Voornemen voorbereiding bestemmingsplan “Eexterveen, nieuwbouw OBS De Kameleon op sportpark te Eexterveen”

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ontwerp-besluit
Locatie (postcode)
  • 9658PC 54
Publicatiedatum
12-05-2021
Einddatum
23-06-2021
Kaart behorende bij: Voornemen voorbereiding bestemmingsplan “Eexterveen, nieuwbouw OBS De Kameleon op sportpark te Eexterveen”

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van Aa en Hunze maken bekend dat zij het voornemen hebben om het bestemmingsplan “Eexterveen, nieuwbouw OBS De Kameleon op sportterrein te Eexterveen” voor te bereiden. Dit overeenkomstig het bepaalde in artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). 
Het bestemmingsplan gaat voorzien in de wijziging van de bestemming van de percelen, kadastraal bekend Anloo, sectie AA, nrs. 350 (gedeeltelijk) en 360 (geheel) en sectie B, nrs. 2592, 2678 en 2679 (geheel) en plaatselijk bekend als ‘sportterrein’, huidige locatie OBS De Kameleon e.o., globaal gelegen in het gebied om de woningen in de hoek Koffielaantje, Dorpsstraat en Zandvoorterweg te Eexterveen. Het plan is om op het huidige sportveld een nieuw schoolgebouw voor OBS De Kameleon te realiseren.

Informatief:

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Op dit moment wordt er geen gelegenheid geboden zienswijzen omtrent het voornemen naar voren te brengen en worden onafhankelijke instantie niet gevraagd advies uit te brengen. Omtrent dit voornemen liggen geen stukken ter inzage. 

(Voor)ontwerp bestemmingsplan:

Zodra het bestemmingsplan in (voor)ontwerp gereed is, zal er gelegenheid worden geboden inspraak (en later zienswijzen) kenbaar te maken. Voorafgaand aan de ter inzagelegging zal in De Schakel, op de gemeentelijke website en via www.ruimtelijkeplannen.nl kennis worden gegeven van het (voor)ontwerp bestemmingsplan.