Voornemen voorbereiding bestemmingsplan ‘Woningbouw Locatie Vlieghuis Gieten’

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 9461GP 5
Publicatiedatum
19-02-2020
Einddatum
01-04-2020
Kaart behorende bij: Voornemen voorbereiding bestemmingsplan ‘Woningbouw Locatie Vlieghuis Gieten’

Beschrijving

Voornemen voorbereiding bestemmingsplan ‘Woningbouw Locatie Vlieghuis Gieten’

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) maken Burgemeester en wethouders van Aa en Hunze bekend dat zij voornemens zijn een bestemmingsplan voor te bereiden ten behoeve van de realisatie van 12 grondgebonden woningen op de percelen Stationsstraat 5, 7 en 9 in Gieten. 

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Op dit moment wordt er geen gelegenheid geboden zienswijzen omtrent het voornemen naar voren te brengen en liggen er geen stukken ter inzage. 

Zodra verschillende overheidsinstanties in het kader van het wettelijk vooroverleg een advies over het voornemen hebben uitgebracht zal er gelegenheid worden geboden om over een ontwerpbestemmingsplan zienswijzen kenbaar te maken. Voorafgaand aan de terinzagelegging zal in de Schakel en op de gemeentelijke website kennis worden gegeven van het ontwerp.