Voornemen voorbereiding bestemmingsplan Woningbouw Oude Groningerweg Gieten

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 9461BP 17
Publicatiedatum
25-11-2020
Einddatum
06-01-2021
Kaart behorende bij: Voornemen voorbereiding bestemmingsplan Woningbouw Oude Groningerweg Gieten

Beschrijving

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) maken Burgemeester en wethouders van Aa en Hunze bekend dat zij voornemens zijn een bestemmingsplan voor te bereiden ten behoeve van de realisatie van 10 vrijstaande koopwoningen op het perceel Oude Groningerweg 17 in Gieten. 

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Op dit moment wordt er geen gelegenheid geboden zienswijzen omtrent het voornemen naar voren te brengen en liggen er geen stukken ter inzage. 

Aan de provincie Drenthe, het waterschap Hunze en Aa’s, de Veiligheidsregio Drenthe en enkele diensten van het Rijk wordt de mogelijkheid geboden om in het kader van het wettelijk vooroverleg zoals bedoeld in artikel 3.1.1 Bro te reageren op dit voornemen.  

Daarna zal er aan een ieder gelegenheid worden geboden om over een ontwerpbestemmingsplan zienswijzen kenbaar te maken. Voorafgaand aan de terinzagelegging zal in de Schakel en op deze website kennis worden gegeven van het ontwerp.