Voorontwerp bestemmingsplan Grolloo, De Pol 6

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ontwerp-besluit
Locatie (postcode)
  • 9444XE 6
Publicatiedatum
02-02-2022
Einddatum
16-03-2022
Kaart behorende bij: Voorontwerp bestemmingsplan Grolloo, De Pol 6

Beschrijving

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 1.3.1 van het Besluit Ruimtelijke Ordening (BRO) maken 
Burgemeester en wethouders van Aa en Hunze bekend dat zij voornemens zijn een bestemmingsplan 
voor te bereiden voor het perceel in Grolloo waar tot enkele jaren geleden de woning De Pol 6 stond. Het perceel is gelegen nabij de basisschool en het dorpshuis aan De Pol. Met het bestemmingsplan wordt beoogd om hier 12 seniorenwoningen toe te staan, een initiatief van de Stichting Grolloo Zorgt.

Aan enkele diensten van het Rijk, de provincie Drenthe en het waterschap Hunze en Aa’s wordt de mogelijkheid geboden om in het kader van het wettelijk vooroverleg zoals bedoeld in artikel 3.1.1 BRO te reageren op dit voornemen.

Met ingang van vrijdag 4 februari 2022 ligt bovendien het voorontwerp van het bestemmingsplan gedurende zes weken tijdens openingstijden ter inzage ligt bij de centrale publieksbalie in het gemeentehuis, Spiekersteeg 1 in Gieten. Het voorontwerp van het bestemmingsplan is gedurende deze periode ook te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl met planidentificatienummer NL.IMRO.1680.GROLLOODEPOL6-VO01
Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder naar keuze schriftelijk of mondeling een inspraakreactie over het voorontwerp bestemmingsplan richten aan Burgemeester en wethouders van Aa en Hunze. Schriftelijke reacties kunnen worden verzonden naar aan Postbus 93, 9460 AB Gieten of naar gemeente@aaenhunze.nl. Wilt u een mondelinge inspraakreactie geven, dan kunt u hiervoor bellen met de heer Van Dam via (0592) 26 77 43. Bij geen gehoor kunt u het algemene nummer 14 0592 bellen en dan een terugbelverzoek indienen.