Voorontwerp bestemmingsplan “Gasselterveld, Hotel & Resort De Hondsrug, Bosweg 2 te Gasselte”

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ontwerp-besluit
Locatie (postcode)
  • 9462TA 2
Publicatiedatum
12-11-2020
Einddatum
24-12-2020
Kaart behorende bij: Voorontwerp bestemmingsplan “Gasselterveld, Hotel & Resort De Hondsrug, Bosweg 2 te Gasselte”

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van Aa en Hunze maken bekend, dat met ingang van 12 november 2020 gedurende vier weken het voorontwerp bestemmingsplan “Gasselterveld, Hotel & Resort De Hondsrug, Bosweg 2 te Gasselte” ter inzage ligt

Zakelijke inhoud bestemmingsplan

Het bestemmingsplan gaat voorzien in de realisatie van een Resort & Hotelaccommodatie ‘De Hondsrug’ bestaande uit circa 70 vakantiewoningen en een hotelvoorziening met diverse voorzieningen, op de percelen kadastraal bekend, Gasselte, sectie I, nrs. 3942, 394 en 1020 en plaatselijk bekend Bosweg 2 en 4 te Gasselte.

Terinzagelegging/inspraak

Het voorontwerpbestemmingsplan ligt ter inzage van 12 november 2020 gedurende 4 weken tijdens openingstijden bij de centrale publieksbalie in het gemeentehuis, Spiekersteeg 1 in Gieten. Dit voorontwerp bestemmingsplan is te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl (gebruik hiervoor de IMRO-code: NL.IMRO.1680.BUIBOSWEG2GASSELTE-VO01. Deze ter inzage legging vindt plaats ter voldoening aan de gemeentelijke Inspraakverordening.

Indienen inspraakreacties

Tijdens de termijn van ter inzage legging kan een ieder schriftelijk of mondeling een reactie geven met betrekking tot het voorontwerpbestemmingsplan. Schriftelijke reacties kunnen worden gericht aan burgemeester en wethouders van Aa en Hunze, Postbus 93, 9460 AB Gieten. Degenen die een mondelinge reactie willen geven kunnen dat doen tijdens kantoortijden na het maken van een (digitale) afspraak. Dat kunt u doen via telefoonnummer 14-0592, Aa en Hunze, en dan vragen naar dhr. G.A. Ebels.

Overleg met instanties

Ter voldoening aan artikel 3.1.1 Bro is het voorontwerpbestemmingsplan in het kader van overleg al voorgelegd aan de ministeries van Defensie, EL&I/energie en I&M/Rijkswaterstaat, de provincie Drenthe en het waterschap Hunze en Aa’s.