Voorontwerp bestemmingsplan ‘Grolloo, Lienstukken-Zuid’

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
melding
Locatie (gemeente)
  • Aa en Hunze
Publicatiedatum
17-11-2016
Einddatum
28-12-2016
Bekendmaking

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van Aa en Hunze maken bekend, dat van 17 november tot en met 28 december 2016 gedurende zes weken het voorontwerp bestemmingsplan ‘Grolloo, Lienstukken-Zuid’ ter inzage ligt.

Zakelijke inhoud bestemmingsplan

Met het bestemmingsplan wordt beoogd om een nieuwe woonwijk van 9 woningen mogelijk te maken ten zuiden van de straat Lienstukken te Grolloo.

Ter inzagelegging/inspraak

Het voorontwerp bestemmingsplan ligt ter inzage tijdens openingstijden bij de centrale publieksbalie in het gemeentehuis (Spiekersteeg 1) in Gieten. Dit voorontwerp bestemmingsplan is ook digitaal te raadplegen onderaan deze pagina. Deze ter inzage legging vindt plaats ter voldoening aan de gemeentelijke Inspraakverordening.

Indienen inspraakreacties

Tijdens de termijn van ter inzage legging kan een ieder schriftelijk of mondeling een reactie geven met betrekking tot het voorontwerp bestemmingsplan. Schriftelijke reacties kunnen worden gericht aan burgemeester en wethouders van Aa en Hunze, Postbus 93, 9460 AB Gieten. Degenen die een mondelinge reactie willen geven kunnen dat doen na het maken van een afspraak. Dat kunt u doen via telefoonnummer (0592) 26 77 43 (dhr. Van Dam).

Overleg met instanties

Ter voldoening aan artikel 3.1.1 Besluit ruimtelijke ordening wordt het voorontwerp bestemmingsplan ook in het kader van overleg voorgelegd aan de ministeries van Defensie, EL&I/energie en I&M/Rijkswaterstaat, de provincie Drenthe en het waterschap Hunze en Aa’s.

Bijlagen