Blijverslening

Woningaanpassing voor senioren en mensen met een zorgvraag? Informeer naar de Blijverslening!

Langer zelfstandig thuis kunnen blijven woning….Wie wil dat nou niet? In de Woonvisie 2016 is opgenomen dat de gemeente senioren en mensen met een zorgvraag via de Blijverslening van het SVn (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten) een financieel steuntje in hun rug wil geven om hun woning aan te passen.

Belangrijke vraag is natuurlijk: is een verbouwing betaalbaar? Om een dergelijke verbouwing financieel aantrekkelijker te maken, is de Blijverslening ingevoerd. De gemeente biedt de mogelijkheid van een hypothecaire Blijverslening. Met de Blijverslening kunnen inwoners gestimuleerd worden om hun woning (meer) levensloopbestendig te maken, zodat zij (op een hogere leeftijd) zelfstandig kunnen blijven wonen. De Blijverslening is een financieel steuntje in de rug waarmee u kunt zorgen dat uw huis klaar is voor de toekomst: van domotica tot bijvoorbeeld aanpassingen in de badkamer. Tot de maatregelen worden gerekend:

  • Maatregelen om de eigen woning van de aanvrager levensloopbestendig te maken en die voldoen aan de WMO-toets voor indeling, maatvoering, uitvoering (materiaaltoepassing etc.)  en WMO-beleid;
  • Bouwkundige aanpassingen zoals opgesomd en omschreven op de lijst van maatregelen, die als bijlage bij de verordening is vastgesteld.

De lening is afhankelijk van de draagkracht van de aanvrager(s). De financiële toets van SVn bepaalt of een aanvrager daadwerkelijk in aanmerking komt voor de lening. Bij de financiële beoordeling door SVn worden de op het moment van aanvragen geldende normen voor het verstrekken van hypothecair krediet gehanteerd (Gedragscode Hypothecaire Financieringen en de Tijdelijke regeling Hypothecair Krediet).

Om in aanmerking te komen voor een Blijverslening dient voldaan te worden aan de verordening Blijverslening (pdf, 394 kB) van de gemeente Aa en Hunze. Het leenbedrag bedraagt minimaal € 5.000,-- en maximaal € 50.000,--. Door SVn is een lijst van maatregelen (pdf, 201 kB) van bouwkundige aanpassingen opgesteld die als bijlage bij de verordening is gevoegd. SVn is de verstrekker van de lening en doet de financiële toetsing en afhandeling. Informatie over de blijverslening kunt u vinden via de website van SVn: www.svn.nl of www.svn.nl/producten/blijverslening.

Het aanvraagformulier (pdf, 203 kB) kunt u downloaden, invullen en opsturen naar de gemeente.

Meer informatie

Voor nadere informatie over de Blijverslening kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimte van de gemeente Aa en Hunze, dhr. G.A. Ebels, via telefoonnummer 14 0592 of gebels@aaenhunze.nl.