Voornemen voorbereiding bestemmingsplan “Gieterveen Dorp, woningbouwlocatie vml. camping ’t Gietertje”

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ter informatie
Locatie (perceel)
  • Gieten I 400
Publicatiedatum
25-11-2020
Einddatum
06-01-2021

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van Aa en Hunze maken bekend dat zij het voornemen hebben om het bestemmingsplan “Gieterveen Dorp, woningbouwlocatie vml. camping 't Gietertje” voor te bereiden. Dit overeenkomstig het bepaalde in artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). 
Het bestemmingsplan gaat voorzien in de wijziging van de bestemming van het perceel, kadastraal bekend Gieten, sectie I, nr. 400 en plaatselijk bekend als voormalig terrein campingterrein 't Gietertje, globaal gelegen tussen de percelen Veenakkers 17 en 19 en Veenakkers 23 te Gieterveen. Het plan is om de huidige (nu nog recreatie)bestemming te wijzigen in een woonbestemming teneinde (maximaal) een viertal kavels voor woningbouw (vrijstaande woningen) te realiseren.

Informatief

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Op dit moment wordt er geen gelegenheid geboden zienswijzen omtrent het voornemen naar voren te brengen en worden onafhankelijke instantie niet gevraagd advies uit te brengen. Omtrent dit voornemen liggen geen stukken ter inzage. 

(Voor)ontwerp bestemmingsplan

Zodra het bestemmingsplan in (voor)ontwerp gereed is, zal er gelegenheid worden geboden inspraak (en later zienswijzen) kenbaar te maken. Voorafgaand aan de ter inzagelegging zal in De Schakel en via www.ruimtelijkeplannen.nl kennis worden gegeven van het (voor)ontwerp bestemmingsplan.