen voor de advisering en medewerking (plankosten) om te komen tot een planologische wijziging. Voor het bepalen van de ambtelijke inzet bij initiatieven vanaf 20 woningen hanteren we geen normbedragen, maar hanteren we maatwerk per initiatief. 


Het aantal woning(-equivalent)en van een initiatief wordt als volgt bepaald:

A bouw van a woningen a
B bouw van hoofdgebouwen van b m2 bvo b ÷ 200
C uitbreiding met c m2 bvo c ÷ 1.000
D ombouw kantoor naar d woningen d ÷ 10
E functieverandering van e m2 bvo e ÷ 1.500
F kassenbouw van f m2 bvo f ÷ 1.000
  Totaal aantal woningequivalenten som (A+B+C+D+E+F)

 

Afhankelijk van de omvang van uw initiatief betreft het de volgende bedragen (prijspeil 2022):

aantal woningen (toename) kostenverhaal per woning [normbedrag]     kostenverhaalcumulatief [normbedrag] Totale kosten voor ontwikkelaar*
1  €               8.000  €               8.000        €          15.449,10
2  €               4.000   €             12.000   €          19.449,10
3  €               4.000   €             16.000  €          23.449,10
4  €               2.000   €             18.000       €          25.449,10
5  €               2000   €             20.000       €          27.449,10
6  €               1.000       €             21.000   €          28.449,10
7  €               1.000       €             22.000   €          29.449,10
8  €               1.000       €             23.000  €          30.449,10
9  €               1.000       €             24.000  €          31.449,10
10  €               1.000       €             25.000  €          32.449,10
11  €               1.000       €             26.000  €           33.449,10
12  €               1.000       €             27.000  €           34.449,10
13  €               1.000       €             28.000  €           35.449,10
14  €               1.000       €             29.000  €           36.449,10
15  €               1.000       €             30.000  €           37.449,10
16  €               1.000       €             31.000  €           38.449,10
17  €               1.000       €             32.000  €           39.449,10
18  €               1.000       €             33.000  €           40.449,10
19  €               1.000       €             34.000  €           41.449,10
20  €               1.000       €             35.000  €           42.449,10
Vanaf 21 Maatwerk Maatwerk Maatwerk

* Inclusief de kosten voor het voeren van de planologische procedure à € 7.449,10