Kappen van bomen

Wilt u 1 of meerdere bomen kappen?

Dan kan het zijn dat u hiervoor een omgevingsvergunning voor de activiteit kappen (voorheen kapvergunning) nodig heeft. Dit geldt ook als u een boom ingrijpend wilt snoeien of verplanten. Deze vraagt u aan via het Omgevingsloket.

U heeft een vergunning nodig voor het kappen van bomen als:

  • de bomen in het bestemmingsplan zijn aangeduid als beschermwaardig houtopstand middels een dubbelbestemming op de plankaart; of
  • de bomen voorkomen op de bomenlijst (pdf, 3 MB), of;
  • de bomen deel uitmaken van boomstructuren, boomzones, of;
  • voor de bomen een instandhoudingsverplichting vanwege een her-plantplicht geldt, dan wel voor groenstructuren die zijn aangeplant als landschappelijke inpassing in verband met ruimtelijke aanvaardbaarheid van bouwplannen.

Vergunning nodig?

Doorloop de stappen in de checklist boom kappen. En u ziet wat u moet doen voordat u kunt kappen.

Belangrijk

Her-plantplicht

De gemeente kan aan de vergunning bepaalde voorwaarden verbinden, zoals een her-plantplicht.

Pas kappen na bezwaartermijn

Wanneer u middels de omgevingsvergunning toestemming voor kap van de boom heeft gekregen betekent dit niet dat u direct mag kappen of de vergunde werkzaamheden zoals ingrijpende snoei of verplanten mag uitvoeren. Nadat de omgevingsvergunning is verleend moet u de bezwaartermijn van 6 weken afwachten. Pas na deze termijn treed de vergunning inwerking en kunt u er gebruik van maken. Mocht er binnen de 6 weken termijn bezwaar worden gemaakt dan wordt u hiervan door de gemeente op de hoogte gesteld. De inwerkingtreding van de vergunning schort op totdat er een beslissing op het bezwaar is genomen.

Beschermde bomen

Vanuit het bestemmingsplan heeft een aantal bomen een beschermde status als "waarde beschermwaardige houtopstand". Voor het kappen van deze bomen moet u altijd een omgevingsvergunning aanvragen.

Check de plankaart op Dubbelbestemming Waarde – Beschermwaardig houtopstand door te zoeken op en in te zoomen naar de locatie of informeer bij (het ontbreken van digitale bestemmingsplan informatie) het Klant Contact Centrum (KCC).