Voornemen voorbereiding bestemmingsplan ‘Rolde Kom – Hoofdstraat 23’

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
aangevraagd
Publicatiedatum
17-08-2022
Einddatum
28-09-2022
Kaart behorende bij: Voornemen voorbereiding bestemmingsplan ‘Rolde Kom – Hoofdstraat 23’

Beschrijving

-- Herhaling en rectificatie –
In verband met de zomervakantie wordt onderstaand voornemen nogmaals gepubliceerd. Tevens wordt de termijn voor inspraak verlengd tot vrijdag 26 augustus, nu de publicatie een dag later heeft plaatsgevonden dan aangekondigd. 

Voornemen voorbereiding bestemmingsplan ‘Rolde Kom – Hoofdstraat 23’

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) maken 
Burgemeester en wethouders van Aa en Hunze bekend dat zij voornemens zijn een bestemmingsplan 
voor te bereiden ten behoeve de sloop van een bestaande horecazaal en het realiseren van een binnentuin, en de realisatie van 1 woonhuis.

Ligging plangebied

Het plangebied betreft de percelen kadastraal bekend onder sectie R, nummers 4267, 4226 en 3032 aan de Hoofdstraat 23 te Rolde

Inspraak

Wij nodigen u uit kennis te nemen van het voorontwerpbestemmingsplan. De inspraakperiode biedt u de gelegenheid om ons te wijzen op uw opvatting over het voorontwerpbestemmingsplan en op eventuele onvolkomenheden voordat het bestemmingsplan formeel ter inzage wordt gelegd.

Het voorontwerpbestemmingsplan wordt tevens voor vooroverleg aangeboden aan de daarvoor in aanmerking komende instanties (overleg als bedoeld in artikel 3.1.1 Besluit ruimtelijke ordening).

Inzage van de stukken

Het voorontwerpplan ligt met de bijbehorende stukken met ingang van donderdag 14 juli 2022 tot vrijdag 26 augustus 2022 ter inzage bij de receptie in het gemeentehuis te Gieten. U kunt hiervoor tevens een afspraak maken met de behandelend ambtenaar via telefoonnummer (0592) 48 23 86.

Het voorontwerp van het bestemmingsplan is gedurende deze periode ook te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl met planidentificatienummer NL.IMRO.1680.ROLDEHOOFDSTR23-VO01

Inspraakreactie

Tijdens de termijn van ter inzage legging kan een ieder schriftelijk of mondeling een reactie geven met betrekking tot het voorontwerpbestemmingsplan. Een schriftelijke reactie dient te zijn gericht aan:

Gemeente Aa en Hunze
Het College van B&W
Postbus 93
9460 AB Gieten

Vervolgprocedure

De inspraakreacties (en de reacties van de overleginstanties) op het voorontwerpbestemmingsplan worden van commentaar voorzien door burgemeester en wethouders. Hierdoor krijgt het (al dan niet aangepaste) voorontwerpbestemmingsplan de status van ontwerpbestemmingsplan. Het ontwerpbestemmingsplan zal opnieuw worden gepubliceerd.