Voornemen voorbereiding bestemmingsplan “Eext: herontwikkeling Kampstraat 3 icm Stationsstraat 3a, Kampstraat 16a en Stationsstraat 29”

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ter informatie
Publicatiedatum
28-04-2021
Einddatum
09-06-2021
Kaart behorende bij:  Voornemen voorbereiding bestemmingsplan “Eext: herontwikkeling Kampstraat 3 icm Stationsstraat 3a, Kampstraat 16a en Stationsstraat 29”

Beschrijving


Voornemen voorbereiding bestemmingsplan “Eext: herontwikkeling Kampstraat 3 icm Stationsstraat 3a, Kampstraat 16a en Stationsstraat 29”

Burgemeester en wethouders van Aa en Hunze maken bekend dat zij het voornemen hebben om het bestemmingsplan “Eext: herontwikkeling Kampstraat 3 icm Stationsstraat 3a, Kampstraat 16a en Stationsstraat 29” voor te bereiden. Dit overeenkomstig het bepaalde in artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). 

Het bestemmingsplan gaat voorzien in de ontwikkeling van en drietal locaties:
-    Op de locatie Kampstraat 16a is het plan om een nieuw kantoorgebouw te realiseren ten behoeve van het aanwezige aannemersbedrijf fa. Vedder BV;
-    Op de locatie Kampstraat 1 is het plan om de bestaande bebouwing (vml. bedrijfsloods van de fa. Vedder BV) te slopen en vervolgens een nieuwe invulling te geven in de vorm van woningbouw in combinatie met de locatie Stationsstraat 3a, waar het plan is om de bestaande bebouwing ook te slopen en vervolgens een geheel nieuwe invulling te geven in de vorm van woningbouw;
-    Op de locatie aan de Stationsstraat 29 is het plan om hier aan de Hondelwegzijde een museum annex werkplaats te realiseren inclusief de bouw van een nieuwe woning.

Informatief:

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Op dit moment wordt er geen gelegenheid geboden zienswijzen omtrent het voornemen naar voren te brengen en worden onafhankelijke instantie niet gevraagd advies uit te brengen. Omtrent dit voornemen liggen geen stukken ter inzage. 

(Voor)ontwerp bestemmingsplan:

Zodra het bestemmingsplan in (voor)ontwerp gereed is, zal er gelegenheid worden geboden inspraak (en later zienswijzen) kenbaar te maken. Voorafgaand aan de ter inzagelegging zal in De Schakel, op de gemeentelijke website en via www.ruimtelijkeplannen.nl kennis worden gegeven van het (voor)ontwerp bestemmingsplan.