Voorontwerp bestemmingsplan “Eext, herontwikkeling Kampstraat 1 icm Stationsstraat 3a en 7, Kampstraat 16a en Stationsstraat 29”

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ontwerp-besluit
Publicatiedatum
03-11-2021
Einddatum
15-12-2021
Kaart behorende bij: Voorontwerp bestemmingsplan  “Eext, herontwikkeling Kampstraat 1 icm Stationsstraat 3a en 7,  Kampstraat 16a en Stationsstraat 29”

Beschrijving

Zakelijke inhoud bestemmingsplan

Het bestemmingsplan gaat voorzien in de ontwikkeling van en drietal locaties:
-    Op de locatie Kampstraat 16a is het plan om een nieuw kantoorgebouw te realiseren ten behoeve van het aanwezige aannemersbedrijf fa. Vedder BV;
-    Op de locatie Kampstraat 1 is het plan om de bestaande bebouwing (bedrijfsloods van de fa. Vedder BV) te slopen en vervolgens een nieuwe invulling te geven in de vorm van woningbouw in combinatie met de locatie Stationsstraat 3a (vml. bedrijfsterrein van bouwbedrijf ‘Lanjouw’). Ook hier is om de bestaande bebouwing te slopen en vervolgens een geheel nieuwe invulling te geven in de vorm van woningbouw. 
Het nu voorliggend schetsplan voorziet op deze locaties in realisatie van 16 nieuwe woningen, onderverdeeld in:
•    4 starterswoningen op locatie Kampstraat 1 (1x rij van 4);
•    8 seniorenwoningen (4x 2^1 kap) op locatie ‘Lanjouw’ aan Kampstraat zijde;
•    4 seniorenappartementen op ‘locatie Lanjouw’ aan Stationsstraatzijde. 
Tevens wordt als gevolg van deze herontwikkeling de woning aan de Stationsstraat 7 bestemd naar ‘Wonen’ (was ‘Bedrijf’).
-    Op de locatie aan de Stationsstraat 29 is het plan om hier aan de Hondelwegzijde een museum annex werkplaats te realiseren inclusief de bouw van een nieuwe woning.

Terinzagelegging/inspraak

Het voorontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van 4 november 2021 gedurende een periode van zes weken ter inzage bij de centrale publieksbalie in het gemeentehuis, Spiekersteeg 1 in Gieten. Daarnaast is het bestemmingsplan met de bijbehorende stukken gedurende deze periode <hieronder>  te raadplegen en via www.ruimtelijkeplannen.nl met planidentificatienummer NL.IMRO.1680.EXTSTATIONSSTREO-VO01. Deze ter inzage legging vindt plaats ter voldoening aan de gemeentelijke Inspraakverordening.

Indienen inspraakreacties

Tijdens de termijn van ter inzage legging kan een ieder schriftelijk of mondeling een reactie geven met betrekking tot het voorontwerpbestemmingsplan. Schriftelijke reacties kunnen worden gericht aan burgemeester en wethouders van Aa en Hunze, Postbus 93, 9460 AB Gieten. Degenen die een mondelinge reactie willen geven kunnen dat doen na het maken van een afspraak. Dat kunt u doen via telefoonnummer 06 - 12101622.

Overleg met instanties

Ter voldoening aan artikel 3.1.1 Bro wordt het voorontwerpbestemmingsplan ook in het kader van overleg onder andere voorgelegd aan de ministeries van Defensie, EL&I/energie en I&M / Rijkswaterstaat, de provincie Drenthe en het waterschap Hunze en Aa’s.

Inloop- / informatiebijeenkomst

De gemeente is, in samenwerking met initiatiefnemers, al enige tijd in overleg over de herinrichting van het plangebied. Dit heeft uiteindelijk geleidt tot een concept inrichtings-/verkavelingsvoorstel. Alvorens hiervoor de officiële planologische procedures op te starten zullen de initiatiefnemers het plan in Eext willen presenteren en verder bekendmaken.

Voor belangstellenden organiseren de initiatiefnemers over bovengenoemde ontwikkelingen  op zaterdag 6 november 2021 van 13.00 uur tot 16.00 uur in het dorpshuis / café Homan, Hoofdstraat 12 te Eext, een inloopbijeenkomst.
U bent daarbij van harte welkom. Tijdens deze bijeenkomst kunt u de inrichtings- en verkavelingsplannen inzien en een toelichting hierop verkrijgen en/of vragen te stellen.

ruimtelijkeplannen.nl code NL.IMRO.1680.EXTSTATIONSSTREO-VO01