Voornemen voorbereiding bestemmingsplan “Buitengebied, RvR compensatiewoning Elperstraat te Schoonloo”

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 9443TL 8
Publicatiedatum
18-05-2022
Einddatum
29-06-2022
Kaart behorende bij: Voornemen voorbereiding bestemmingsplan “Buitengebied, RvR compensatiewoning Elperstraat te Schoonloo”

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van Aa en Hunze maken bekend dat zij het voornemen hebben om het bestemmingsplan “Buitengebied, RvR compensatiewoning Elperstraat te Schoonloo” voor te bereiden. Dit overeenkomstig het bepaalde in artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). 

Het bestemmingsplan gaat voorzien in de wijziging van de bestemming van een perceel, kadastraal bekend Rolde, sectie T, nr. 2672 (gedeeltelijk) en plaatselijk bekend aan de Elperstraat (schuin tegenover Elperstraat 8) te Schoonloo (in combinatie met afbraak voormalige (agrarische) bedrijfsbebouwing op het perceel Oldend 4 te Anderen). Het plan is om de genoemde bestemming (van het perceel schuin tegenover Elperstraat 8 te schoonloo) te wijzigen in een woonbestemming via toepassing van de zgn. Ruimte-voor-Ruimte regeling. Op die locatie wordt dan een compensatiewoning gerealiseerd. De af te breken bebouwing (inmiddels al afgebroken) komt van het perceel Oldend 4 te Anderen. Vandaar dat dat perceel ook in het op te stellen bestemmingsplan wordt meegenomen.

Informatief:
Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Op dit moment wordt er geen gelegenheid geboden zienswijzen omtrent het voornemen naar voren te brengen en worden onafhankelijke instantie niet gevraagd advies uit te brengen. Omtrent dit voornemen liggen geen stukken ter inzage. 

(Voor)ontwerp bestemmingsplan:
Zodra het bestemmingsplan in (voor)ontwerp gereed is, zal er gelegenheid worden geboden inspraak (en later zienswijzen) kenbaar te maken. Voorafgaand aan de ter inzagelegging zal in De Schakel, op de gemeentelijke website en via www.ruimtelijkeplannen.nl kennis worden gegeven van het (voor)ontwerp bestemmingsplan.