Flitsvergunning

Heeft u bouw- of verbouwplannen voor bijvoorbeeld een dakkapel, dakopbouw of aanbouw? Soms kan dat vergunningsvrij, maar vaak moet u hiervoor een vergunning aanvragen. Voor kleine en eenvoudige bouwwerken kunt u nu gebruik maken van de flitsvergunning.

Wat is een flitsvergunning?

Met een flitsvergunning kunt u snel en eenvoudig een vergunning aanvragen. Het aanvragen en afhandelen neemt minder tijd in beslag, omdat er een vooroverleg is geweest waarin u uw bouwplan toelicht. De informatie uit het vooroverleg wordt getoetst aan het bestemmingsplan en aan redelijke eisen van welstand. Bij een positieve beoordeling komt uw bouwplan in aanmerking voor de flitsvergunning, die u binnen 1 werkweek (5 werkdagen) ontvangt.

Extra informatie

Vooroverleg

Wilt u in een vroeg stadium de haalbaarheid van uw (ver)bouwplannen weten? Dan kunt u bouwplannen bespreken in een vooroverleg, door een conceptaanvraag in te dienen. De conceptaanvraag wordt getoetst aan het bestemmingsplan en beoordeeld door de welstandscommissie.

Is uw bouwplan haalbaar, dan komt uw vergunningaanvraag in aanmerking als flitsvergunning. Een conceptaanvraag kunt u indienen door gebruik te maken van het online formulier conceptaanvraag omgevingsvergunning. Hierin staat ook aangegeven welke gegevens u moet indienen.

De kosten voor het behandelen van een conceptaanvraag zijn € 116,50. Dit kunt u aan het eind van het formulier met iDEAL betalen.

Flitsvergunning

Een flitsvergunning (of omgevingsvergunning) vraagt u bij voorkeur digitaal aan via het Omgevingsloket online. Mail direct na indiening een bericht naar gemeente@aaenhunze.nl onder vermelding van de projectomschrijving en het OLO-nummer en geef aan dat het om een flitsvergunning gaat.

De gemeente beoordeelt de flitsvergunning op volledigheid en we bekijken of uw aanvraag gelijk is aan het vooroverleg. Een flitsvergunning kunnen we dus verlenen als we tot de conclusie komen dat het aannemelijk is dat aan de voorschriften van het Bouwbesluit wordt voldaan.

De gemeente publiceert de aanvraag voor de flitsvergunning en het verlenen van de flitsvergunning. Een bezwaartermijn van zes weken start vanaf de dag waarop u de vergunning hebt gekregen.  

Bijlagen

U kunt volgens de landelijke indieningsvereisten (Regeling Omgevingsrecht) alle benodigde bijlagen indienen. U kunt er ook voor kiezen om een architect, bouwkundige tekenaar, adviseur of aannemer in te schakelen. In die gevallen kunt u met de verkorte lijst van vereiste informatie uit de voeten:

  • aanvraagformulier;
  • situatietekening, indien van toepassing (afmeting perceel, parkeervoorzieningen);
  • plattegronden bestaand en nieuw (schaal 1:100);
  • gevels bestaand en nieuw (schaal 1:100);
  • doorsneden bestaand en nieuw (schaal 1:100);
  • constructieve gegevens (op hoofdlijnen)
  • een eigen verklaring waaruit blijkt dat het ‘aannemelijk is’ dat aan de voorschriften van Bouwbesluit 2012 wordt voldaan (een architect, bouwkundige tekenaar, adviseur of aannemer kan u hierbij helpen)

Bijlagen stuurt u meteen digitaal met uw aanvraag mee. Het in veelvoud aanleveren van allerlei papieren of bouwtekeningen is niet nodig.

Geen verplichting

U bent niet verplicht een vooroverleg te voeren. Ook bent u niet verplicht een flitsvergunning aan te vragen. U kunt er ook voor kiezen uw eigen wensen uit te werken in een bouwplan en hiervoor een gewone aanvraag in te dienen. Hierbij moet u alle vereiste informatie indienen. Verder duurt de behandeling van de vergunningaanvraag maximaal 8 weken. Deze periode kan nog verlengd worden als blijkt dat u aanvullende gegevens moet indienen. Er is altijd nog de kans dat een aanvraag voor een omgevingsvergunning geweigerd kan worden.

Eigen verantwoordelijkheid

Iedereen die bouwt, is zelf verantwoordelijk voor de bouwtechnische staat en voor de constructieve veiligheid van het bouwwerk. De gemeente controleert alleen of het aannemelijk is dat een plan voldoet aan de bouwtechnische eisen. De gemeente Aa en Hunze toetst in de vergunningsfase wel, maar alleen of het plan voldoet aan ruimtelijke en welstandseisen. Daarnaast kijkt de gemeente of het aannemelijk is dat een plan voldoet aan de bouwtechnische eisen.