Voornemen voorbereiding bestemmingsplan ‘Nieuwediep 58, Nieuwediep’

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
melding
Locatie (postcode)
  • 9512SH 58
Publicatiedatum
30-06-2021
Einddatum
11-08-2021
Kaart behorende bij: Voornemen voorbereiding bestemmingsplan ‘Nieuwediep 58, Nieuwediep’

Beschrijving

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) maken 
Burgemeester en wethouders van Aa en Hunze bekend dat zij voornemens zijn een bestemmingsplan 
voor te bereiden ten behoeve van de legalisatie van de weekend- en logeeropvang (6 plekken) bij gezinshuis Ezri op het perceel Nieuwediep 58 in Nieuwediep. 
  
Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Op dit moment wordt er geen gelegenheid geboden zienswijzen omtrent het voornemen naar voren te brengen en liggen er geen stukken ter inzage. 

Zodra verschillende overheidsinstanties in het kader van het wettelijk vooroverleg een advies over het voornemen hebben uitgebracht zal er gelegenheid worden geboden om over een  ontwerpbestemmingsplan zienswijzen kenbaar te maken. Voorafgaand aan de terinzagelegging zal in de Schakel en op de gemeentelijke website kennis worden gegeven van het ontwerp.