Voorontwerp bestemmingsplan Rolde – Grolloërstraat 1, 5 en 7 (supermarkt)

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 9451GK 7
Publicatiedatum
23-02-2022
Einddatum
06-04-2022
Kaart behorende bij: Voorontwerp bestemmingsplan Rolde – Grolloërstraat 1, 5 en 7 (supermarkt)

Beschrijving

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 1.3.1 van het Besluit Ruimtelijke Ordening (BRO) maken 
Burgemeester en wethouders van Aa en Hunze bekend dat zij voornemens zijn een bestemmingsplan 
voor te bereiden voor de percelen Grolloërstraat 1, 5 en 7 te Rolde. Het bestemmingsplan beoogt de nieuwbouw van een supermarkt mogelijk te maken, ter vervanging van de bestaande supermarkt. 

Aan enkele diensten van het Rijk, de provincie Drenthe en het waterschap Hunze en Aa’s wordt de mogelijkheid geboden om in het kader van het wettelijk vooroverleg zoals bedoeld in artikel 3.1.1 BRO te reageren op dit voornemen.

Met ingang van vrijdag 25 februari 2022 ligt bovendien het voorontwerp van het bestemmingsplan gedurende zes weken tijdens openingstijden ter inzage ligt bij de centrale publieksbalie in het gemeentehuis, Spiekersteeg 1 in Gieten. Het voorontwerp van het bestemmingsplan is gedurende deze periode ook te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl met planidentificatienummer NL.IMRO.1680.ROLDESUPERMARKT-VO01
Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder naar keuze schriftelijk of mondeling een inspraakreactie over het voorontwerp bestemmingsplan richten aan Burgemeester en wethouders van Aa en Hunze. Schriftelijke reacties kunnen worden verzonden naar aan Postbus 93, 9460 AB Gieten of naar gemeente@aaenhunze.nl. Wilt u een mondelinge inspraakreactie geven, dan kunt u hiervoor bellen met u het algemene nummer 14 0592. De telefoniste kan u dan doorverbinden met een beleidsadviseur ruimtelijke ordening of, indien dat op dat moment niet mogelijk is, een terugbelverzoek noteren.

Later dit jaar, maar nog wel voordat het bestemmingsplan aan de raad wordt aangeboden, zal de gemeente omwonenden en overige belangstellenden betrekken bij de planvorming voor de herinrichting van de Grolloërstraat tussen de Gieterstraat en de noordzijde van de Grote Brink. De gemeente streeft ernaar op dit gedeelte van de straat de verkeersveiligheid te verbeteren. Het streven is om de herinrichting ten uitvoer te brengen na de bouw van de nieuwe supermarkt. De Grolloërstraat maakt overigens zelf geen deel uit van het plangebied van het bestemmingsplan.