Voorontwerp bestemmingsplan Gasselte, Wevenakkersweg 3

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 9462TG 3
Publicatiedatum
09-03-2022
Einddatum
20-04-2022
Kaart behorende bij: Voorontwerp bestemmingsplan Gasselte, Wevenakkersweg 3

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van Aa en Hunze zijn voornemens een bestemmingsplan voor te bereiden voor het perceel Wevenakkersweg 3 in Gasselte. Dit overeenkomstig het bepaalde in artikel 1.3.1 van het Besluit Ruimtelijke Ordening (BRO). ​Met het bestemmingsplan wordt beoogd om een agrarisch loonbedrijf te realiseren en een reguliere woning ter compensatie voor het slopen van de voormalige agrarische bedrijfsgebouwen.

Aan enkele diensten van het Rijk, de provincie Drenthe en het waterschap Hunze en Aa’s wordt de mogelijkheid geboden om in het kader van het wettelijk vooroverleg zoals bedoeld in artikel 3.1.1 BRO te reageren op dit voornemen.

Ter inzage

Met ingang van donderdag 10 maart 2022 ligt het voorontwerp van het bestemmingsplan gedurende zes weken tijdens openingstijden ter inzage bij de centrale publieksbalie in het gemeentehuis, Spiekersteeg 1 in Gieten. Het voorontwerp van het bestemmingsplan is gedurende deze periode ook te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl met planidentificatienummer NL.IMRO.1680.Wevenakkersweg3Gas-VO01.

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder naar keuze schriftelijk of mondeling een inspraakreactie over het voorontwerp bestemmingsplan richten aan Burgemeester en wethouders van Aa en Hunze. Schriftelijke reacties kunnen worden verzonden naar aan Postbus 93, 9460 AB Gieten of naar gemeente@aaenhunze.nl. Wilt u een mondelinge inspraakreactie geven, dan kunt u contact opnemen met mevrouw A. Link via telefoonnummer 14 0592.